ในการประช มคณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก คร งท 2/2557 ในว นเสาร ท 8 ก มภาพ นธ PDF

Description
เอกสารประกอบ ในการประช มคณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก คร งท 2/2557 ในว นเสาร ท 8 ก มภาพ นธ 2557 ระเบ ยบวาระท 3 เร องเพ อพ จารณา รายงานผลการปฏ บ ต งานตามค าร บรองการปฏ บ ต งาน อบก. ประจ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 13 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบ ในการประช มคณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก คร งท 2/2557 ในว นเสาร ท 8 ก มภาพ นธ 2557 ระเบ ยบวาระท 3 เร องเพ อพ จารณา รายงานผลการปฏ บ ต งานตามค าร บรองการปฏ บ ต งาน อบก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ไตรมาสท 1 (ณ 31 ธ นวาคม 2556) ม ต ท 4 ต วช ว ดท 4.1 ระด บการพ ฒนาด านการก าก บด แลก จการและพ ฒนาองค การ รายงานผลการปฏ บ ต งานตามภารก จหล ก และการเง นของ อบก. รายงานผลการตรวจภายใน - การควบค มภายใน การบร หารความเส ยง การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคล การบร หารงานสารสนเทศ ระเบ ยบวาระท 3 เร องเพ อพ จารณา รายงานผลการปฏ บ ต งานตามค าร บรองการปฏ บ ต งาน อบก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ไตรมาสท 1 (ณ 31 ธ นวาคม 2556) ม ต ท 4 ต วช ว ดท 4.1 ระด บการพ ฒนาด านการก าก บด แลก จการและพ ฒนาองค การ รายงานผลการปฏ บ ต งานตามภารก จหล ก และการเง นของ อบก. รายงานผลการตรวจภายใน - การควบค มภายใน การบร หารความเส ยง การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคล การบร หารงานสารสนเทศ เร องเด ม ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ส าน กงาน ก.พ.ร.) ก าหนดให องค การมหาชน จ ดท ารายงานผลรายงานผลการด าเน นงานตามค าร บรองการปฏ บ ต งาน ของ อบก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ม ต ท 4 : ม ต ด านการก าก บด แลก จการและการพ ฒนาองค การ เป นรายไตรมาส ซ งประกอบด วย การด าเน นงาน 1) การรายงานผลการปฏ บ ต งานด านภารก จ และด านการเง น ท งในด านผลการด าเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค และแนวทางแก ไข เพ อให คณะกรรมการองค การมหาชน ด แลต ดตามผลการ ด าเน นงาน ให ข อส งเกต ข อเสนอแนะท เป นประโยชน ต อการด าเน นงานและให องค การมหาชน น าไปปร บปร งแก ไขต อไป 2) การรายงานผลการด าเน นงานตามแผนการตรวจสอบภายใน แผนการบร หารความเส ยง แผนการควบค มภายใน แผนการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคล และแผนการบร หารจ ดการ สารสนเทศ อบก. ได ด าเน นการจ ดท ารายงานผลตามค าร บรองการปฏ บ ต งาน อบก. ป งบประมาณ พ.ศ ไตรมาสท 1 (ณ 31 ธ นวาคม 2556) ม ต ท 4 ต วช ว ด 4.1 ระด บการพ ฒนาด านการก าก บด แลก จการ และการพ ฒนาองค การ แล วเสร จ 1. การรายงานผลการปฏ บ ต งานด านภารก จ และด านการเง น ภารก จหล ก สร ปผลการด าเน นงานไตรมาสท 1/2557 (ณ 31 ธ นวาคม 2556) รายละเอ ยดด งเอกสารแนบ 1-2 (วาระท 3.1.6) 2 ด านการเง น อบก. ได ร บจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ วงเง น ล านบาท และม เง นท นอบก. ป 2557 (การเปล ยนแปลงเง นเหล อจ าย ป งบประมาณ พ.ศ. 2556) วงเง น ล านบาท รวมเป นงบประมาณรายจ ายของ อบก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท งส น ล านบาท 1. การใช จ ายเง นงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ณ 31 ธ นวาคม 2556) ผลการเบ กจ าย ณ ส นไตรมาสท 1 (31 ธ นวาคม 2556) ม ผลการเบ กจ าย จ านวน ล านบาท ค ดเป นร อยละ โดยจ าแนกเป น 1.1 งบประมาณท ได ร บจ ดสรร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ อบก. ได ร บจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ วงเง น ล าน บาท ม ผลการเบ กจ าย ณ ส นไตรมาสท 1 (31 ธ นวาคม 2556) ม ผลการเบ กจ าย จ านวน ล านบาท ค ดเป นร อยละ เง นท น อบก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เง นท น อบก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (การเปล ยนแปลงเง นเหล อจ าย ป 2556) วงเง น ล านบาท ม ผลการเบ กจ าย ณ ส นไตรมาสท 1 (31 ธ นวาคม 2556) ม ผลการเบ กจ าย จ านวน ล านบาท ค ดเป นร อยละ รายการ (1) ค าใช จ ายบ คลากร ค าใช จ ายด าเน นงาน ค าใช จ ายลงท น ค าใช จ ายรายจ ายอ น รวม งบประมาณ รวมผลการเบ กจ าย คงเหล อ อบก. ป 2557 สะสม (4) (2) (3) หมายเหต งบประมาณ อบก.ป 2557 เบ กจ ายจร ง ณ ส นไตรมาสท 1 (5) (6) งบจ ดสรร (5.1) เง นท น อบก. (5.2) งบจ ดสรร (6.1) เง นท น อบก. (6.2) 38,613,600 8,269,535 30,344, ,613,600-8,269,535 - (ร อยละ 21.42) (ร อยละ 21.42) 23,289,390 4,784,676 18,504,714 18,174,400 5,114,990 3,989, ,710 (ร อยละ 20.54) (ร อยละ 21.95) (ร อยละ 15.54) 1,230,000-1,230,000-1,230, ,100,000 2,765,462 65,334,538 67,200, ,000 2,765,462 - (ร อยละ 4.06) (ร อยละ 4.12) 131,232,990 15,819, ,413, ,988,000 7,244,990 15,024, ,710 (ร อยละ 12.05) (ร อยละ 12.12) (ร อยละ 10.97) 3 แผนและผลการใช จ ายเง นประมาณ ล านบาท ร อยละ ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวม (1ต.ค.-31ธ.ค.56) (1ม.ค.-31ม.ค.57) (1เม.ย.-30ม.ย.56) (1ก.ค.-30ก.ย.57) เบ กจ ายสะสม แผน ผล การใช จ ายเง นงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ณ 31 ธ นวาคม 2556) : เง นค างจ ายและเง นผ กพ นตามส ญญา อบก. ม การใช จ ายเง นงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ม รายการเง นค างจ าย และเง นผ กพ นตามส ญญา วงเง น ล านบาท ม ผลการเบ กจ าย ณ ส นไตรมาสท 1 (31 ธ นวาคม 2556) ป งบประมาณ พ.ศ จ านวน ล านบาท ค ดเป นร อยละ รายการ เง นค างจ ายและผ กพ นตามส ญญา ค าใช จ ายด าเน นงาน ค าใช จ ายรายจ ายอ น * รวม วงเง น เบ กจ าย คงเหล อ 1,728,715 1,530, ,499 (ร อยละ 88.52) 12,004,739 6,045,316 5,959,422 (ร อยละ 50.36) 13,733,454 7,575,532 6,157,921 (ร อยละ 55.16) หมายเหต : * ค าใช จ ายรายจ ายอ นเป นการด าเน นงานโครงการ จ านวน 27 โครงการ ด าเน นการแล วเสร จ จ านวน 17 โครงการ และอย ระหว าง ด าเน นโครงการ จ านวน 10 โครงการ 4 นอกจากน อบก. ย งม การด าเน นงานโครงการ จ านวน 4 โครงการ โดยใช เง นรายได วงเง น ล านบาท ด าเน นการแล วเสร จ จ านวน 2 โครงการ และอย ระหว างด าเน นโครงการ 2 โครงการ ซ งม เง น ค างจ ายและผ กพ นตามส ญญา วงเง น ล านบาท ม ผลการเบ กจ าย ณ ไตรมาสท 1 (31 ธ นวาคม 2556) ป งบประมาณ 2557 จ านวน ล านบาท ค ดเป นร อยละ การใช จ ายเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ณ 31 ธ นวาคม 2556) อบก. ได ร บอน ม ต ให ใช เง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ วงเง น ล านบาท ม ผลการเบ กจ าย ณ ส นไตรมาสท 1 (31 ธ นวาคม 2556) จ านวน ล านบาท ค ดเป นร อยละ การใช จ ายเง นสน บสน นการด าเน นงานของ อบก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ณ 31 ธ นวาคม 2556) ซ ง อบก. ได ร บการสน บสน นจากหน วยงานภายนอกในการด าเน นโครงการ จ านวน 3 โครงการ ด งน ช อโครงการ วงเง น ผลการเบ กจ าย 1.โครงการ ส งเสร มการพ ฒนามาตรฐานและ เป นโครงการต อเน อง ป ม ผลการเบ กจ าย ฉลากประส ทธ ภาพพล งงาน (Barrier วงเง น 650,000 USD : ล านบาท : ณ ส นไตรมาสท 1 Removal to the Cost-Effective ประมาณการโดยใช อ ตราแลกเปล ยน 31 บาท (31 ธ นวาคม 2556) Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling Project : BRESL) ได ร บการ สน บสน นจากองค การเพ อการพ ฒนาแห ง สหประชาชาต (UNDP) เท าก บ 1 เหร ยญสหร ฐ ซ งได ร บเง นสะสม ณ 31 ธ นวาคม 2556 จ านวน ล านบาท จ านวน ล านบาท (รวมจ ายสะสม ล านบาท) 2. โครงการ ความร วมม อภาค เตร ยมความ พร อมด านกลไกตลาดเพ อสน บสน นการลด ก าซเร อนกระจก (Partnership for Market Readiness : PMR) ได ร บเง น สน บสน นจาก World Bank 3. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพการลดการ ปล อยก าซเร อนกระจกของประเทศไทย (Thailand's Low Emission Capacity Building Project : LECB) ได ร บเง น สน บสน นจากองค การเพ อการพ ฒนาแห ง สหประชาชาต (UNDP) เป นโครงการต อเน อง ป วงเง น 350,000 USD : ล านบาท : ประมาณ การโดยใช อ ตราแลกเปล ยน 31 บาทเท าก บ 1 เหร ยญสหร ฐ ซ งได ร บเง นสะสม ณ 31 ธ นวาคม 2556 จ านวน ล านบาท เป นโครงการต อเน อง ป วงเง น 350,000 USD : ล านบาท : ประมาณ การโดยใช อ ตราแลกเปล ยน 31 บาทเท าก บ 1 เหร ยญสหร ฐ ได ร บเง นสะสม ณ 31 ธ นวาคม 2556 จ านวน ล านบาท ม ผลการเบ กจ าย ณ ส นไตรมาสท 1 (31 ธ นวาคม 2556) จ านวน ล านบาท (รวมจ ายสะสม ล านบาท) ม ผลการเบ กจ าย ณ ส นไตรมาสท 1 (31 ธ นวาคม 2556) จ านวน ล านบาท รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 3 (วาระท 3.1.6) 5 5. รายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ณ 31 ธ นวาคม 2556) ป งบประมาณ พ.ศ ไตรมาสท 1 (ณ 31 ธ นวาคม 2556) อบก. ม รายได จากค าธรรมเน ยม การข นทะเบ ยนฉลากคาร บอน จ านวน 23 บร ษ ท เป นเง น 660,000 บาท ค ดเป นรายได ป งบประมาณ 2557 ณ ส นไตรมาสท 1 (31 ธ นวาคม 2556 ) เป นเง น 660,000 บาท ด งน น อบก. ม เง นรายได สะสม ท งส น 103,788, บาท และคณะกรรมการ อบก. ได อน มต ให ม การใช จ ายเง นรายได แล ว ท งส น 45,978, บาท ป จจ บ นเง นรายได ของ อบก. คงเหล อ จ านวน 58,469, บาท รายละเอ ยดด ง ตาราง รายได 1. ค าธรรมเน ยมการออกหน งส อให ค าร บรอง โครงการ CDM. 2. ค าธรรมเน ยมการข นทะเบ ยนฉลาก คาร บอน 3. เง นสน บสน นการเปล ยนแปลงสภาพ ภ ม อากาศ (1% ของรายได ค าธรรมเน ยมฯ) 4. เง นสน บสน นจากหน วยงานภายนอก (บร จาคเพ อก จการ อบก.) รวมรายได ท งส น ( ห กร บเง นโอน 1% ของรายการท 1 ท ต ดไปไว รายการท 4 ออกแล ว) รายได สะสม รายได ป งบประมาณ 2557 รวมรายได สะสม คก.อบก.อน ม ต เง นคงเหล อ หมายเหต ณ 30 ก.ย.56 ไตรมาสท 1 ณ 31 ธ.ค.56 ใช เง นรายได (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)-(4) 74,065, ,065, ,457, ,608, รายการท คณะกรรมการ อบก.อน ม ต ให ใช เง นรายได ด าเน นการด งรายละเอ ยดใน 8,106, , ,766, ,094, ,671, ตารางหมายเหต 734, , , ,616, ,616, ,427, ,189, ,788, , ,448, ,978, ,469, หมายเหต : รายการท คณะกรรมการ อบก.อน ม ต ให ใช เง นรายได ด าเน นการ รายการการใช เง นรายได อบก. วงเง น หมายเหต 1. ใช จากเง นรายได จากการให บร การ 31,551, ค าธรรมเน ยมการออกหน งส อให ค าร บรองโครงการ CDM 28,457,000 ป งบประมาณ ) โครงการพ ฒนาแบบจ าลอง 2050 Pathways Calculator ส าหร บประเทศไทย (ย มเง นรายได เม อได ร บเง นสน บสน นค นจาก UK แล ว ส งค นบ ญช รายได อบก.) 2) การสน บสน นเยาวชนเข าร วมส งเกตการประช ม COP19 ณ กร งวอซอ ประเทศโปแลนด (0.055 ลบ) 3) การบร จาคช วยเหล อผ ประสบภ ยในประเทศฟ ล ปป นส (0.02 ลบ) 4) คชจ.เพ อการร บรอง การก ฬา พ ธ ทางศาสนาประเพณ ปฏ บ ต และการสน บสน นภารก จท จ าเป น 57 (0.12 ลบ) 1,118,500 มต คก.อบก.คร งท 9/56 (16ก.ย.56) 195,000 มต คก.อบก.คร งท 9/56 (16ก.ย.56) 6 รายการการใช เง นรายได อบก. วงเง น หมายเหต ป งปม ) การจ ดท าแบบก อสร างและแบบรายละเอ ยดบ านและอาคารต กแถวคาร บอนต า ( ลบ.) 2) การจ ดท าข อเสนอโครงการ (Proposal) ส าหร บขอร บการสน บสน น จาก World Bank ใน ภายใต โครงการภาค เตร ยมความพร อมด านกลไกตลาด เพ อสน บสน นการลดก าซเร อนกระจก (PMR) และการด าเน นก จกรรมอ นๆท เก ยวข อง (3.0 ลบ.) 3) โครงการประเม นผลการด าเน นงานเพ อพ ฒนาและปร บปร งระบบการปฎ บ ต งานขององค การ บร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) ม.39 (2.0 ลบ.)-กพบ. 4) การจ ดท ารายงานประจ าป พ.ศ ขององค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การ มหาชน) (0.35 ลบ.)-กพบ. 5) การส ารวจความพ งพอใจการบร การขององค การบร หาร จ ดการก าซเร อนกระจก (องค การ มหาชน) ประจ าป พ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks