รายงานการประช ม คร งท 2 / 2555 ณ บร ษ ท เอส อ เลคตร ค ซ ต จาก ด ว นจ นทร ท 20 ก มภาพ นธ พ.ศ PDF

Description
รายงานการประช ม คร งท 2 / 2555 ณ บร ษ ท เอส อ เลคตร ค ซ ต จาก ด ว นจ นทร ท 20 ก มภาพ นธ พ.ศ ผ เข าร วมประช ม 1. ค ณส ทธ ส ด กร งกาญจนา กรรมการผ จ ดการ (ประธานในท ประช ม) 2. ค ณพวงฤด กร งกาญจนา ผ

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 22 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการประช ม คร งท 2 / 2555 ณ บร ษ ท เอส อ เลคตร ค ซ ต จาก ด ว นจ นทร ท 20 ก มภาพ นธ พ.ศ ผ เข าร วมประช ม 1. ค ณส ทธ ส ด กร งกาญจนา กรรมการผ จ ดการ (ประธานในท ประช ม) 2. ค ณพวงฤด กร งกาญจนา ผ ช วยผ จ ดการฝ ายบ ญช / การเง น 3. ค ณก ตต พ นธ ว ฒนพ นธ Engineering Manager 4. ค ณสน น ไชยม ส ข Project Manager 5. ค ณว รว ฒน ค นศร Project Manager 6. ค ณตามพงศ กร งกาญจนา Project Manager 7. ค ณอน สรณ บ ตรกระจ าง General Foreman 8. ค ณจ นทนา กร งกาญจนา ธ รการออฟฟ ต 9. ค ณอ ญชล กร งกาญจนา จ ดซ อ/ต ดต อประสานงาน 10. ค ณจรรจ รา ศร ส ข ผ ช วยฝ ายจ ดซ อ 11. ค ณพยอม เหล กเพชร ผ ช วยฝ ายจ ดซ อ 12. ค ณจ ระพ นธ ประสงค สโตร ออฟฟ ต 13. ค ณภ ศรา ท พย มาบ ตร บ ญช สต อกส วนกลาง 14. ค ณน ดาวรรณ ศรทอง บร หารงานบ คคล 15. ค ณท ศวรรณ จ นทร นาว ประชาส มพ นธ 16. ค ณประภาพร เป ยมคล า ฝ ายการตลาด 1 ผ ไม เข าร วมประช ม 1. ค ณวรเวทย ว ไลล กษณ Electrical Site Engineer 2. ค ณวรว ทย บ ตรม Civil Site Engineer 3. ค ณจ กรกฤษ ส ขเอ ยม Foreman 4. ค ณประทวน ยอดหาญ Foreman 5. ค ณส งหา อ ตราศร Foreman 6. ค ณสมพงษ แขกว นวงค Foreman 7. ค ณส ทธ ศ กด อานามนารถ Foreman 2 วาระการประช ม เร มประช มเวลา น. 1. ร บรองรายงานการประช มคร งท แล ว 2. รายงานผลงาน โครงการท กาล งดาเน นการ 3. งานของบร ษ ทฯ 4. แผนการหางานของบร ษ ทฯ 5. ป ญหาการทางานของแต ละแผนก 6. การจ ดงานของบร ษ ทฯ 7. เร องแจ งเพ อทราบ 8. เร องอ นๆ ถ าม วาระท 1 ร บรองรายงานการประช มคร งท แล ว ประธานในท ประช ม ขอให ท ประช มพ จารณารายงานการประช มคร งท 1/2555 เม อว นจ นทร ท 9 มกราคม 2555 ม การแก ไข ด งน 1. ค ณก ตต พ นธ ขอแก ไข รายละเอ ยดในหน าท 1 และหน าท 2 ในส วนของตาแหน งงานของ ค ณวรว ทย บ ตรม จาก Civil Site เป น Civil Site Engineer 2. ค ณน ดาวรรณ ขอแก ไข รายละเอ ยดในหน าท 3 ม รายละเอ ยดด งน 2.1 ในส วนของ ค ณสน น แจ วว า งานท ม ป ญหา เป น ค ณสน น แจ งว า งานท ม ป ญหา 2.2 ในส วนของ ค ณสน น ได แจ วว า โครงการ ก อสร างอน สาวร ย โรงเร ยนม ธยมตากส น จ.ระยอง (EML033) เป น ค ณสน น ได แจ งว า โครงการ ก อสร างอน สาวร ย โรงเร ยนม ธยมตากส น จ.ระยอง (EML033) 3. ประธานในท ประช ม ขอแก ไข รายละเอ ยดในหน าท 4 ในส วนของ ประธานในท ประช ม แจ งว า ให ค ณสน น ทา รายงานความหายท งหมด แจ งเข ามาย งออฟฟ ตด วย เป น ประธานในท ประช ม แจ งว า ให ค ณสน น ทารายงาน ความเส ยหายท งหมด แจ งเข ามาย งออฟฟ ตด วย ท กท านในท ประช ม ร บทราบ หล งจากการพ จารณารายงานการประช มท งหมดแล ว ม มต เป นเอกฉ นท ร บรองรายงานการประช มคร ง ท 1/2555 วาระท 2 รายงานผลงาน โครงการท กาล งดาเน นการ โรงเร ยนม ธยมตากส นจ งหว ดระยอง ค ณสน น แจ งว า โครงการโรงเร ยนม ธยมตากส น,โครงการ ก อสร างอน สาวร ย โรงเร ยนม ธยมตากส น จ งหว ดระยอง คงเหล อการจ ดทา As Built และเร องเบ กเง นประก นงาน 3 โครงการ พ ฒนาชายหาดแม ราพ งอย างย งย น จ งหว ดระยอง (EML021 SML011) ค ณสน น ได ช แจงความค บหน า ของโครงการพ ฒนาชายหาดแม ราพ งอย างย งย น จ งหว ดระยอง ด งน หม บ านประมงคลองกะเฌอ - จากรายงานการประช ม คร งท 1/2555 แจ งว า คงเหล องานด งสายเมนไฟฟ า จากต MDB มาย งเสาของการ ไฟฟ า ป จจ บ นย งไม สามารถดาเน นการได เน องจาก รอให ทาง บร ษ ท เอ ม. ว. เอส. ด เวลลอปเม นท 1688 จาก ด ชาระ เง นก บการไฟฟ าส วนภ ม ภาค หล งจากน นการไฟฟ าส วนภ ม ภาคจะเข ามาดาเน นการป กเสาไฟฟ า ศ นย บร การน กท องเท ยว - งานระบบประปา * ได ดาเน นการต ดต งป มน าเร ยบร อยแล ว คงเหล องานต ดวายสแตนเนอร * ได ดาเน นการเด นท อน าด เข าถ งเร ยบร อยแล ว คงเหล องานต ดต งม เตอร น า - งานระบบไฟฟ า * ได ดาเน นการเด นสายไฟฟ าในส วนของงานต อเต มอาคารเร ยบร อยแล ว * ได ดาเน นการต ดต ง Fire Alarm เร ยบร อยแล ว * ได ดาเน นการต ดต งระบบโทรศ พท เร ยบร อยแล ว งานระบบไฟฟ า คงเหล องาน ด งต อไปน * งานต ดต งโคมไฟฟ า สว ตช ปล กในห องน า และงานต ดต งโคมไฟฟ าส องป าย * งานระบบล อฟ า * งานต ดต งหม อแปลง * งาน Test ระบบ Fire Alarm และระบบโทรศ พท ร านอาหารช มชนห นดา - งานระบบประปา * คงเหล องานเด นท อเมนภายนอกอาคาร - งานระบบไฟฟ า * ได ดาเน นการเด นท อระบบแสงสว าง เร ยบร อยแล ว งานระบบไฟฟ า คงเหล องาน ด งต อไปน * งานต ดต งต MDB * งานต ดต งสายเมน ท จะไปจ ายตามร านอาหารต างๆ ร านอาหารช มชนป าค น - งานระบบประปา * ได ดาเน นการเด นท อเมน เร ยบร อยแล ว - งานระบบไฟฟ า * ได ดาเน นการเด นท อ และร อยสายไฟฟ า ระบบแสงสว างบนเพดานเร ยบร อยแล ว งานระบบไฟฟ า คงเหล องาน ด งต อไปน * งานด งสายเมนไฟฟ า จากต MDB มาย งเสาของการไฟฟ า ป จจ บ นย งไม สามารถดาเน นการได เน องจาก รอให ทาง บร ษ ท เอ ม. ว. เอส. ด เวลลอปเม นท 1688 จาก ด ชาระเง นก บการไฟฟ าส วนภ ม ภาค หล งจากน นการไฟฟ าส วนภ ม ภาคจะเข ามาดาเน นการป กเสาไฟฟ า * งานต ดต งสายเมน ท จะไปจ ายตามร านอาหารต างๆ จ ดพ กรถบ านช น ย งไม ม ความค บหน า เน องจากไม ม ผ ร บเหมางานก อสร าง 4 แผนงาน ของโครงการ พ ฒนาชายหาดแม ราพ งอย างย งย น จ งหว ดระยอง ค ณสน น ได ทาการช แจง แผนงาน ของโครงการ พ ฒนาชายหาดแม ราพ งอย างย งย น จ งหว ดระยอง ด งน 1. งานระบบประปา ได ดาเน นการต ดต ง SCUPPER DRAIN เร ยบร อยแล ว 2. ได ดาเน นการต อส ญญา ถ งว นท 12 เมษายน 2555 เร ยบร อยแล ว 3. ความค บหน าของสายไฟท ส ญหาย ได ดาเน นการส งรายละเอ ยดให ก บผ ควบค มงานโครงการพ ฒนาชายหาดแม ราพ งอย างย งย น จ งหว ดระยอง เร ยบร อยแล ว เพ อส งเร องให ก บบร ษ ท ร กษาความปลอดภ ย ต อไป โครงการก อสร างสาน กงานใหญ บร ษ ท เอซ ด ไซน แอนด คอนสตร คช น จาก ด (EML046) ค ณสน น ได ช แจงความค บหน า ของโครงการก อสร างสาน กงานใหญ บร ษ ท เอซ ด ไซน แอนด คอน สตร คช น จาก ด (EML046) ด งน 1. ได ทาการเข าไปค ยก บทางบ ญช ของ บร ษ ท เอซ ด ไซน แอนด คอนสตร คช น จาก ด เพ อให ทาการจ ายเง น ท ทาการเบ กไป 2. หากจะให ทางานต อ ต องท าการเสนอราคาเข าไปใหม อาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม. 26 โครงการงานระบบไฟฟ า อาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม.26 (EML017) ค ณว รว ฒน ได ช แจงความค บหน า ของโครงการงานระบบไฟฟ า อาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม.26 (EML017) ด งน อาคาร A 1. ได ดาเน นการต ดต งโคมไฟ ภายในห องต วอย าง เร ยบร อยแล ว 2. ได ดาเน นการต ดต ง พ ดลมระบายอากาศ ภายในห องต วอย าง เร ยบร อยแล ว 5 แผนงาน ของงานระบบไฟฟ า อาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม.26 (EML017) ค ณว รว ฒน ได ทาการช แจง แผนงาน ของงานระบบไฟฟ า อาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม.26 (EML017) ด งน 1. โครงการอาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม. 26 สร ปใช โคมไฟ ของบร ษ ท ว คเตอร ไลท ต ง (ประเทศไทย) จาก ด 2. โคมไฟในห องน า ขนาด 36 ว ตต บร ษ ท ว คเตอร ไลท ต ง (ประเทศไทย) จาก ด สามารถส งของได เลย 3. โคมไฟ ขนาด 32 ว ตต บร ษ ท ว คเตอร ไลท ต ง (ประเทศไทย) จาก ด ต องทาการส งทาใช เวลาประมาณ 15 ว น โดย จะทยอยส งของ 4. บร ษ ท ด ไลท ต ง อ นเตอร เนช นแนล จาก ด ใช เวลาในการส งของภายใน 30 ว น 5. พ ดลมระบายอากาศ ใช ย ห อ Panasonic 6. งานระบบ MATV ม รายละเอ ยดด งน 6.1 อาคาร A ได ดาเน นการเด นสายและต ดต ง Splitter&Tap-off เร ยบร อยแล ว 6.2 อาคาร B ได ดาเน นการเด นสายเร ยบร อยแล ว คงเหล องานต ดต ง Splitter&Tap-off 7. งานระบบล อฟ า คงเหล องานเด นสายเมนและต ดต งต วล อฟ า และย งไม ได ดาเน นการทารายการส งสายเมนให ก บ ทางฝ ายจ ดซ อ 8. ระบบ Fire Alarm ได ม การเปล ยนแปลงจานวนจาก 7 โซน เป น 14 โซน และย งไม ได ดาเน นการจ ดส งแบบใหม ให ก บทางฝ ายจ ดซ อ 9. แผนงานของอาคาร B ม ด งน 9.1 งานต ดต งต ม เตอร ช น งานเข าสายต Load Center ช น งานร อยสาย EMERGENCY LIGHT และ EXIT LIGHT ช น งานเข าสาย Splitter&Tap-off 9.5 งานระบบล อฟ า 9.6 งานต ดต งอ ปกรณ ของระบบแสงสว าง *** รายการท จะดาเน นการแล วเสร จ ประมาณว นท 2 ม นาคม 2555 **** 10. ทางเจ าของโครงการแจ งว า งานระบบโทรศ พท ทาการยกเล กท งหมด 11. ได ดาเน นการเด นสายไฟของต ATM ไปย งห องควบค มของอาคารเร ยบร อยแล ว 12. โคมไฟในส วนของทางเด น ลดลงเหล อ 13 โคม จากเด ม 21 โคม 13. โคมไฟก งภายนอก จะดาเน นการให บร ษ ท ว คเตอร ไลท ต ง (ประเทศไทย) จาก ด เข ามาค ยรายละเอ ยดก บ เจ าของโครงการ 14. งานไฟฟ าแรงส ง ทางเจ าของโครงการได ดาเน นการจ ายเง นค าแรงการต ดต งก บการไฟฟ าเร ยบร อยแล ว คงเหล อ การจ ายเง นค าประก น 6 โครงการงานระบบประปา อาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม.26 (SML009) ค ณว รว ฒน ได ช แจงความค บหน า ของโครงการงานระบบประปา อาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม.26 (SML009) ด งน อาคาร B 1. ได ดาเน นการต ดต งส ขภ ณฑ เร ยบร อยแล ว 2. ได ดาเน นการต ดต งอ างล างหน า เร ยบร อยแล ว แผนงาน ของงานระบบประปา อาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม.26 (SML009) ค ณว รว ฒน ได ทาการช แจง แผนงาน ของงานระบบประปา อาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม.26 (SML009) ด งน 1. งานระบบประปา ของอาคาร B คงเหล องานต ดต งอ ปกรณ ภายในห องน า 2. งานระบบประปาภายนอก คงเหล องานวางท อ 3 เมตร ข างถนน แผนงานของโครงการอาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม. 26 ค ณว รว ฒน ได ทาการช แจง แผนงานของโครงการอาคารท พ กอาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม. 26 ด งน 1. การเบ กงวดงานระบบไฟฟ า ของเด อน ก มภาพ นธ 2555 จะทาการเบ กเง นงานเพ มเต ม 2. ประธานในท ประช ม แจ งว า กลางเด อนเมษายน 2555 จะต องทาการย ายคนงานออกจากโครงการอาคารท พ ก อาศ ย เค เจ เพลส บางนา กม. 26 เพ อไปประจาตามไซด งานอ นต อไป 3. ประธานในท ประช ม แจ งว า ให ค ณว รว ฒน ทารายการส งว สด ด งต อไปน 3.1 งานระบบ Fire Alarm 3.2 งานระบบล อฟ า อาคารเร ยนและหอพ กน กศ กษาว ทยาล ยพยาบาลชลบ ร 6 ช น โครงการงานระบบไฟฟ า อาคารเร ยนและหอพ กน กศ กษาว ทยาล ยพยาบาลชลบ ร 6 ช น (EML045) ค ณสน น ได ช แจงความค บหน า ของโครงการงานระบบไฟฟ า อาคารเร ยนและหอพ กน กศ กษาว ทยาล ย พยาบาลชลบ ร 6 ช น (EML045) ด งน 1. ได ดาเน นการวางท อ ช น 1-2 เร ยบร อยแล ว 2. ได ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks