รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ - PDF

Description
รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ว นอาท ตย ท 5 มกราคม พ.ศ ณ ตลาดชายแดนแม สาย-ท าข เหล ก อ. แม สาย จ. เช ยงราย และสวนต งและโคม จ. เช

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 7 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ว นอาท ตย ท 5 มกราคม พ.ศ ณ ตลาดชายแดนแม สาย-ท าข เหล ก อ. แม สาย จ. เช ยงราย และสวนต งและโคม จ. เช ยงราย (เช ยงรายดอกไม งามคร งท 10) จ ดโดย คร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ โรงเร ยนแม ใจว ทยาคม อ.แม ใจ จ. พะเยา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา 36 รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ท ท าการ โรงเร ยนแม ใจว ทยาคม อ าเภอ แม ใจ จ งหว ด พะเยา ว นท 7 เด อน มกราคม พ.ศ ข าพเจ า คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ขอท ารายงาน ก จกรรมโครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ จ ดโดย คร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ เม อว นท 7 มกราคม พ.ศ รวมเวลาท งส น 1 ว น สถานท ตลาดชายแดนแม สาย-ท าข เหล ก อ.แม สาย จ.เช ยงราย และสวนต งและโคม นครเช ยงราย (เช ยงรายดอกไม งามคร งท 10) ผ เข าร วม น กเร ยน จ านวน 151 คน คร ผ สอนภาษาอ งกฤษ จ านวน 14 คน ย นต อ ผ อ านวยการโรงเร ยนแม ใจว ทยาคม การเด นทางและค าใช จ าย เง นจากโครงการเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ 30,200 บาท รวม 30,200 บาท (สามหม นสองร อยบาทถ วน) รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนแม ใจว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา สอดคล องก บ - กลย ทธ ของ สพฐ. ข อท 1 - กลย ทธ ของโรงเร ยน ข อท 1, 5, 4, 2 - มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานท 5 ต วบ งช ท ผ ร บผ ดชอบ คร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศท กคน กล มงาน/งาน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 3. ระยะเวลาด าเน นการ เวลาด าเน นการตามแผน ว นท 16 พฤษภาคม ม นาคม 2557 สร ปเวลาด าเน นการจร ง ว นอาท ตย ท 5 มกราคม 2557 ตามแผน เร วกว าแผน ช ากว าแผน 4. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อให น กเร ยนท กคนม โอกาสได ร วมก จกรรมท ศนศ กษา โดยไม เส ยค าใช จ ายตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ 2. เพ อสร างเสร มประสบการณ ตรงด านภาษาให ก บน กเร ยน จากนอกห องเร ยน ใช ภาษาต างประเทศ ในการแสวงหาความร 3. เพ อพ ฒนาการเร ยนร ภาษาต างประเทศเพ อการส อสาร 5. เป าหมาย 5.1 เช งปร มาณ 1. น กเร ยนจ านวน 151 คน ม ใจร กและสม ครเข าร วมก จกรรมท ศนศ กษา 2. น กเร ยนจ านวน 151 คน ได ศ กษาภาษาอ งกฤษตามแหล งเร ยนร 5.2 เช งค ณภาพ 1. น กเร ยนได ฝ กฝนท กษะการใช ภาษาต างประเทศเพ อการส อสารจากการท ศนศ กษา ร อยละ น กเร ยนได ความร และประสบการณ จากการไปท ศนศ กษา ร อยละ 85 6. ผลท ได ร บจากการจ ดโครงการ 1. น กเร ยนจ านวน 151 คน ม ใจร กและสม ครเข าร วมก จกรรมท ศนศ กษา ครบ 100 % 2. น กเร ยนจ านวน 151 คน ได ศ กษาภาษาอ งกฤษตามแหล งเร ยนร ครบ 100 % 3. น กเร ยนได ฝ กฝนท กษะการใช ภาษาต างประเทศเพ อการส อสารจากการท ศนศ กษา ร อยละ น กเร ยนได ความร และประสบการณ จากการไปท ศนศ กษา ร อยละ การด าเน นงาน ท การด าเน นงาน 1. ท ศนศ กษา พะเยาะ- เช ยงราย ระยะเวลา เป าหมายเช งปร มาณ ผลการด าเน นงาน ตามแผน ปฏ บ ต จร ง ก าหนดไว ปฏ บ ต ได จร ง ตามเคร องช ว ด ตลอดป ตลอดป 85 % 85 % น กเร ยนจ านวน การศ กษา การศ กษา 151 คน ได ไป ท ศนศ กษาพะเยา- เช ยงราย 8. งบประมาณ งบประมาณท จ ดสรรท งหมด จ านวน 30,200 บาท งบประมาณท ใช จร ง จ านวน 30,200 บาท สร ปการใช จ ายงบประมาณ ตามแผน ต ากว าแผน...บาท ส งกว าแผน...บาท 9. ป ญหาและอ ปสรรคของงาน / ก จกรรม / โครงการ การเด นทางถ งย งท หมายล าช า เน องจากเวลาในการไปท ศนศ กษาในคร งน อย ในช วงฤด หนาว ในตอน เช าม หมอกตกค อนข างมาก 10. ข อเสนอแนะและแนวทางแก ไข น กเร ยนในกล มน และกล มอ นๆ ควรได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง 11. งานท จะด าเน นต อหล งจากการด าเน นงานโครงการ 1. จ ดเก บรวบรวมข อม ลตามแบบประเม นโครงการเพ อน าไปปร บปร งในการจ ดก จกรรมท ศนศ กษาใน ป การศ กษา 2557 ต อไป 12. สร ปผลการประเม นการด าเน นงานโครงการ 12.1 เปร ยบเท ยบก บว ตถ ประสงค ( ) ผลการด าเน นงานเป นไปตามว ตถ ประสงค ร อยละ 100 ( ) ผลการด าเน นงานเป นไปตามว ตถ ประสงค ร อยละ ( ) ผลการด าเน นงานเป นไปตามว ตถ ประสงค ต ากว า ร อยละ 60 12.2 เปร ยบเท ยบก บเป าหมาย ( ) ส งกว าเป าหมาย ( ) ตามเป าหมาย ( ) ร อยละ ของเป าหมาย ( ) ต ากว าร อยละ 60 ของเป าหมาย 13. สร ปผลการประเม นความพ งพอใจ ผลการประเม นความพ งพอใจของโครงการ ม ค าเฉล ย 4.82 ค ดเป นร อยละ ม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด ร ปภาพก จกรรม ความค ดเห นของห วหน ากล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ลงช อ. (นายเจนต ป ญจข นธ ) ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ข อเสนอแนะของรองผ อ านวยการกล มว ชาการ ลงช อ. (นางโสภา วงศ ไชย) รองผ อ านวยการกล มว ชาการ ข อเสนอแนะของผ อ านวยการโรงเร ยน ลงช อ. (นายว เช ยร ทาทอง) ผ อ านวยการโรงเร ยนแม ใจว ทยาคม ภาคผนวก แบบส ารวจความพ งพอใจต อการจ ดก จกรรมท ศนะศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ว นอาท ตย ท 5 มกราคม 2557 ค าช แจง 1. แบบส ารวจฉบ บน ม 7 ข อเป นแบบส ารวจชน ดมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ 2. แบบส ารวจฉบ บน แบ งเป น 3 ตอน ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบส ารวจ ตอนท 2 แบบส ารวจความพ งพอใจต อผ เข าร วมก จกรรมท ศนะศ กษานอกสถานท ตอนท 3 แบบสอบถามแบบปลายเป ด 3. ขอให ผ ตอบแบบส ารวจพ จารณารายละเอ ยดข อค าถาม ว าม ความพ งพอใจต อการจ ดก จกรรมท ศนะ ศ กษานอกสถานท อย ในระด บใด แล วใส เคร องหมาย ลงในข อความพ งพอใจท ตรงก บความเห นของ ท านโดยม เกณฑ ด งน 1 หมายถ ง ความพ งพอใจน อยท ส ด 2 หมายถ ง ความพ งพอใจน อย 3 หมายถ ง ความพ งพอใจปานกลาง 4 หมายถ ง ความพ งพอใจมาก 5 หมายถ ง ความพ งพอใจมากท ส ด ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบส ารวจ ค าช แจง โปรดท าเคร องหมาย ลงในช อง ท ตรงก บข อม ลของท าน 1. เพศ ชาย หญ ง ตอนท 2 ความพ งพอใจต อการจ ดก จกรรมท ศนะศ กษาพะเยา-เช ยงราย ข อ ประเด นพ จารณา 1 ความร ท ได ร บจากการท ศนะศ กษา ในการน าไปประย กต ใช ในการเร ยน และในช ว ตประจ าว น 2 ความส ขและส มพ นธ ท ด จากการเร ยนร ร วมก บผ อ นนอกห องเร ยน 3 ความสอดคล องของสถานท ท ศนะศ กษาต อความร ท ได ร บในกล มสาระ การเร ยนร ภาษาต างประเทศ 4 ความเหมาะสมของสถานท ในการท ศนศ กษา 5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการท ศนศ กษา 6 ความปลอดภ ยและเหมาะสมของยานพาหนะในการเด นทาง 7 ความเหมาะสมของการด แลเอาใจใส ของคร ในการจ ดก จกรรมท กด าน ระด บความพ งพอใจ ตอนท 3 กร ณาตอบค าถามต อไปน ให สมบ รณ 1. หากม โอกาสในการท ศนศ กษาพะเยาในคร งต อไป ควรจ ดไปท ใด 2.ข อเสนอแนะอ นๆ (ถ าม )... สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของน กเร ยนต อการจ ดก จกรรม โครงการท ศนะศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ว นอาท ตย ท 5 มกราคม 2557 ข อ ประเด นพ จารณา ระด บความพ งพอใจ ค าเฉล ย แปลผล ความร ท ได ร บจากการท ศนะศ กษา ในการน าไป มากท ส ด ประย กต ใช ในการเร ยน และในช ว ตประจ าว น 2 ความส ขและส มพ นธ ท ด จากการเร ยนร ร วมก บ มากท ส ด ผ อ นนอกห องเร ยน 3 ความสอดคล องของสถานท ท ศนะศ กษาต อความร มากท ส ด ท ได ร บในกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 4 ความเหมาะสมของสถานท ในการท ศนศ กษา มากท ส ด 5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการท ศนศ กษา มากท ส ด 6 ความปลอดภ ยและเหมาะสมของยานพาหนะใน มากท ส ด การเด นทาง 7 ความเหมาะสมของการด แลเอาใจใส ของคร ใน มากท ส ด การจ ดก จกรรมท กด าน มากท ส ด สร ป ผลการประเม นความพ งพอใจของโครงการม ค าเฉล ย 4.82 ค ดเป นร อยละ ม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด เกณฑ การประเม น 5 ระด บความพ งพอใจ มากท ส ด 4 ระด บความพ งพอใจ มาก 3 ระด บความพ งพอใจ ปานกลาง 2 ระด บความพ งพอใจ น อย 1 ระด บความพ งพอใจน อยท ส ด เกณฑ การพ จารณาสร ปความพ งพอใจ ค าเฉล ย แปลความหมายว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด ค าเฉล ย แปลความหมายว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ค าเฉล ย แปลความหมายว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บปานกลาง ค าเฉล ย แปลความหมายว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บน อย ค าเฉล ย แปลความหมายว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บน อยท ส ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks