รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ PDF

Description
รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม ก นยายน 2549) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2549 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ 1. ตารางสร

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 13 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม ก นยายน 2549) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2549 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ 1. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน กงานสถ ต แห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน กงานสถ ต แห งชาต ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร (ต วช ว ดผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนย ทธศาสตร กรม) ต วช ว ดท 3 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการบรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานสถ ต แห งชาต ต วช ว ดท 3.1 จ านวนท เพ มข นของสาขาสถ ต ท ม แผนแม บทสถ ต...9 ต วช ว ดท 3.2 จ านวนข อม ลสถ ต ด านเศรษฐก จและส งคม...11 ต วช ว ดท 3.3 ร อยละความส าเร จของการด าเน นการตามโครงการส ารวจข อม ลเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พ.ศ ต วช ว ดท 3.4 ร อยละความส าเร จของการด าเน นการตามโครงการส ารวจการเปล ยนแปลงของ ประชากร พ.ศ ต วช ว ดท 3.5 ร อยละความส าเร จของการด าเน นการตามโครงการส ามะโนอ ตสาหกรรม พ.ศ ต วช ว ดท 4 ระด บความส าเร จของการปร บปร งการบร หารจ ดการเพ อสน บสน นการด าเน นงานของจ งหว ด และองค กรปกครองส วนท องถ น...20 ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ ต วช ว ดท 5 ร อยละระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ...24 ต วช ว ดท 6 ระด บความส าเร จในการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาระบบราชการ.26 ต วช ว ดท 7 ระด บความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรการป องก นและปราบปรามการท จร ต และประพฤต ม ชอบ...31 ต วช ว ดท 7.1 ระด บความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรการ/แผนปฏ บ ต การป องก นและ ปราบปรามการท จร ตและะประพฤต ม ชอบ...31 ต วช ว ดท 7.2 ระด บความส าเร จของการจ ดท าข อม ลการท จร ตและะประพฤต ม ชอบ...38 ต วช ว ดท 7.3 ร อยละของจ านวนส านวนการสอบสอบสวนท ด าเน นการได ครบถ วนสมบ รณ ภายในระยะเวลาท ก าหนด ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ต วช ว ดท 8 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของอ ตราการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ าย ลงท น...40 ต วช ว ดท 9 ระด บความส าเร จของการด าเนนการตามมาตรการประหย ดพล งงานของส วนราชการ...42 ต วช ว ดท 10 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการลดรอบระยะเวลาของข นตอน การปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ...46 ต วช ว ดท 11 ร อยละของงบประมาณท สามารถประหย ดได...53 ม ต ท 4 ม ต ด านพ ฒนาองค กร ต วช ว ดท 13 ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร...55 ต วช ว ดท 13.1 ระยะเวลาของการส งมอบแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด น ย ทธศาสตร...55 ต วช ว ดท 13.2 ร อยละความส าเร จของการด าเน นการตามแผนการจ ดการความร เพ อ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร...55 ต วช ว ดท 13.3 ร อยละความส าเร จของการด าเน นการตามแผนการจ ดการความร เพ อ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต วช ว ดท 14 ระด บค ณภาพของการจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของส วนราชการ...60 ต วช ว ดท 15 ระด บความส าเร จในการจ ดท าแผนและน าข อเสนอการเปล ยนแปลงไปส การปฏ บ ต...65 ต วช ว ดท 15.1 ระด บความส าเร จของการจ ดท าข อเสนอการเปล ยนแปลงของส วนราชการ.65 ต วช ว ดท 15.2 ระด บความส าเร จร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตาม ข อเสนอการเปล ยนแปลงของส วนราชการ...66 ต วช ว ดท ประเด นการประเม นผล การพ ฒนากฎหมาย...71 ต วช ว ดท 20 ระด บความส าเร จของการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายของระด บองค กรส ระด บบ คคล ภาคผนวก 3.1 หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 4...ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 5...ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 6...ภาคผนวก 3.8 2 3.9 หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 7...ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 8...ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 9...ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 10...ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 11...ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 13...ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 14...ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 15...ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท ภาคผนวก หล กฐานอ างอ งประกอบต วช ว ดท 20...ภาคผนวก ผลงาน ผลงาน ผลงาน ป 47 ป 48 ป 49 (ร อยละ) ม ต ท 1 ด านประส ทธ ผล: แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวง ร อยละของความส าเร จของการด าเน นโครงการพ ฒนาระบบ Single Window Entry ให เป นศ นย กลางของ ระบบให บร การเพ อการน าเข า-ส งออกเท ยบก บแผนท ได ระบ ในส ญญาจ ดซ อจ ดจ าง % 3.75 n/a 1 n/a 1 n/a จ านวนเลขหมายโทรศ พท พ นฐานท ให บร การได (Line capacity) ในเขตนครหลวงต อประชากร 100 คน ใน นครหลวง จ านวนเลขหมายโทรศ พท พ นฐานท ให บร การได (Line capacity) ในเขตภ ม ภาคต อประชากร 100 คน ในเขต ภ ม ภาค 1.4 จ านวนเลขหมายท ม ผ เช า (Subscriber) โทรศ พท พ นฐานท ให บร การได ในเขตนครหลวงต อประชากร 100 คน ในนครหลวง 1.5 จ านวนเลขหมายท ม ผ เช า (Subscriber)โทรศ พท พ นฐานท ให บร การได ในเขตภ ม ภาคต อประชากร 100 คนใน เขตภ ม ภาค 1.6 ร อยละของจ านวนโรงเร ยนท ม โทรศ พท พ นฐาน จ านวน Subscriber ของบร การ Broadband Internet , , , ร อยละของความส าเร จของการสร างเคร อข ายส อสารคอมพ วเตอร เช อมโยงระด บกรม n/a 1 n/a 1 n/a ระด บความส าเร จของการจ ดต งศ นย บร การร วม ด านประส ทธ ผล: แผนปฏ บ ต ราชการของกรมหร อเท ยบเท า จ านวนท เพ มข นของสาขาสถ ต ท ม แผนแม บทสถ ต จ านวนข อม ลสถ ต ด านเศรษฐก จและส งคม ร อยละความส าเร จของการด าเน น การตามโครงการส ารวจข อม ลเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร พ.ศ % 100% % 1 63% % ร อยละความส าเร จของการด าเน นการตามโครงการส ารวจการเปล ยนแปลงของประชากร พ.ศ % % 2 70% 3 75% ร อยละความ ส าเร จของการด าเน นการตามโครงการส ามะโนอ ตสาหกรรม พ.ศ % 3 17% % 5 4 ระด บความส าเร จของการปร บปร งการบร หารจ ดการเพ อสน บสน นการด าเน นงานของ จ งหว ดและองค กรปกครองส วนท องถ น ระด บ 3 3 ระด บ 4 4 ระด บ 5 5 ม ต ท 2 ด านค ณภาพการให บร การ ร อยละของระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ 77.80% ผ ประเม นอ สระ 1 n/a 1 n/a 1 6 ระด บความส าเร จในการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาระบบ ราชการ ระด บ 3 3 ระด บ 3 3 ระด บ ระด บความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรการแผนปฏ บ ต การป องก นและ ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ ระด บ 2 2 ระด บ 4 4 ระด บ ระด บความส าเร จของการจ ดท าข อม ลการท จร ตและประพฤต ม ชอบของส วนราชการ ระด บ 5 5 ระด บ 5 5 ระด บ ร อยละของจ านวนการสอบสวนท ด าเน นการได ครบถ วนสมบ รณ ภายในระยะเวลาท ก าหนด ไม ม ส านวน ไม ม ส านวน ไม ม ส านวน ม ต ท 3 ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของอ ตราการเบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ระด บ 1 1 ระด บ 1 1 ระด บ ระด บความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรการประหย ดพล งงานของส วนราชการ ระด บ 1 1 ระด บ 2 2 ระด บ ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการลดรอบระยะเวลาของข นตอนการ ปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ระด บ 5 5 ระด บ 5 5 ระด บ 5 5 คงเหล อ 69.56% คงเหล อ 45% 11 ร อยละของงบประมาณท สามารถประหย ดได 13.84% ค านวณย งไม ได ค านวณย งไม ได ม ต ท 4 ด านการพ ฒนาองค กร ระยะเวลาของการส งมอบแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ม.ค ม.ค ม.ค ระด บค ณภาพของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ระด บ 5 5 ระด บ 5 5 ระด บ ร อยละของความส าเร จของการด าเน นการตามแผนการจ ดความร เพ อสน บสน นประเด น ย ทธศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ % 1 70% 2 100% 5 14 ระด บค ณภาพของการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของส วนราชการ ระด บ 3 3 ระด บ 3 3 ระด บ ระด บความส าเร จของการจ ดท าข อเสนอการเปล ยนแปลงของส วนราชการ 1) ระยะเวลาการส งงาน พ.ค พ.ค ) ความครบถ วนของงาน ระด บ 5 5 ระด บ ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตาม ข อเสนอการเปล ยนแปลงของส วนราชการ ระด บความส าเร จของการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายของระด บองค กรส ระด บบ คคล ระด บ ระด บ 2 2 ระด บ 4 5 รวม คะแนนเต ม หมายเหต : 1) กรณ ท ส วนราชการไม ม เร องการพ ฒนากฎหมาย ให น าน าหน ก = NA = = = = = ร อยละ 10 ออกไป คงเหล อน าหน กรวม ร อยละ 90 รายงานการประเม นผลตนเองของส าน กงานสถ ต แห งชาต (Sar Card) ล าด บท ต วช ว ด ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น าหน ก 6 เด อน 9 เด อน 12 เด อน คะแนนประเม น คะแนนประเม น ตนเอง ตนเอง คะแนนประเม น ตนเอง ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (1 ต ลาคม ก นยายน 2549) ต วช ว ดผล การปฏ บ ต ราชการ หน วยว ด น าหน ก (ร อยละ) เกณฑ การให คะแนน ผลการด าเน นงาน ผลการ ค า คะแนน ด าเน นงาน คะแนน ถ วง ท ได น าหน ก ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ (น าหน ก : ร อยละ 50) ต วช ว ดท 1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการบรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนแทศและการส อสาร (น าหน ก : ร อยละ 25) ต วช ว ดท 3 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการบรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการของ ส าน กงานสถ ต แห งชาต (น าหน ก : ร อยละ 20) ต วช ว ดท 3.1 จ านวนท เพ มข นของสาขาสถ ต ท ม แผนแม บทสถ ต ต วช ว ดท 3.2 จ านวน ข อม ลสถ ต ด านเศรษฐก จ และส งคม ต วช ว ดท 3.3 ร อยละ ความส าเร จของการ ด าเน น การตามโครงการ ส ารวจข อม ลเทคโนโลย สารสนเทศและการส อส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks