รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555) ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555) ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ ประว ต ความเป นมา ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ เด มช อ ศ นย การศ กษาระบบสารสนเทศ ก อต งข นเม

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 14 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555) ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ ประว ต ความเป นมา ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ เด มช อ ศ นย การศ กษาระบบสารสนเทศ ก อต งข นเม อว นท 27 กรกฎาคม พ.ศ.2527 โดยความร วมม อของสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ก บ บร ษ ท ไอบ เอ ม ประเทศ ไทย จ าก ด โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาบ คลากรทางคอมพ วเตอร ท งในภาคร ฐและภาคเอกชน ป พ.ศ.2532 ได ยกฐานะข นเป นส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ป พ.ศ.2535 สถาบ นได มอบหมายให ส าน กเป ดสอนว ชา สศ.400 ความร เบ องต นทางคอมพ วเตอร แก น กศ กษาท กคณะของสถาบ น เพ อเป นการเพ มศ กยภาพทางคอมพ วเตอร ให แก น กศ กษา จ งท าให ส าน กม ภาระ งานด านการสอนน กศ กษาเพ มข น และได ด าเน นการต อเน องมาจนถ งภาค 2 ป การศ กษา 2550 ป พ.ศ ส าน กได ร บอน ม ต ให เป ดสอนหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาการพ ฒนาระบบ สารสนเทศ โดยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อผล ตบ คลากรท ท าหน าท พ ฒนาระบบงานเพ อการใช งานในการ ประกอบการขององค กรท งในภาคธ รก จเอกชน ร ฐว สาหก จ และหน วยงานของร ฐ และเพ อสนองตอบต อความ ต องการบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศของประเทศ ป พ.ศ.2546 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศโดยความร วมม อก บคณะบร หารธ รก จ ได ร บอน ม ต ให เป ดสอนหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อบ รณาการศาสตร ด าน การบร หารจ ดการธ รก จ และศาสตร ด านเทคโนโลย สารสนเทศเข าด วยก น ท งน เพ อปร บการศ กษาให สอดร บ ก บแนวค ดใหม ๆ ทางเทคโนโลย ท เก ดข น และสนองความต องการการใช งานเทคโนโลย ขององค กรและ ประเทศ ป พ.ศ.2547 สถาบ นได ม ค าส งท 754/2547 ลงว นท 1 พฤศจ กายน 2547 ให โอนภาระงานในความ ร บผ ดชอบของศ นย เทคโนโลย งานโสตท ศนศ กษาของกองบร การการศ กษา และศ นย สารสนเทศเพ อการ บร หาร มาอย ในความร บผ ดชอบของส าน ก เพ อให การด าเน นงานด านเทคโนโลย ของสถาบ นม ความเป น เอกภาพ โดยมอบหมายให ส าน กด แลงานด านเทคโนโลย สารสนเทศของสถาบ น ป การศ กษา 2549 ภาคการศ กษาท 2 ส าน กได หย ดร บน กศ กษาหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ และม น กศ กษาท ย งคงศ กษาอย ในหล กส ตรจนกระท งป การศ กษา 2552 ส าน กจ งได ยกเล กภาระงานด านการเร ยนการสอน โดยม ผ ส าเร จการศ กษาไปแล วจ านวน 7 ร น รวมท งส น 56 คน ป พ.ศ.2551 สถาบ นได ย ายหน วยเส ยงและอ เล กทรอน กส และหน วยภาพน งและโทรท ศน ไปส งก ด กล มงานโสตท ศน ปกรณ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ป พ.ศ.2555 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศได เปล ยนช อเป น ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ ต งแต ว นท 21เมษายน 2555 ตามพระราชกฤษฎ กาจ ดต งส วนราชการในสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2555 ปร ชญาและปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมร วม ปร ชญาและปณ ธาน ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศม จ ดม งหมายในการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อสน บสน นสถาบ นใน การด าเน นการตามพ นธก จ อย างราบร นและม ประส ทธ ภาพ ว ส ยท ศน : เป นหน วยงานให บร การเทคโนโลย สารสนเทศท ม ค ณภาพระด บสากล พ นธก จ : 1. ให บร การเทคโนโลย สารสนเทศแก อาจารย น กศ กษา และบ คลากรภายในสถาบ น เพ อให การด าเน น พ นธก จของสถาบ นเป นไปอย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อสน บสน นการด าเน นงานของสถาบ นด านการเร ยนการสอน และการ บร หารจ ดการ ให เหมาะสมและท นต อการเปล ยนแปลงของสภาวการณ 3. พ ฒนาศ กยภาพทางคอมพ วเตอร ด านความสามารถในการใช คอมพ วเตอร และโปรแกรมใช งานท เก ยวข อง ให แก น กศ กษาระด บปร ญญาโท และปร ญญาเอกของสถาบ น 4. จ ดฝ กอบรมด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศให ก บบ คลากรของสถาบ น ต งแต ระด บ ผ ใช งานจนถ งระด บผ บร หาร 5. ให บร การว ชาการทางคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศแก หน วยงานภายนอก อาท การศ กษา ว เคราะห และจ ดวางระบบงาน การวางแผนด านระบบสารสนเทศ เป นต น 6. สน บสน นพ นธก จด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของสถาบ นในเช งบ รณาการ ค าน ยมร วม ม งเน นประส ทธ ภาพการให บร การ 5ด าน (5S) Service-mindedness หมายถ ง การบร การด วยใจ Smartness หมายถ ง การปฏ บ ต งานท ถ กต อง และม ความร จร ง Smoothness หมายถ ง ความราบร น ไม ต ดข ดในการด าเน นงาน Securement หมายถ ง ความม นคงปลอดภ ย Speediness หมายถ ง ความรวดเร วท นต อความต องการใช งาน โครงสร างองค กร และโครงสร างการบร หาร ตามแผนภ ม ท 1.1 โครงสร างการปฏ บ ต งาน ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ และแผนภ ม ท 1.2 โครงสร าง อ ตราก าล ง ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ ปรากฏด งแผนภ ม ต อไปน 2/29 3/29 4/29 อ ตราก าล ง ในป งบประมาณ พ.ศ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ ม บ คลากรท ปฏ บ ต งานอย ท งส น รวม 36 อ ตรา (ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555) ตารางท 1 จ านวนบ คลากรป จจ บ นจ าแนกตามประเภท และค ณว ฒ ปร ญญา ประเภท ค ณว ฒ ปร ญญา เอก โท ตร ต ากว าตร รวม ข าราชการ พน กงานสถาบ น (อ ตราว าง 1 อ ตรา) ล กจ างประจ า ล กจ างเง นกองท นพ ฒนาเทคโนโลย รวม โครงสร างการบร หารงานภายในส าน ก ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศม โครงสร างการบร หารงานภายใน ประกอบด วย คณะกรรมการประจ าส าน ก ประกอบด วย ผ อ านวยการส าน ก เป นประธาน คณะกรรมการ รองผ อ านวยการส าน ก อาจารย ประจ าส าน กและอาจารย จากหน วยงานภายในสถาบ น คณะกรรมการบร หารเง นกองท นส าน ก ประกอบด วย รองอธ การบด ฝ ายวางแผน เป น ประธาน ผ อ านวยการส าน ก รองผ อ านวยการส าน ก อาจารย ประจ าส าน ก และเลขาน การส าน ก เป น กรรมการและเลขาน การ คณะกรรมการกองท นพ ฒนาเทคโนโลย ประกอบด วย รองอธ การบด ฝ ายวางแผน เป น ประธาน รองอธ การบด ฝ ายบร หาร รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ คณบด หร อผ อ านวยการส าน ก หน วยงานภายในสถาบ น อาจารย จากหน วยงานภายในสถาบ น ผ อ านวยการส าน ก เป นกรรมการและ เลขาน การ และรองผ อ านวยการส าน ก เป นกรรมการและผ ช วยเลขาน การ การก าก บตรวจสอบ การด าเน นงานในก จการต าง ๆ ของส าน กเทคโนโลย สารสนเทศอย ภายใต การก าก บ ตรวจสอบของคณะกรรมการประจ าส าน ก และก จการต าง ๆ ท ใช งบกองท นพ ฒนาเทคโนโลย อย ภายใต การ ก าก บตรวจสอบของคณะกรรมการกองท นพ ฒนาเทคโนโลย ขอบเขตและภาระงาน ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ จ ดแบ งโครงสร างออกเป นด งน 1. ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ เป นฝ ายท ปฏ บ ต งานด านการด าเน นงานเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศของสถาบ น ด แล พ ฒนาและบ าร งร กษาระบบงานเทคโนโลย สารสนเทศแก หน วยงาน โดยแบ ง ตามล กษณะงานเป น 5 กล มงาน ด งน กล มงานโครงสร างพ นฐาน กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ กล ม งานบร การคอมพ วเตอร กล มงานนว ตกรรมเทคโนโลย กล มงานบร การว ชาการ 5/29 2. ส าน กงานเลขาน การ เป นฝ ายท ปฏ บ ต งานสน บสน นสายงานบร การเทคโนโลย สารสนเทศ โดยแบ งเป น 3 กล มงาน ด งน กล มงานบร หารและธ รการ กล มงานการเง นและพ สด กล มงาน แผนและพ ฒนา อาคารสถานท ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศได แบ งพ นท ใช สอยด งน อาคารสยามบรมราชก มาร ช น 9 เป นท ต งของห องปฏ บ ต การ 1, 2 และ 3 ช น 10 เป นท ต งของห องปฏ บ ต การ 4 และท ท างานกล มงานบร การ ว ชาการ ช น 11 เป นห องผ บร หารส าน ก ห องอาจารย ห องประช ม กล มงาน บร หารและธ รการ กล มงานบร การว ชาการ กล มงานนว ตกรรมเทคโนโลย สารสนเทศ กล มงานโครงสร างพ นฐาน กล มงานบร การคอมพ วเตอร กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ และเป นท ต งของศ นย ข อม ล (Data Center) ระบบคอมพ วเตอร แม ข าย และระบบเคร อข ายหล กของสถาบ น อาคารบ ญชนะ อ ตถากร ช น 5 เป นท ต งของห องระบบเคร อข าย ส าหร บต ดต งอ ปกรณ ระบบ เคร อข าย อาคารจอดรถ ช น 2 เป นท ต งของห องระบบเคร อข าย ส าหร บต ดต งอ ปกรณ ระบบ เคร อข าย อาคาร 6 ช น 2 เป นท ต งของห องระบบเคร อข าย ส าหร บต ดต งอ ปกรณ ระบบ เคร อข าย ข อม ลทางการเง น แผนภ ม เปร ยบเท ยบงบประมาณของส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ Millions งบประมาณท ได ร บ งบประมาณท เบ กจ าย งบประมาณแผ นด น งบประมาณเง นรายได กองท นส าน ก กองท นพ ฒนาเทคโนโลย 6/29 ตารางท 2 งบประมาณของส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ งบประมาณท ได ร บ งบประมาณท เบ กจ าย งบด าเน นงาน 74, , งบลงท น - - งบเง นอ ดหน น 12,750, ,711, งบประมาณ แผ นด น งบประมาณเง น รายได กองท นส าน ก กองท นพ ฒนา เทคโนโลย รวม 12,824, ,785, งบด าเน นงาน 4,855, ,385, งบลงท น 42, , งบเง นอ ดหน น 59, , รวม 4,956, ,480, งบด าเน นงาน 1,832, ,423, งบลงท น - - งบเง นอ ดหน น 83, , รวม 1,915, ,474, งบด าเน นงาน 3,333, ,841, งบลงท น 1,423, ,403, งบเง นอ ดหน น 1,520, , รวม 6,276, ,869, รวมท งส น 25,971, ,609, ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ ได ด าเน นก จกรรมตามภาระหน าท ความร บผ ดชอบด วยการให บร การ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและเทคโนโลย การศ กษา โดยส าน กได จ ดแบ งการบร หารงานออกเป น 2 สายงาน ได แก 1) ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ ประกอบด วย กล มงานโครงสร างพ นฐาน กล มงานพ ฒนาระบบ สารสนเทศ กล มงานบร การคอมพ วเตอร กล มงานนว ตกรรมเทคโนโลย สารสนเทศ และกล มงานบร การ ว ชาการ และ 2) ส าน กงานเลขาน การ ประกอบด วย กล มงานบร หารและธ รการ กล มงานการเง นและ พ สด และกล มงานแผนและพ ฒนา ในป งบประมาณ พ.ศ รอบ 12 เด อนท ผ านมา ส าน กม ผลการปฏ บ ต งานปรากฏในภาพรวม ด งน ด านงานโครงสร างพ นฐาน ด านงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ด านงานบร การคอมพ วเตอร ด านงานบร การว ชาการ ด านงานแผนและพ ฒนา ด านการบร หารความเส ยง ด านงานบร หารและธ รการ ด านการเง นและพ สด สถ ต การให บร การเทคโนโลย สารสนเทศ 7/29 ด านงานโครงสร างพ นฐาน ม ผลการด าเน นงานด งน 1. งานด านระบบเคร อข ายและร กษาความปลอดภ ย เช อมต ออ นเทอร เน ตความเร วส งก บผ ให บร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks