یرهش فلتخم قطانم رد تینما سح شجنس و یسررب نارهت 11 و 2 قطانم :يدروم هنومن - PDF

Description
شهری مختلف مناطق در امنیت حس سنجش و بررسی مقاله: صفحه شماره شهری مختلف مناطق در امنیت حس سنجش و بررسی تهران 11 و 2 مناطق موردي: نمونه *** رشیدپور نازیال - ** جهانبانی راد نفیسه - * قرایی فریبا چكیده

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 8 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
شهری مختلف مناطق در امنیت حس سنجش و بررسی مقاله: صفحه شماره شهری مختلف مناطق در امنیت حس سنجش و بررسی تهران 11 و 2 مناطق موردي: نمونه *** رشیدپور نازیال - ** جهانبانی راد نفیسه - * قرایی فریبا چكیده شهر در امنیت وقوع عدم نتیجه در و شهری نابهنجاریهای وقوع برای مولفهاي امروزی شهری فضاهای كه آنجا از شهری فضاهای در اجتماعی لحاظ از چه و كالبدی لحاظ از چه امنیت كمی و كیفی جنبههای بررسی این بنابر ميباشد دارای شب هنگام در بخصوص شهری فضاهای در دختران و زنان امنیت شرایط بررسی همچنین است. ضروری امری متفاوت شهری مختلف محالت ساکنین برای امنیت حس كه است مبنا این بر حاضر پژوهش اول فرضیۀ است. اهمیت برای دارد. نظر در و زنان مختلف گروه دو برای روز و شب در را امنیت حس تفاوت وجود دوم فرض ميباشد. منظور این به است. شده نظرخواهی مردم از پرسشنامه طریق از و است شده استفاده کمی روش از فوق فرضیات ارزیابی آماری تحلیلهای از استفاده با شده گردآوری اطالعات و است شده انتخاب تهران مرکز و شمال در شهری منطقه دو محله دو در امنیت حس میزان میان معناداری تفاوت که است آن از حاکی پژوهش یافتههای گرفتهاند. قرار بررسی مورد پذیرفته شهر شمالی مناطق زنان و برای روز و شب در امنیت تفاوت فرض همچنین ندارد. وجود بررسی مورد در شهر شمالی مناطق در امنیت حس که معنی این به ميشود. رد فرضیه این مركزی مناطق مورد در ولی است. شده محسوس و زنان میان در هنگام شب امنیت حس كاهش میزان در تفاوت این و است متفاوت روز و شب هنگام امنیت هنگام شب و گردد نمی مشاهده و زنان امنیت حس میزان در تفاوتی مرکزی مناطق مورد در ولی است ناامن فضاهای انتخاب در مردم که ميدهد نشان دیگر یافته ميیابد. كاهش میزان یك به آنان برای منزل از خروج برای و خلوت کوچههای و كاره نیمه ساختمانهای حاشیه شهر پایین محلههای آنها اكثریت دارند. نسبی تفاهم شهر كل در كاهش جمعیت از مملو و شلوغ خیابانهای در امنیت عدم حس این ميكنند. ارزیابی كم امنیت با فضاهایی را تاریك در عامل مهمترین را فضا مناسب شرایط وجود و فرهنگی سطح ارتقاء انتظامی نیروی و پلیس موثر حضور مردم ميیابد. ميدانند. امنیت حس ایجاد 17 Archive of SID 89/3/6 : دریافت تاریخ 89/4/27 نهایی: پذیرش تاریخ ها: واژه کلید زنان امنیت پرجمعیت و شلوغ مكانهای خلوت و تاریك فضاهای فضا آرامش حس شهری امنیت تهران هنر دانشگاه شهرسازي و معماري دانشكده شهري طراحي استاديار * تهران هنر دانشگاه شهری برنامهریزی ارشد کارشناسی دانشجوی ** مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهری برنامهریزی ارشد کارشناسی دانشجوی ** 18 مقدمه نیاز به امنیت همواره از بنیادیترين نیازهای انسان در جامعه بشری به شمار می رود. مبحث امنیت از نظر روان شناسی به خصوص در بهداشت روانی و در آسیب شناسی روانی اهمیت بسیار دارد. آرامش رشد شكوفایی انسان بروز همۀ استعدادها و خالقیتها و نیل به همۀ كماالت انسانی در سایه امنیت به دست ميآید. امروزه امنیت از شاخصههای کیفی زندگی در شهرها است. آسیبهای اجتماعی از مهمترين پیامدهای مختلف امنیت به شمار ميروند. از آنجا كه فضاهای شهری امروزی مولفهاي برای وقوع نابهنجاریهای شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر ميباشد بررسی جنبههای كیفی و كمی امنیت چه از لحاظ كالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در داخل هر یك از فضاهای شهری امری ضروری است. اهمیت محوری امنیت و ایمنی در هر یك از فضاها و عناصر كالبدی شهری بخصوص در فضاهایی با طراحی و كاربرد نامناسب بایستی بررسی شود. این موضوع در فرهنگ بومی و قومی هر منطقه و محل ریشهیابی شده و راهكارهای مناسب ارائه گردد. همچنین بررسی شرایط امنیت زنان و دختران در فضاهای شهری بخصوص در هنگام شب دارای اهمیت است. از این رو بررسی تأثیر خصوصیات کالبدی محیط در ایجاد یا تقویت حس امنیت در محالت شهری هدف اصلی مقاله قرار گرفته است. در زمینۀ امنیت سواالت مختلفی در رابطه با خصوصیات محیطی مطرح ميشود که از آن جمله ميتوان به موارد زیر اشاره نمود. آیا حس امنیت در شرایط اجتماعی مختلف و محیطهای متفاوت شهری تغییر ميکند چه شرایط محیطی بر حس امنیت تاثیرگذار است آیا حس امنیت محیطی بر اساس جنسیت افراد تغییر ميکند به منظور انجام دقیقتر پژوهش دو فرضیه مورد آزمایش قرار ميگیرد: فرضیه اول: میزان حس امنیت در مناطق مرکزی شهر از مناطق شمال شهر کمتر است. )عوامل متعددی در راستای شکل گیری این فرضیه موثر است. از جمله تمرکز بیشتر کاربریهای اداری که اکثرا در ساعاتی از شبانه روز تعطیل هستند در بخشهای مرکزی شهر حس امنیت را کاهش ميدهد. حجم بیشتر تردد خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی در بخشهای مرکزی شهر و به دنبال آن آلودگیهای محیطی افزونتر در این منطقه نیز از عواملی هستند که سبب کاهش حس امنیت می شود(. فرضیه دوم: بررسی ادراک امنیت محیطی در اوقات مختلف روز با تفکیک جنسیت حاکی از وجود تفاوت بین و زنان ميباشد. به منظور بررسی فرضیههای فوق در ابتدا منابع مکتوب مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. 1. بیان نظرات گوناگون در رابطه با محیط و امنیت امنیت ابعاد مختلفی دارد: امنیت انسانی به معنی حفظ حقوق و امنیت فردی مالی فرهنگی اجتماعی و سیاسی است. امنیت انسانی دو بعد دارد بعد حداقلی)كفاف( كه در آن آحاد جامعه قادر به تأمین و تضمین معیشت و بقا و امنیت خود هستند و بعد ارتقایی )رفاه( كه در آن مردم قادرند از احساس مثبت و آسایش در زندگی و امنیت روانی- اجتماعی برخوردار باشند. اما در این میان امنیت فردی برای مردم بیشتر از سایر امنیتهای انسانی دارای اهمیت است. در واقع احساس عدم امنیت افراد در یك جامعه تبعات فراوانی میتواند در پی داشته باشد. فقدان اعتماد یا احساس نگرانی نسبت به مسایل مختلف سبب رفتارهای خاص كنارهگیری نیز میشود. مردم اگر بتوانند مناطق ناامن را ترك میكنند. اخالل و بینظمی مهار نشده به شهروندان نشان میدهد كه آن منطقه ناامن است )گیدنز 1378(. مبانی نظری نظم و امنیت معطوف به فلسفۀ وجود این دو مفهوم و رابطۀ کنش متقابل آنها در جامعه ميباشد و از بنیادیترين مولفههای هر جامعه محسوب ميشود. بنابراین در هر جامعهاي نتیجۀ امحای نظم و امنیت از هم پاشیدگی آن جامعه خواهد بود. در مقابل زیر بنای هر سازمان پایدار اجتماعی متشکل از مولفههای بنیادی و متناظر آن از نظم و امنیت اجتماعی است )صالحی 17(. 1387: امنیت احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان مال و سایر حقوق انسان است. این ارزش انحصاری یکی از ضرورتهای زندگی فردی و اجتماعی است. در زمانهای گذشته حصارهای اطراف شهرها و خندقهای اطراف آنها حریم امنی را برای شهر و ساکنان آن ایجاد ميکرد. به این ترتیب شهر از تعرض بیگانگان مصون ميشد )کامیار 33(. 1382: مهمترین نیاز از نظر روحی امنیت است که به عنوان مهمترین هدف زندگی و جوهر سالمت روانی فرد تلقی ميشود )فروم 1360 : 11(. در طبقه بندی نیازها که توسط مازلو به انجام رسیده است امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک )آب و غذا و...( به عنوان دومین طبقه از شهری مختلف مناطق در امنیت حس سنجش و بررسی مقاله: صفحه شماره مردم بالفاصله شدند برآورده فیزلوژیک نیازهای که هنگامی )1968( مازلو عقیده به است. شده معرفی نیازها بنیادیترین و مهمترین تواناییهای با تنگاتنگ گونهاي به و شدیدا نیازها این شد. خواهد امنیت نظیر باالتر سطح نیازهای ارضای و ساختن برآورده به شان توجه 22(. 1387: )صالحی رابطهاند در محیط کالبدی و اجتماعی یك از شهری فضای در امنیت مفهوم ميگردد. باز اموال و دوستان خانواده خود از حفاظت یا دفاع به امنیت مفهوم ترس و شدن واقع جرم قربانی مفهوم با دیگر سوی از و است متفاوت بسیار آن از اگرچه ميكند. پیدا ارتباط جرم با سو قائل تفاوت بودن امان در و كردن امنیت احساس یا خطر و ترس میان ميبایست دیگر سوی از است. ارتباط در آن از جرم وقوع از حاصل آماری خطرهای یعنی آن خود اندازه به جرم وقوع از ترس یعنی جرم اثرات درك علمی نظر از شد. حداقل یا كنند دوری خطرات از مردم از بسیاری كه ميشود باعث شدن قربانی از ترس به نسبت واكنش دارد. اهمیت مكان یك در تنها نه مردم حضور عدم به منجر ميتواند خود این دهند. كاهش را شان گرفتن قرار خطر معرض در میزان 241(. 2003: )کارمونا شود عمومی فضاهای بیشتر در بلكه خاص ذهنی و عینی جنبه دو دارای ناامنی پدیده دارد. قرار ناامن شهری فضای مفهوم مقابل در امن شهری فضای مفهوم قتل سرقت جمله از ناامنی مظاهر کلیه عینی جنبه از ناامنی مقوله ميگیرد. بر در را زندگی عرصههای کلیه و است ناامنی است. فضا و منطقه امنیت خصوص در داوری شامل ذهنی جنبه از ناامنی مقوله و ميشود. شامل را... و خشونت شهری خشونت ناامنی جمله از شناختی آسیب پدیدههای دیگر مقدمه فقر که گفت ميتوان و است فقر همانند پدیدهاي 107(. 1387: )صالحی است غیره و کالبدی و فضایی بازدارنده عوامل و امنیت مسئله به آمریکا بزرگ شهرهای مرگ و زندگی کتاب در جیکوبز جین ولی شود نمی تأمین پلیس بوسیله ابتدا از شهری فضای آرامش كه ميكند بیان وی مينماید. اشاره محالت و شهرها استانداردهای و اجتماعی پیچیده و ناخودآگاه شبكه بوسیله ابتدا شهری فضای آرامش ميشود. تضمین پلیس حضور با چشمهایی ميباید ميدهد: توضیح چنین خیابان یك بودن انتظامی خود مورد در او ميشود. حفظ مردم میان موجود پیادهروهای مينامیم. خیابان حقیقی و طبیعی مالكین را آنان همواره ما كه كسانی چشمهای بنگرند را خیابان همواره خیابان ساکنین به و شود افزوده خیابان بر ناظر چشمهای بر تا گیرد قرار استفاده مورد مداوم صورت به ميباید خیابان 45(. 1961: )جیکوبز شود داده آموزش خیابان به نظارت شیوه و ميكند مطرح را دفاع قابل فضای نظریه پرخشونت شهر در طراحی و مردم كتاب در نیز )1973( نیومن اسكار عرصههایی در كه افرادی توسط بلكه پلیس توسط نه جامعه كه ميدهد گونهاي به را شهری محیط ساختار تغییر پیشنهاد ميشمرد: بر چنین را مسكونی محلههای در جرم افزایش فاكتور سه نیومن گردد. تعریف سهیماند خاص شناسند. نمی را همسایگانشان مردم بیگانگی: - ميكند. ممكن شود دیده مجرم آنكه بدون و راحتی به را جرم ارتكاب جرم وقوع مكانهای نظارت: وجود عدم - ميسازد. ممكن سرعت به را جرم صحنه از مجرم شدن ناپدید امكان فرار: راه بودن دسترس - محیط یك ميتوان شده تعریف عرصههای دادن شكل و نمادین كارهای و ساز از استفاده با كه است معتقد نیومن لذا که نمود تعریف فضاهایی و اماکن را دفاع قابل غیر فضاهای وی.)Newman, )1973 آورد در ساكنانش كنترل تحت را ابزار نوعی معموال که عمومی دیدگان مقابل در حتی و شود نمی نظارتی آنها نگهداری و حفظ بر و ندارند تعلق کسی به ویژگیهای بودن دارا نظر از را شهری فضاهای وی بنابراین ندارند. قرار ميشود محسوب بازدارنده عامل نیز و نظارتی 1387(. )صالحی است کرده تقسیم دفاع قابل غیر فضاهای و دفاع قابل فضاهای دستۀ دو به ایمنی امنیت حس با رابطه در محیط فیزیكی ویژگیهای 2. خیابان در كافی نور وجود عدم ميآورد. فراهم را بیشتری ترس زمینۀ كه ایست گونه به شهری فضاهای برخی خصوصیات نیومن اسکار نظریه اساس بر جملهاند. آن از اتوبانها در رو پیاده نبود و خیابان كنار در معتادان و سرپناهان بی خوابیدن پتانسیل آورند فراهم فرار برای كمی امكان ضمن در و باشد بیشتر آنها در شدن دیده و دیدن امكان كه فضاهایی )1973( هب ميتوانند پرچینها و دیوارها كه ميشود استدالل مثال برای رو این از ميآورند. فراهم مجرمان فعالیت برای كمتری بر مردم نظارت از حاکی که نشانهاي وجود که حالی در دهد افزایش را ناامنی حس و شوند تلقی فیزیكی موانع عنوان.(Schweitzer, :1997 (11 دهد افزایش را امنیت حس ميتواند باشد محله نظريه اين صاحبان 2 کلينگ جورج و 1 ويلسون کيو جيمز است. مشهور نیز شكسته پنجره نظریۀ نظری چارچوب این در ناموزون بيروني نماي زبالهها شدن تلنبار نظير خرابي و توجهي بي از نشانههايي آنها در که محلههايي معتقدند 19 Archive of SID 20 که است آن از حاکی مهياست مجرم دسترسي امکان ديگر بيان به دارد وجود شکسته پنجرههاي و ساختمانها کنار خود اجتماع محافظت و مشارکت حضور از دارند قصد و دارند بيشتري پذيري آسيب احساس محله آن ساکنين ناسزاهای و فحش بر اینجا در واقع در است. معروف نیز تمدنی نظریه عنوان با نظریه این كه است ذكر به الزم بکشند. و میشود توجه محلهها در سرپناه بی مردمان تجمع یا و متروكه ساختمانهای آشغالها دیوارها برروی شده نوشته 116(. 1385: نجیبی و میشود)علیخواه شمرده امنیت وجود عدم نشانۀ عواملی چنین شهری فضاهای خلق و عمومی فضای قلمرو از استفاده شدن قربانی از ترس و بودن خطر معرض در امنیت کمبود یا و ميکنند آسایش عدم احساس مردم که جایی در.)Carmona, :2003 )238 ميدهد قرار تهدید مورد را موفق فضاهاست. آن در حضور از ترس به مربوط گاهی فضاها بعضی استفادۀ عدم ميکند. تنزل عمومی فضای قلمرو ميترسند خاصی اتفاقات که فضاهایی همچنین پرشدهاند ناجور آدمهای با که شلوغی خیلی یا و خلوت فضاهای تاریک کوچههای گدایان توسط که مکانهایی به ورودی و عرض کم پیادهروهای فضاهاست. این جمله از دهد رخ است ممکن آن در شدن قربانی از از بیشتر زنان طورکلی به هستند. فضاها این جمله از نیز ميشوند سد یا و بسته جوانان و ولگردها.)Carmona, :2003 )240 ميشود( کم سن افزایش با زنان و بین فاصله )گرچه دارند ترس تقسیم دسته چند به را امنیت احساس عدم نتیجه در و شهری خشونتهای و جرایم در موثر عوامل )1387( صالحی ميکند: شهر 1.1 اندازه شهر رشد 2.2 نرخ شهری( محالت )نقش محالت فضایی ساختار و 3.3 کیفیت عمومی امکانات از مندی بهره عدم و محرومیت عامل و خدمات ناعادالنه 4.4 توزیع ناسالم مساکن 5.5 وجود 57(. 1387: )صالحی فعالیتها کیفیت و کمیت و زمین کاربری 6.6 الگوی شهرس
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks