ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า PDF

Description
1 รายงานสร ปผลการด าเน นงานของกระบวนการตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามท คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ ได

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 25 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 รายงานสร ปผลการด าเน นงานของกระบวนการตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามท คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ ได ขอ ความร วมม อจากหน วยงานในส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งในการด าเน นการรายงานผลการด าเน นงานของกระบวนการ ตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ พร อมท งแสดงหล กฐานท เก ยวข อง น น คณะท างานฯ จ งได ด าเน นการจ ดท ารายงานสร ปผลการด าเน นงานของกระบวนการตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ซ งผลการด าเน นงานของกระบวนการท งหมดของส าน กงาน ปล ดกระทวงการคล ง สามารถด าเน นงานตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน โดยแสดงได จากหล กฐานท เก ยวข องท ได ระบ มาตรฐาน ค ณภาพงานท งในเช งค ณภาพและปร มาณ รายละเอ ยดปรากฏตามเอกสารท แนบ นอกจากน ผลการประเม นตามต วช ว ด เร อง ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า สามารถสร ปผลได ด ง ตาราง กระบวนการ หน วยว ด น าหน ก (ร อยละ) เกณฑ การให คะแนน ผลการ ด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน ค า คะแนน ท ได คะแนนถ วงน าหน ก 1. การพ ฒนาบ คลากรด าน ICT ของ ร อยละ กระทรวงการคล ง 2. การตอบข อร องเร ยนของประชาชน ร อยละ เก ยวก บธ รก จการเง นนอกระบบ 3. การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ร อยละ โครงการผล ตส อเพ อเผยแพร ร อยละ ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารของ กระทรวงการคล งส สาธารณชน 5. การก าก บ ตรวจสอบ การด าเน นงานของ ร อยละ หน วยงานในส งก ดอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล 6. การพ ฒนากฎหมายของหน วยงานในส งก ด ร อยละ กระทรวงการคล ง 7. การบร หารความเส ยง ร อยละ รวม ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100 แบบฟอร มท 1 แบบฟอร มรายงานผลการด าเน นงานตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ช อกระบวนการ การพ ฒนาทร พยากรบ คคล Gantt chart ของกระบวนการ ล าด บ ก จกรรม 1. ว เคราะห ข อข อม ลเพ อ เตร ยมการจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากร สป.กค. มาตรฐาน ค ณภาพ งาน ภายใน ระยะเวลา 1 เด อน หล กฐานท เก ยวข อง หน งส อแจ งหน วยงานในส งก ดเพ อขอ ทราบความต องการด านท นการศ กษา และฝ กอบรม ส.ค. 52 ก.ย. 52 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2. จ ดท าแผนพ ฒนา บ คลากรเสนอ ผ บ งค บบ ญชาเห นชอบ ในเบ องต น ภายใน ระยะเวลา 1 เด อน หน งส อเสนอแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต อ ผ อ านวยการส าน กฯ 3. น าเสนอแผนฯ ต อ คณะกรรมการกองท น พ ฒนาบ คลากรของ ภายใน ระยะเวลา 2 ส ปดาห หน งส อแจ งการประช มคณะกรรมการ พ ฒนาบ คลากรของกระทรวงการคล ง 1 แบบฟอร มท 1 ล าด บ ก จกรรม กระทรวงการคล ง เพ อ พ จารณาอน ม ต มาตรฐาน ค ณภาพ งาน หล กฐานท เก ยวข อง ส.ค. 52 ก.ย. 52 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4. แจ งแผนพ ฒนาบ คลากร ให หน วยงานท เก ยวข อง ทราบ พร อมท งจ ดท า แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) 5. ด าเน นการตามแผนท ได ร บการอน ม ต ภายใน ระยะเวลา 2 ส ปดาห หน งส อแจ งรายงานการประช ม คณะกรรมการพ ฒนาบ คลากรของ กระทรวงการคล ง ผ ร บผ ดชอบ นางสาวช ดชนก จ รเศวตก ล หน วยงาน ส วนพ ฒนาบ คคล ส าน กบร หารทร พยากรบ คคล โทร แบบฟอร มท 1 แบบฟอร มรายงานผลการด าเน นงานตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ช อกระบวนการโครงการผล ตส อเพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารของกระทรวงการคล งส สาธารณชน Gantt chart ของกระบวนการผล ตส อเพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารของกระทรวงการคล งส สาธารณชน ล าด บ ก จกรรม มาตรฐานค ณภาพงาน หล กฐานท เก ยวข อง ป งบประมาณ พ.ศ ต.ค.- 52 พ.ย.- 52 ธ.ค.- 52 ม.ค.- 53 ก.พ.-53 ม.ค.-53 เม.ย.- 53 พ.ค.- 53 ม.ย.- 53 ก.ค.- 53 ส.ค.- 53 ก.ย รวบรวมข อม ล ด าเน นการรวบรวม แผนงาน และร างแผนงานโครงการ ข อม ลและจ ดท าร าง ประชาส มพ นธ ของ แผนงานประชาส มพ นธ กระทรวงการคล ง ป งบ ของกระทรวงการ คล ง 2553 ป งบ น าเสนอผ บร หารระด บส งเพ อ พ จารณาอน ม ต ตามข นตอน n/a หน งส ออน ม ต โครงการฯ กค0210/690 (ลว. 3 พ.ย. 52) 1 แบบฟอร มท 1 ล าด บ ก จกรรม มาตรฐานค ณภาพงาน หล กฐานท เก ยวข อง 3. กระบวนการจ ดซ อจ ดจ าง ด าเน นการตาม ส ญญาจ างผล ตส อ จนแล วเสร จ ระเบ ยบพ สด ส าน ก Outdoor ของ นายกฯ กระทรวงการคล ง 4. เผยแพร ส อส สาธารณชน (12 เด อนน บถ ดจากว นลง ลงนามในส ญญา) 5. ว ดความค ดเห น การเข าถ ง ควบค มการเล อกจ ด ต ดต งส อ Outdoor ท ม rating ผ พบเห น จ านวนมากๆ หน งส อเสนองาน ของบร ษ ทท เข ามา เสนองาน n/a บ นท ก กค 0210/645 ต.ค.- 52 พ.ย.- 52 ธ.ค.- 52 ม.ค.- 53 ป งบประมาณ พ.ศ ก.พ.- 53 ม.ค.- 53 เม.ย.- 53 พ.ค.- 53 ม.ย.- 53 ก.ค.- 53 ส.ค.- 53 ก.ย.- 53 ของประชาชน และ น าเสนอผ บร หารระด บส ง ผ ร บผ ดชอบ นายป ยะภ ทร ไชยสาม หน วยงาน กสค. โทร แบบฟอร มรายงานผลการด าเน นงานตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ช อกระบวนการ การพ ฒนากฎหมายของหน วยงานในส งก ดกระทรวงการคล ง Gantt chart ของกระบวนการ ล าด บ ก จกรรม ๑ แต งต ง คณะกรรมการ พ ฒนากฎหมาย กระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒ ตรวจสอบ ก าก บ ต ดตาม เร งร ดการ ด าเน นการด านการ พ ฒนากฎหมาย ๓ ตรวจสอบ ก าก บ ต ดตาม เร งร ดการ ด าเน นการด านการ พ ฒนากฎหมาย มาตรฐาน ค ณภาพงาน ภายในเด อน ก มภาพ นธ 2553 หล กฐาน ท เก ยวข อง ค าส งแต งแต งต ง คณะกรรมการ พ ฒนากฎหมาย กระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - รายงานการประช ม คณะกรรมการฯ คร งท ๑/๒๕๕๓ - รายงานการประช ม คณะกรรมการฯ คร งท ๒/๒๕๕๓ ต.ค. ๕๒ พ.ย. ๕๒ ธ.ค. ๕๒ ม.ค. ๕๓ ก.พ. ๕๓ ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ม.ค. เม.ย. พ.ค. ๕๓ ๕๓ ๕๓ ม.ย. ๕๓ ก.ค. ๕๓ ส.ค. ๕๓ ก.ย. ๕๓ 1 ล าด บ ก จกรรม ๔ เสนอแผนพ ฒนา กฎหมายฯ ต อ ผ บร หารหร อ ผ บ งค บบ ญชา ระด บส งของ กระทรวง ๕ จ ดส งแผนพ ฒนา กฎหมายของ กระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรฐาน ค ณภาพงาน ได ร บความ เห นชอบจาก คณะกรรมการ กระทรวงการคล ง- จ ดส งแผนพ ฒนา กฎหมายของ กระทรวงการคล ง ฯ ไปย งส าน ก เลขาธ การ คณะร ฐมนตร ภายใน 30 ม ถ นายน 2553 หล กฐาน ท เก ยวข อง รายงานการประช ม คณะกรรมการฯ คร งท ๓/๒๕๕๓ เอกสารการจ ดส ง แผนพ ฒนา กฎหมายของ กระทรวงการคล งฯ ไปย งส าน ก เลขาธ การ คณะร ฐมนตร ต.ค. ๕๒ พ.ย. ๕๒ ธ.ค. ๕๒ ม.ค. ๕๓ ก.พ. ๕๓ ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ม.ค. เม.ย. พ.ค. ๕๓ ๕๓ ๕๓ ม.ย. ๕๓ ก.ค. ๕๓ ส.ค. ๕๓ ก.ย. ๕๓ ผ ร บผ ดชอบ นางสาวพรท พย บ ญทว ส ข หน วยงาน กล มกฎหมาย โทร ๒๖๑๕ 2 แบบฟอร มท 1 แบบฟอร มรายงานผลการด าเน นงานตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ช อกระบวนการ การบร หารความเส ยง Gantt chart ของกระบวนการ ล าด บ ก จกรรม มาตรฐานค ณภาพงาน หล กฐานท เก ยวข อง 1. แต งต ง คณะท างานฯ แต งต งคณะท างานฯได เร ยบร อยภายใน 31 ม.ค ค าส งส าน กปล ด กระทรวงการคล ง ท 56 / 2553 เร อง แต งต ง คณะกรรมการการบร หาร ความเส ยงของส าน กปล ด กระทรวงการคล ง ณ ว นท 19 ม.ค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2. จ ดอบรมฯ ให ความร คร งท 1 และ คร งท 2 ม การจ ดก จกรรมอบรมส มมนาเร องการจ ดท าแผนบร หารความ เส ยงให แก ข าราชการและเจ าหน าท ในส งก ดส าน กงานปล ด กระทรวงการคล งภายในว นท 28 ก.ค ท กค 0209/63 ว นท 5 ก.พ เร อง ขออน ม ต ค าใช จ ายและบ คลากรใน การฝ กอบรม/ส มมนาเช ง ปฏ บ ต การ เร อง การ จ ดท าแผนบร หารความ เส ยง แบบฟอร มท 1 ล าด บ ก จกรรม มาตรฐานค ณภาพงาน หล กฐานท เก ยวข อง - ท กค 0209/19 ว นท 19 ม.ค เร อง ขออน ม ต ค าใช จ ายและบ คลากรใน การฝ กอบรม/ส มมนาเช ง ปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3. จ ดท าแผน บร หารความ เส ยง ด าเน นการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงประจ าป 2553 ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งให แล วเสร จในว นท 31 ม.ค ท กค 0209/64 ว นท 8 ก มภาพ นธ 2553 เร อง การ ฝ กอบรม/ส มมนาเช ง ปฏ บ ต การ เร อง การ บร หารความเส ยง คร งท 2 - ท กค 0209/33-43 ว นท 28 ม.ค เร อง การ ฝ กอบรม/ส มมนาเช ง ปฏ บ ต การ เร อง การ บร หารความเส ยง คร งท 2 แบบฟอร มท 1 ล าด บ ก จกรรม มาตรฐานค ณภาพงาน หล กฐานท เก ยวข อง 4. น าเสนอแผน บร หารความ เส ยงให ผ บร หาร เห นชอบ 5. ประชาส มพ นธ แผนบร หาร ความเส ยง น าเสนอแผนบร หารความเส ยงให ผ บร หารลงนามภายใน 31 ม.ค.2553 ด าเน นการเผยแพร ประชาส มพ นธ แผนบร หารความเส ยงของ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ให ครอบคล มช องทางในการ เผยแพร อย างน อย 1 ช องทาง - ท กค 0209/171 ว นท 22 ม.ค เร อง ขอความ เห นชอบแผนบร หารความ เส ยงของส าน กปล ด กระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท กค 0209/ ว นท 2 เม.ย เร อง แผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ท กค 0209/ ว นท 26 เม.ย เร อง แผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณพ.ศ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผ ร บผ ดชอบ นางสาวฐมาภรณ รอดส มฤทธ หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร โทร 2664 แบบฟอร มท 1 แบบฟอร มรายงานผลการด าเน นงานตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ช อกระบวนการ การบร หารทร พยากรบ คคล Gantt chart ของกระบวนการ ล าด บ ก จกรรม ตรวจสอบความถ กต องของ ข อม ลบ คคลในระบบ DPIS ท าการปร บปร ง/แก ไข ข อม ลบ คคลในระบบ DPIS น าข อม ลมาใช ใน การบร หารงานบ คคล การประย กต ใช ข อม ลก บ ระบบส าน กงาน น าข อม ลในระบบส าน กงาน ไปใช ประโยชน มาตรฐาน ค ณภาพงาน ร อยละความ ถ กต องของ ข อม ล หล กฐานท เก ยวข อง - ค าส งต างๆ ท เก ยวข อง เช น การ เล อนข นเง นเด อน การแต งต ง โยกย าย - แบบฟอร มขอ แก ไขข อม ลใน ระบบส าน กงาน ป งบประมาณ พ.ศ ต.ค.-52 พ.ย.-52 ธ.ค.-52 ม.ค.-53 ก.พ.-53 ม.ค.-53 เม.ย.-53 พ.ค.-53 ม.ย.-53 ก.ค.-53 ส.ค.-53 ก.ย.-53 ผ ร บผ ดชอบ นางสาวว มลร ตน ดอบ ตร หน วยงาน ส วนบร หารงานบ คคล ส าน กบร หารทร พยากรบ คคล โทร 2686 แบบฟอร มท 1 แบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks