แบบฝ กห ด เร อง การจ ดร ปแบบเซลและข อม ล คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 - PDF

Description
แบบฝ กห ด 23 เร อง การจ ดร ปแบบเซลและข อม ล คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 กล มท... ช นม ธยมศ กษาป ท.../ คาช แจง ให น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 5-6 คน ร วมก นอภ ปราย เร อง ข นตอนการก าหนดร ปแบบ ข อม ลต วเลข ในโปรแกรม

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 14 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบฝ กห ด 23 เร อง การจ ดร ปแบบเซลและข อม ล คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 กล มท... ช นม ธยมศ กษาป ท.../ คาช แจง ให น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 5-6 คน ร วมก นอภ ปราย เร อง ข นตอนการก าหนดร ปแบบ ข อม ลต วเลข ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 รวมท งร วมก นสร ปผลลงในใบงาน และส งต วแทนกล มน าเสนอผลงานหน าช นเร ยน (10 คะแนน).... (การว ดและประเม นผลอย ในด ลพ น จของคร ผ สอน) แบบฝ กห ด 24 เร อง การจ ดร ปแบบเซลและข อม ล คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 ช อ-สก ล ช นม ธยมศ กษาป ท.../ เลขท... คาช แจง ให น กเร ยนบอกร ปแบบของข อม ลต วเลขต อไปน (10 คะแนน) (1 คะแนน) :25:45 AM (1 คะแนน) Monday, May 03, 2012 (1 คะแนน) $5400 (1 คะแนน) /4 (1 คะแนน) E+01 (1 คะแนน) % (1 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน) $ (1 คะแนน)...... 25 เฉลยแบบฝ กห ด เร อง การจ ดร ปแบบเซลและข อม ล คาช แจง ให น กเร ยนตรวจผลการท าแบบฝ กห ดด งน (1 คะแนน) ว นท แบบย อ (Short Date) 2. 23:25:45 AM (1 คะแนน) เวลา (Time) 3. Monday, May 03, 2012 (1 คะแนน) ว นท แบบเต ม (Long Date) 4. $5400 (1 คะแนน) สก ลเง น (Currency) ดอลลาร (Dollar) /4 (1 คะแนน) เศษส วน (Fraction) E+01 (1 คะแนน) ว ทยาศาสตร (ยกก าล ง) (Scientific) % (1 คะแนน) เปอร เซ นต (Percentage) (1 คะแนน) สก ลเง น (Currency) บาท (Baht) (1 คะแนน) ต วเลข (Number) / ท วไป (General) 10. $ (1 คะแนน) Accounting (ทางบ ญช ม ทศน ยม และ สก ลเง น) 26 แบบฝ กท กษะ เร อง การจ ดร ปแบบเซลและข อม ล คาช แจง ให น กเร ยนเข าส โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 แล วออกแบบ ตารางข อม ล จ ดร ปแบบข อม ลในตาราง ตามท ก าหนดให เพ อบ นท กข อม ลตามต วอย าง เกณฑ การให คะแนนการฝ กภาคปฏ บ ต 1. พฤต กรรมจากการฝ กท กษะ 10 คะแนน 2. ผลงานจากการฝ กท กษะ 10 คะแนน รวมคะแนน 20 คะแนน เกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต 27 เกณฑ การให คะแนน เกณฑ ในการให คะแนนฝ กท กษะการปฏ บ ต การจ ดร ปแบบเซลและข อม ลในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ม ด งน 1. พฤต กรรมการฝ กท กษะ 10 คะแนน 1.1 ปฏ บ ต ไม ผ ดเลย ได 10 คะแนน 1.2 ปฏ บ ต ผ ด 1 คร ง ได 9 คะแนน 1.3 ปฏ บ ต ผ ด 2 คร ง ได 8 คะแนน 1.4 ปฏ บ ต ผ ด 3 คร ง ได 7 คะแนน 1.5 ปฏ บ ต ผ ด 4 คร ง ได 6 คะแนน 1.6 ปฏ บ ต ผ ด 5 คร ง ได 5 คะแนน 1.7 ปฏ บ ต ผ ด 6 คร ง ได 4 คะแนน 1.8 ปฏ บ ต ผ ด 7 คร ง ได 3 คะแนน 1.9 ปฏ บ ต ผ ด 8 คร ง ได 2 คะแนน 1.10 ปฏ บ ต ผ ด 9 คร ง ได 1 คะแนน 1.11 ปฏ บ ต ผ ด 10 คร งข นไป ได 0 คะแนน 2. ผลงานจากการฝ กท กษะ 10 คะแนน 2.1 ความถ กต อง ได 10 คะแนน 2.2 ความรวดเร ว ได 5 คะแนน 2.3 ความสวยงาม ค ดสร างสรรค ได 5 คะแนน รวมคะแนนการฝ กปฏ บ ต 20 คะแนน เกณฑ การผ านการประเม น ได คะแนนรวมต งแต 10 คะแนนข นไป ถ อว าผ านเกณฑ ประเม น 28 แบบทดสอบหล งเร ยน เร อง การจ ดร ปแบบเซลและข อม ล ค าช แจง ให น กเร ยนเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงข อเด ยว 1. เม อเราพ มพ 5.50 แล ว กลายเป น 5 1/2 หมายถ งเราก าหนดชน ดต วเลขแบบใดให ก บเซล น น ๆ ต วเล อกใดกล าวถ ง Increase Decimal ได ถ กต อง 1. เพ มต าแหน งทศน ยมคร งละ 2 ต าแหน ง (เพ มได ส งส ด 30 ต าแหน ง) 2. เพ มต าแหน งทศน ยมคร งละ 1 ต าแหน ง (เพ มได ส งส ด 30 ต าแหน ง) 3. ลดต าแหน งทศน ยมคร งละ 1 ต าแหน ง 4. ลดต าแหน งทศน ยมคร งละ 2 ต าแหน ง 3. ผลล พธ จากการใช ร ปแบบ ##, ค อ 1. 23, #,## , 4. เคร องม อ หมายถ ง 1. ลดระด บการเย องของหน า และ เพ มระด บการเย องของหน า 2. จ ดแนวข อความช ดซ าย และ จ ดแนวข อความช ดขวา 3. ผสานและจ ดก งกลาง 4. ต ดข อความ 5. ต วเล อกใดหมายถ ง ร ปแบบ ว นแบบเต ม (Long Date) 1. 04/10/ Thursday, October, 04, Mar ต วเล อก 1 และ 3 6. ต วเล อกใดกล าวถ งส ญล กษณ ของสก ลเง นผ ด 1. หมายถ ง สก ลเง น Baht 2. $ หมายถ ง สก ลเง น Dollar 3. หมายถ ง สก ลเง น Dollar และ $ หมายถ ง สก ลเง น Baht 4. $ หมายถ ง สก ลเง น Dollar และ หมายถ ง สก ลเง น Baht 7. ผลล พธ จากการพ มพ 20% ค อ % % 8. ต วเล อกใดหมายถ ง ต วเลขทางบ ญช (Accounting) $ , ถ กท กข อ 29 9. เคร องม อ Mini Tool Bar ประกอบด วยเคร องม อใดบ าง 1. ส พ นหล ง ต วหนา ต วเอ ยง ทศน ยม เส นขอบ 2. ส พ นหล ง ต วหนา ต วเอ ยง ทศน ยม แทรกแผนภ ม 3. ฟอนต ต วหนา ต วเอ ยง ทศน ยม แทรกแผนภ ม 4. สก ลเง น ต วหนา ต วเอ ยง ทศน ยม แทรกแผนภ ม 10. การพ มพ ว นท แบบง าย ๆ โดยใช เคร องหมายใด ,04, /04/ ต วเล อก 1 และ 3 30 กระดาษคาตอบการทดสอบหล งเร ยน 31 โรงเร ยนส รว ทยาคาร จ งหว ดส ร นทร ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 33 ช อ-สก ล... ช นม ธยมศ กษาป ท.../... เลขท... ว นท... เด อน...พ.ศ.... คาช แจง ให น กเร ยนเล อกค าตอบในแบบทดสอบแล วท าเคร องหมาย X ลงในช องต วเล อกท ถ กต องท ส ดเพ ยงต วเล อกเด ยว คะแนน ผลการทดสอบหล งเร ยน คะแนนเต ม 10 คะแนนท ได ข อ เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน 32 เร อง การจ ดร ปแบบเซลและข อม ล คาช แจง ให น กเร ยนตรวจค าตอบของการทดสอบหล งเร ยนจากการเฉลยค าตอบ ด งน ข อ ต วเล อก มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด 33 แบบประเม นเจตคต ต อการเร ยนร ค าช แจง ให น กเร ยนท าเคร องหมาย ลงในช องระด บการประเม นตามความค ดเห นของน กเร ยน ต อการเร ยนร ด วยช ดการเร ยนร เร อง การจ ดร ปแบบเซลและข อม ล ระด บการประเม น ท รายการประเม น 1 ช ดการเร ยนร ช วยสร างบรรยากาศในการเร ยนร ให ก บ น กเร ยน 2 น กเร ยนได ร บความร ด วยตนเองจากการเร ยนร ด วยช ดการ เร ยนร 3 ช ดการเร ยนร ท าให น กเร ยนได เร ยนร เก ยวก บการ จ ดร ปแบบเซลและข อม ล ได รวดเร วข น 4 ช ดการเร ยนร ท าให น กเร ยนได ร บความสะดวกในการ เร ยนร 5 ช ดการเร ยนร สร างความสนใจในการเร ยนร เก ยวก บ การ จ ดร ปแบบเซลและข อม ล ให ก บน กเร ยน 6 ช ดการเร ยนร ท าให น กเร ยนม ท กษะในการจ ดร ปแบบเซล และข อม ลเพ มข น 7 ช ดการเร ยนร ท าให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเก ยวก บการ จ ดร ปแบบเซลและข อม ล ส งข น ข อเสนอแนะเพ มเต ม บรรณาน กรม 34 ณ ฐพงศ ฐ ต มานะก ลและท มงาน. ค ม อWindows Vista & Office กร งเทพมหานคร : ส าน กพ มพ สว สด ไอท, น นทน แขวงโสภา. ส ตร ฟ งก ช น Excel ฉบ บ Advanced. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทโปรว ช น, ดวงพร เก ยงค า.ค ม อ Office 2007 ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทโปรว ช น, พ นจ นทร ธนว ฒน เสถ ยร. Microsoft Office 2007 ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : ซ มพล ฟาย, พ นจ นทร ธนว ฒน เสถ ยรและอ มร นทร เพ ชรก ล. Microsoft Windows Vista+Office 2007 ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทซ คเซสม เด ยจ าก ด ไพบ ลย เป ยศ ร. รวมส ดยอด Office ฉะเช งเทรา : พ เอ นเอ นกร ป, ส ธ ดา หงส บ ญเสร มและกองบรรณาธ การ. ม อใหม ห ดใช คอม Vista+Office กร งเทพมหานคร : โปรว ช น, ส ธ นวก ล. ครบท กเร อง : Windows Vista & Office กร งเทพมหานคร : ซ เอ ดย เคช น, 2551.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks