สารบ ญ หน วยท หน า 1. การต ดต ง Server2Go 1 2. การต ดต ง MOODLE 5 3. สร างบทเร ยนเบ องต น เว บเพจค าช แจงการใช บทเร ยน 23 ต งค าร ปแบบเว บ (Theme) 24 - PDF

Description
สารบ ญ หน วยท หน า 1. การต ดต ง Server2Go 1 2. การต ดต ง MOODLE 5 3. สร างบทเร ยนเบ องต น เว บเพจค าช แจงการใช บทเร ยน 23 ต งค าร ปแบบเว บ (Theme) 24 ต งค าหน าแรก 26 ต าแหน งท ต ง(ไทย) 27 ต งค าฟ ลเตอร

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 15 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ หน วยท หน า 1. การต ดต ง Server2Go 1 2. การต ดต ง MOODLE 5 3. สร างบทเร ยนเบ องต น เว บเพจค าช แจงการใช บทเร ยน 23 ต งค าร ปแบบเว บ (Theme) 24 ต งค าหน าแรก 26 ต าแหน งท ต ง(ไทย) 27 ต งค าฟ ลเตอร 28 Multimedia Plugins 29 เพ มสมาช ก 29 เพ มกรอบ ม ลต ม เด ยใน MOODLE โปรแกรมท เก ยวข อง 33 ค ณสมบ ต ของ Hardware 33 ไฟล ท ใช ในงานม ลต ม เด ย 33 ตรวจสอบ Multimedia Plugins 34 การใส ภาพ 35 การแทรกไฟล เส ยง 37 การแทรกไฟล แฟลช.SWF 38 การแทรกไฟล.FLV 40 การแทรกไฟล ว ด โออ น ๆ การสร างแบบทดสอบ ต งค าแบบทดสอบ 43 แบบทดสอบปรน ย 45 แบบทดสอบ ถ ก ผ ด 48 แบบทดสอบ จ บค 50 แบบทดสอบ Embedded answer (Cloze) 53 แบบทดสอบ ค าถามเต มค าตอบด วยต วเลขหร อช วง 58 แบบทดสอบ ค าถามอ ตน ย 60 สารบ ญ-2 หน วยท หน า แบบทดสอบ ส มสร างค าถามจ บค จากอ ตน ย 62 แบบทดสอบ ค าอธ บาย 64 แบบทดสอบ ความเร ยง 66 แบบทดสอบค าถามค านวณ ต วอย างการออกแบบบทเร ยน ฝ กสร างหน วยการเร ยน โฮมเพจรายว ชา 88 แก ไขช อโฮมเพจเป นช อว ชา 91 สร างหน วยการเร ยนร 92 เพ มหน วยการเร ยนร 96 เร ยงล าด บว ชา 97 โครงสร างส วนห วข อ 97 สร างบทเร ยนส าเร จร ป 99 สร างกรอบเน อหา การจ ดระบบ แก ไขข อม ลส วนต ว 110 แก ไขคะแนนน กเร ยน 111 ด คะแนนท งหมด 112 กล ม 113 การส ารองข อม ล 114 ก ค น 116 ร เซ ท 120 น าเข า 121 รายงาน 124 ค าถาม 124 ไฟล 125 ประว ต ส วนต ว เพ มก จกรรม กระดานเสวนา 126 ห องสนทนา 129 สารบ ญ-3 หน วยท หน า อภ ธานศ พท 131 ไฟล หร อเว บไซต 134 ข อความประกอบ 135 ต วหน งส อธรรมดา 136 หน าเว บเพจ 137 ไดเร คทอร 138 การบ าน 139 โพลล การน าข อม ลเข าจากภายนอก น าเข าค าถามจากไฟล GIFT 144 น าเข าค าถามจากไฟล AIKEN 147 การจ ดการระบบสมาช ก 11. สร างส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร 151 หน วยท 1 การสร าง Server จ าลอง Server จ าลองเป นการน าคอมพ วเตอร ส วนบ คคลมาท าให ม ค ณสมบ ต ในการให บร การ โปรแกรม Server เร ยกโปรแกรมเหล าน ว า WAMP (Windows, Apache, MySQL และ PHP) โปรแกรมท สร าง Server จ าลอง สร างประจ าเคร อง น าไปใช ท อ นต องยกต วเคร องคอมพ วเตอร ไปด วย โปรแกรมเหล าน ได แก AppServ, XAMPP, WMServer หากต องการจ าน า ข อม ลไปใช ก บเคร องอ น ๆ จะต องต ดต งโปรแกรมใหม ค ดลอกน าไปใช ก บคอมพ วเตอร เคร องใด ๆ ก ได ไม ต องต ดต งโปรแกรมใหม โปรแกรมเหล าน ได แก Server2Go, USB WEBServer สามารถเข ยนลงบน CD-ROM หร อไดร ฟพกพา โปรแกรมท ใช ท างานร วม Text Editor ในท น แนะน าให ต ดต ง Edit Plus เพ อแก ไขค า Config การต ดต ง Server2Go 1. ดาวน โหลดโปรแกรมจาก ต วอย างน เป น Version เพ อความสะดวกได ใส ไว แล วใน CD-ROM การสร าง Server จ าลอง Page แตกไฟล ด วย Winrar หร อ Winzip จะได โฟลเดอร 3. ไฟล ท งหมดน เม อน าไปเข ยนบน CD-ROMแล วน าไปใช งาน จะสามารถท างาน autorun ได หล งจาก Download มาแล วแตก zip ค ณจะเห นโครงสร าง File ท งหมดออกมา File หล กๆ ท ใช งานท ต องร จ กม ด งน autorun.inf เป น file autorun เร ยก Server2Go.exe อ กท ใช ส าหร บเวลา Write ท งหมดลง CD-ROM เม อเส ยบแผ นแล วก จะเร ยก Server2Go.exe ท างานท นท logo.ico เป น icon ท ใช ร วมก บ autorun.inf pms_config.ini เป น config file ท ใช set ค าต างๆของ Server2Go เด ยวจะอธ บายต อไปคร บ Server2Go.exe เป น file หล กท จะไปเป ดการท างานของ Apache, MySQL และค าต างๆ ของ PHP อ กท splash.png เป นร ปภาพท จะ Load ข นเม อกดเร ยก Server2Go ให ท างานสามารถเปล ยนให เป นร ปตามความต องการได โดยก าหนดขนาด 600 x 250 pixels การสร าง Server จ าลอง Page ปร บแต ง pms_config.ini ให เข าใจแล ว Server2Go จะอย ในม อค ณ เป ดไฟล pms_config.ini ด วย text editor (แนะน าให ใช EditPlus) ข นมาแล วลองด โครงสร าง File ใน pms_config.ini น แบ งการปร บแต งออกเป น 5 ส วนค อ [general] เป นข อม ลพ นฐานของ Web Server น ม การ config ด งน ServerName ค อ ช อของ Web Server น UseSplash ค อ ร ปท จะ Load ข นตอนเป ด Server2Go ข นมาระบ เป นร ปอ นๆก ได สน บสน น bmp, jpg, png, tif, ico, tga, pcx, psd ShowStartupProgress ค อ แสดงการ Load ข นตอนเป ด Server2Go SplashTransparencyColor ระบบเป นต วเลข RGB เพ อให ภาพท Load ข นมา โปร งใส KeepRunningAfterBrowserClose ค อต องการให เป ด Server2Go ท งไว แม จะป ด Browser ไปแล ว 0 ค อเม อป ด browser จะป ด server2go ด วย 1 ค อป ดbrowser แต server2go ย งเป ด คงไว อย ShowTrayIcon แสดง icon ท System Tray หร อไม 0 ค อไม โชว 1 ค อ โชว StartLocal ถ าต องการใช งานบน harddisk ก ก าหนดด งน เล อก 0 เพ อเป นก าหนดการท างานให ม การเข ยนข อม ลระบบลงฮาร ดด สก ได แก จ ดเก บฐานข อม ลไว ท MyS2GApp/Data (ข อน ส าค ญ จ าไว ให ด หากย งไม ได เข ยนข อม ลลงแผ น ให ก าหนดเป น 0 หร อสามารถเข ยนใส CD-ROM ได แต ต องน าไปเข ยนลงบนฮาร ดด สก เคร องอ น โดย จะเห นเพ ยง 2 โฟลเดอร ค อ Server2Go และ MyS2GApp) เล อก 1 เม อจ ดท าข อม ลเสร จแล วต องการเผยแพร หร อใส CD-ROM ไปใช งาน ในท อ น หร อการน าไปสาธ ต น าเสนองาน สามารถแสดงผลได แต จะบ นท กข อม ลไม ได เพราะ CD- ROM ไม สามารถบ นท กได ตามปกต (ข อน ก ส าค ญ จ าไว ให ด หากต องการให ท างานจาก CD-ROM ให เปล ยนจาก 0 เป น 1 แล วจ งใช โปรแกรม Write CD-ROM เช น Nero Burning Rom เป นต วจ ดการ และให สามารถเห นแฟ ม autorun.ini อย นอกส ดห ามเก บซ อนเข าไปในโฟลเดอร ม ฉะน นจะเป ดต ว เองไม ได ) การสร าง Server จ าลอง Page AllowOnlySingleInstance ในกรณ ท ม การใช ระบบ Login o ก าหนดค า 1 จะ Login ได คนเด ยว เช น ใน MOODLE เข าระบบในฐานคร หร อผ ด แลระบบ ต องการอยากร การแสดงผลว าถ าเป นน กเร ยนเข าระบบจะเห นอย างไร คร หร อ ผ ด แลระบบต องออกจากระบบก อน จ งจะเข าส ระบบในฐานะน กเร ยนได o ก าหนดมากกว า 1 เช น 2 สามารถเข าส ระบบได ท ง 2 คนโดยเป ดหน าต างใหม ส ง File New Window เม อได หน าต างท 2 จะย งคงเป นช อผ เข าส ระบบท มาจากหน าต างท 1 ท หน าต างใดหน าต างหน งให คล กออกจากระบบ แล วคนท สองสามารถเข าส ระบบได (คล ายก บการ ท างานแบบเคร อข ายท ม ผ Login เข าระบบได หลายคน) ShowShutdownMessage เป นข อความท แสดงเวลา Shutdown ต ว Server2Go [http] เป นการก าหนดข อม ลในส วนของ Webserver ม การ config ด งน HostName ระบ เป น ip ของเคร องท ค ณใช งาน ถ าใช งานส วนต วไม ย งก บ IP Address ให ก าหนดเป น local IP น นค อ Port ระบ port ของ Web Server เพ อหล กเล ยงจาก Port 80 ซ งใช งานก บอ นเทอร เน ตท เช อมต อมาจากภายนอก จ งก าหนดเป น Port ภายใน Server2Go เป น 4001 หากแก ไขเป น 80 หร อไม ระบ Server2Go จะใช ค า Port 81 ให แทนโดยอ ต โนม ต DefaultFile ค ออ นเด กซ ของโฮมเพจท จะเป ด ถ าไม ระบ จะเป นโฮมเพจของ Server2Go ไฟล index.php DefaultRoot=htdocs เป น folder หร อ Document root ของ Website ท จะต องน า แฟ มข อม ลมาวางท htdocs DeleteHttpTemp ก าหนด เป น 0, 1 o เล อก 0 ค อคงเก บ temp ท กอย างเอาไว o เล อก 1 ค อจะลบ File temp ท กอย างท งเม อป ด Server2Go HideTempFolder ก าหนดเป น 0, 1 o เล อก 0 ไม ซ อน Temp o เล อก 1 จะซ อน Temp ต างๆไว [database] เป นการก าหนดข อม ลในส วน MySQL ม การ config ด งน UseMySQL ก าหนดเป น 0, การสร าง Server จ าลอง Page o เล อก 0 เพ อให Service MySQL Stop o เล อก 1 เพ อให Service MySQL Start LocalMirror ใช การท าส ารองฐานข อม ลในเคร องท ใช ก าหนดเป น 0, 1 o เล อก 0 จะเข ยนฐานข อม ลลงตามท ระบ ใน MirrorFolder o เล อก 1 เพ อให ใช Mirror ค าท ก าหนดไว จะหายไปเม อป ดโปรแกรม (คล ายก บ การท า Recover File ค อเข ยนและจ ดการอะไรได แต ป ดเคร องแล วเป ดใหม ค าด งกล าวจะหายไป) OverwriteLocalMirror ก าหนดเป น 0, 1 o เล อก 0 เพ อให เข ยนท บใน Mirror Folder แล วเก บค าไว ในฮาร ด สก o เล อก 1 จะเข ยนข อม ลใหม ในแต ละคร งท เป ดข นมา MirrorFolder ก าหนดเป น path ว าต องการ path ไหน ช ออะไร โปรแกรมจะแนะน า ไว ท =c:\mys2gapp\ Data\ สามารถก าหนดเป นช ออ นได DeleteDatabaseFiles ก าหนดเป น 0, 1 o เล อก 0 ให คงไฟล ฐานข อม ลไว บนฮาร ดด สก o เล อก 1 ให ลบไฟล ฐานข อม ลท งเม อป ด Server2Go MySQLPort ก าหนด port ของ MySQL ก าหนดเป น 7188 MySQLCmd ก าหนด command เร มแรกเม อ Start MySQL ในท น ก าหนด --skipinnodb โดย InnoDB ใช ท า Foreign Key ซ งจะท าการ Reference Index แต ละ Table ก จะสามารถ ท าการ Cascade Delete, Update ถ าไม Enable ก จะได เป น MyISAM เราจะใช Foreign Key ไม ได คร บ HideMirrorFolder ก าหนดเป น 0,1 o เล อก 0 จะแสดง MirrorFolder เช น c:\mys2gapp\ Data\ o เล อก 1 จะซ อน Folder น MirrorFolder ม ไว ท าไม กรณ น ถ าเราเอา Server2Go ไปร นบน CD-ROM เช น การส งมอบงานให ล กค า พวกงาน PHP ต างๆ เราวางไว บน Server2Go เม อเร ยกใช งาน แล วถ าจ าเป นต องม การเข ยน Database ระบบจะเอาไปเข ยนลง MirrorFolder แทนท จะเข ยนใน Folder MySQL หล ก (เพราะ เข ยนลง CD-ROM ไม ได น นเอง) MySQLMode=LOCAL o ก าหนดให ใช ฟ งก ช น MySQL จากต วม นเอง o ก าหนด Network การสร าง Server จ าลอง Page [AdditionalParsing] เป นการก าหนด File เพ มเต มท ต องการให เร ยกใช เม อเป ดใช Server2Go [Path] โดยปกต ในต ว Server2Go จะก าหนด Path เร ยก Server ต างๆไว เป นมาตรฐานแล ว หาก ต องการแก ไขเพ มเต ม ใน Apache, MySQL, PHP ปกต จะถ ก comment เอาไว ในต ว Server2Go จะแถม phpmyadmin เวลา เข ยน Script ต ดต อก ใช username : root, password : ไม ม หากเป นการใช งานบน Server จร ง หร อต องการให ระบบคอมพ วเตอร ท เราใช งาน ฐานข อม ลปลอดภ ยมากข นก ให เข าไปก าหนด username password ท ส ทธ หร อ privileges การสร าง Server จ าลอง Page Homepage ของ Server2G0 ค าแนะน า 1. ควรสร าง Home Page ง าย ๆ เพ อช แจงการใช โปรแกรม จ ดประสงค 2. ก าหนดค าDefaultFile = index.html ก จกรรมท 1 1. ต ดต ง Server2GO 2. สร างโฮมเพจประจ าว ชา บ นท กแฟ มท c:\server2go\index.html หน วยท 2 การต ดต ง MOODLE Moodle ค ออะ ไร? Moodle ย อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ค อ ระบบจ ดการเร ยนการสอนในระบบออนไลน ให ม บรรยากาศเหม อน เร ยนในห องเร ยน หร อ เร ยกว าLMS (Learning Management System) หร อระบบจ ดคอร สการเร ยนการสอน CMS(Course Management System ผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต อ นทราเน ต ส าหร บสถาบ นการศ กษา หร อคร ใช เพ อเตร ยมแหล งข อม ล ก จกรรม และเผยแพร แบบออนไลน ผ านอ นเทอร เน ต หร ออ นทราเน ต Moodle สามารถน าไปใช ได ท งองค กรระด บ มหาว ทยาล ย โรงเร ยน สถาบ น หร อคร สอนพ เศษ โปรแกรมช ดน เป น Open Source ภายใต ข อตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ได ฟร จาก ผ พ ฒนาโปรแกรมค อ Martin Dougiamas สถาบ นการศ กษา ใดต องการน าไปใช จ ดระบบการเร ยนการสอน จะต องอาศ ยผ ด แลระบบ( Admin) ท ความสามารถ ในการต ดต ง โดยท ต องม Web Server ท บร การภาษา php และ mysql ความสามารถของ moodle 1. เป นโปรแกรมจ ดการเร ยนการสอนผ านระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ประเภทฟร แวร ท ได ร บการยอมร บก นท วโลก 2. สามารถเป นได ท ง CMS (Course Management System) และ LMS (Learning Management System) ช วยรวบรวมว ชาเป นหมวดหม เผยแพร เน อหา ของผ สอน พร อมบร การให น กเร ยนเข ามาศ กษา และบ นท กก จกรรมของน กเร ยน 3. สามารถสร างแหล งข อม ลใหม หร อเผยแพร เอกสารท ท าไว เช น Microsoft Office, Web Page, PDF หร อ Image เป นต น ใจกว าง ไม หวงว ชา ม เอกสารท เคยรวบรวมไว ก ส งเข าไปเผยแพร ได โดยง าย 4. ม ระบบต ดต อส อสาร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks