ว ส ยท ศน และแนวทางการบร หารและพ ฒนาภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 1 ตลาคม ก นยายน PDF

Description
วสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม ตลาคม กนยายน 2560 ผชวยศาสตราจารย ดร. มานดถ ค ากอง สงกดภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม 8 กนยายน 2556 วสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถต

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 12 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
วสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม ตลาคม กนยายน 2560 ผชวยศาสตราจารย ดร. มานดถ ค ากอง สงกดภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม 8 กนยายน 2556 วสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม ตลาคม กนยายน 2560 วสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถตในชวง ระหวาง วนท ต ลาคม กนยายน 2560 เป นไปตามปณธานของมหาวทยาลยเช ยงใหมและปรชญาของคณะวทยาศาสตร เพ อใหสอดคลองกบกรอบแนวคดของวสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาคณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม พ.ศ โดยกาหนดวสยทศน และพนธกจ ดงน วสยทศน ภาควชาสถตม งเนนผลตบณฑต และงานวจยท ม ค ณภาพตามมาตรฐานวชาช พสถตเพ อ ตอบสนองความตองการของสงคม พนธกจ ภาควชาสถตไดย ดถ อพนธกจของคณะวทยาศาสตร เป นกรอบในการด าเนนงาน ดงน. จดการเร ยนการสอนเพ อผลตบณฑตท ม ค ณภาพในระดบสากล 2. ท าการวจยท ม ค ณภาพในระดบสากล เพ อการพฒนาเศรษฐกจ สงคม และสรางข ดความสามารถใน การแขงขนของประเทศ 3. ใหการบรการวชาการแกช มชน เพ อตอบสนองความตองการของทองถน ภาคเหน อ ประเทศและภ มภาค 4. ท าน บ าร งศลปวฒนธรรมของทองถนภาคเหน อ และอน รกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมใหยงย น แนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถตระหวาง ตลาคม กนยายน 2560 ส าหรบแนวทางในการบรหารและพฒนาภาควชาสถตระหวางวนท ต ลาคม กนยายน 2560 เพ อใหบรรล เป าหมายตามท ไดกาหนดของวสยทศน และพนธกจนน ขาพเจาจะอาศยผล การประเมนผลการด าเนนงานของภาควชาสถต ประจ าป พ.ศ มาชวยเป นแนวทางในการบรหาร และพฒนาภาควชาสถต ระหวางวนท ต ลาคม กนยายน 2560 ในดานตาง ๆ ดงน. ดานการจดการศ กษา ด าเนนการผลตบณฑตทงระดบปรญญาตร และระดบบณฑตศ กษาตามมาตรฐานสากล ดงน - ปรบปร งและพฒนาหลกส ตรและกระบวนวชาใหม ความทนสมยเพ อตอบสนองความ ตองการของตลาดแรงงานและสงคมภายใตนโยบายของรฐบาลท ก 5 ป - ประสานความรวมม อกบหนวยงานภายน อกเพ อสหกจศ กษาของนกศ กษา - จดกจกรรมพฒนาค ณภาพนกศ กษาท สงเสรมการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระดบอ ดมศ กษาแหงชาต - สงเสรมใหนกศ กษาระดบบณฑตศ กษาต พมพ ผลงานการคนควาอสระ/วทยานพนธ ใน วารสารวชาการ - สงเสรมใหคณาจารย เขารวมกจกรรมพฒนาค ณภาพนกศ กษา - สงเสรมใหอาจารย ท ปร กษาไดม ความใกลชดกบนกศ กษาในความด แล เพ อให ค าปร กษาเกยวกบการเร ยนและตดตามผลการเร ยนอยางใกลชด 2. ดานบรหารการศ กษา สงเสรมคณาจารย ใหม การพฒนาอยางตอเน อง และแสวงหาคณาจารย ใหสอดคลองกบ ปรมาณงาน ดงน - สงเสรมใหคณาจารย เสนอขอต าแหนงทางวชาการอยางตอเน อง - สนบสน นใหบ คลากรเขารวมประช ม สมมนาวชาการ ฝ กอบรมทงในและตางประเทศ เพ อพฒนาความร ความสามารถอยางสม าเสมอ - พฒนาและด าเนนการการประกนค ณภาพการศ กษาอยางตอเน องและใหม ประสทธผล - สงเสรมใหค ณาจารย สอนในกระบวนวชาท ไมใชระดบพ นฐาน ทงน ในแตละกระบวน วชาใหเป นการสอนรวมกน - แสวงหาผ เช ยวชาญชาวตางประเทศเพ อสนบสน นการเร ยนการสอนระดบ บณฑตศ กษาและสนบสน นการท าวจยของคณาจารย 3. ดานการวจย ผลตผลงานวจยทางสถตหร อท เกยวของเพ อ ต พมพ เผยแพรในวารสารระดบชาตหร อระดบ นานาชาต หร อ เพ อการน าไปใชประโยชน ดงน - กาหนดทศทางการวจยของภาควชาสงเสรมการท าวจยตามความเช ยวชาญของ คณาจารย - สงเสรมการวจยเพ อพฒนาการเร ยนการสอน - สนบสน นใหภาควชาสรางเคร อขายการวจยทางสถตกบหนว ยงานภายนอก 4. ดานการบรการวชาการ บรการวชาการดานสถตเพ อพฒนาทรพยากรบ คคลหร อหนวยงานภายใตความค มท น ดงน - บรการวชาการทางดานสถตและ/หร อท เกยวของตามความตองการของช มชน สถาบนการศ กษาและหนวยงานตาง ๆ - บรการวชาการเชงบ รณาการใหกบหนวยงานภ ายนอก - บรการสอนกระบวนวชาสถตของหลกส ตรตาง ๆ ภายใตความค มคาและ/หร อค มท น - สงเสรมใหคณาจารย รวมท างานกบหนวยงานภายนอกและ /หร อช มชน 5. ดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม อนรกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม นกศ กษา คณาจารย รวมทงบ คลากรท กฝ ายเป นผ ม ศลปวฒนธรรม และตระหนกตอความส าคญ ของทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ดงน - จดกจกรรมท าน บ าร งศลปวฒนธรรม อน รกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม - สงเสรมใหนกศ กษาและบ คลากรเขารวมกจกรรมท าน บ าร งศลปวฒนธรรม อน รกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ทงท จดโดยภาควชา คณะ และ มหาวทยาลย - บ รณาการการเร ยนการสอนกบการท าน บ าร งศลปวฒนธรรม อน รกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ยทธศาสต ร พนธกจ กลยทธ แผนด าเนนงาน ตวช วด และเป าหมาย การบรหารภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม ระหวาง ตลาคม กนยายน 2560 ยทธศาสตร /พนธกจ กลยทธ แผนด าเนนงาน/โครงการ ตวช วด เป าหมาย. ดานการจดการศ กษา ด าเนนการผลตบณฑตทงระดบ ปรญญาตร และระดบบณฑตศ กษา ตามมาตรฐานสากล. ปรบปร งและพฒนาหลกส ตรและ กระบวนวชาใหม ความทนสมยเพ อ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และสงคมภายใตนโยบายของรฐบาลท ก 5 ป. ตดตาม กากบการท างาน ของคณะกรรมการบรหารแต ละหลกส ตรของภาควชา.2 โครงการเปดหลกส ตร รอยละของหลกส ตรท ไดมาตรฐานตอ หลกส ตรทงหมด การเปดหลกส ตรระดบปรญญาเอก 00 ป การศ กษา 2558 ระดบปรญญาเอก สาขาวชา สถตประย กต สาขาวชาสถตประย กต ท ไดมาตรฐาน 2. ประสานความรวมม อกบหนวยงาน แผนด าเนนการความรวมม อ รอยละของนกศ กษาท เล อกแผนการ 0 ภายนอกเพ อสหกจศ กษาของนกศ กษา ของหนวยงานภายนอกกบ ศ กษาสหกจศ กษาตอป การศ กษา ภาควชาเพ อสหกจศ กษา 3. จดกจกรรมพฒนาค ณภาพนกศ กษาท โครงการพฒนาค ณภาพ จ านวนโครงการพฒนาค ณภาพ 2 สงเสรมการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐาน นกศ กษาท สงเสรมการเร ยนร นกศ กษาท สงเสรมการเร ยนร ตาม ค ณว ฒระดบอ ดมศ กษาแหงชาต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ กรอบมาตรฐานค ณว ฒระดบ ระดบอ ดมศ กษาแหงชาต อ ดมศ กษาแหงชาตแตละชนป 4. สงเสรมใหนกศ กษาระดบบณฑตศ กษา ต พมพ ผลงานการคนควาอสระ/วทยานพนธ ในวารสารวชาการ 5. สงเสรมใหคณาจารย เขารวมกจกรรม พฒนาค ณภาพนกศ กษา 6. สงเสรมใหอาจารย ท ปร กษาไดม ความ ใกลชดกบนกศ กษาในความด แล เพ อให ค าปร กษาเกยวกบการเร ยนและตดตามผล การเร ยนอยางใกลชด โครงการสนบสน นการต พมพ ผลงานการคนควาอสระ/ วทยานพนธ ในวารสารวชาการ โครงการพฒนาค ณภาพ นกศ กษา โครงการกจกรรมความสมพนธ ระหวางอาจารย ท ปร กษากบ นกศ กษาท อย ในการด แล รอยละของงานวจยนกศ กษาระดบ บณฑตต พมพ เผยแพรใน วารสารวชาการตอจ านวนนกศ กษา จ านวนครงท คณาจารย เขารวม กจกรรมพฒนาค ณภาพนกศ กษาตอป รอยละของนกศ กษาปรญญาตร ท เร ยน ตอในป ท สอง (CMU-QA) (ป การศ กษา) ยทธศาสตร /พนธกจ กลยทธ แผนด าเนนงาน/โครงการ ตวช วด เป าหมาย 2. ดานบรหารการศ กษา สงเสรมคณาจารย ใหม การพฒนา. สงเสรมใหคณาจารย เสนอขอต าแหนง ทางวชาการอยางตอเน อง. จดท าแผนการรบบ คลากร ใหสอดคลองกบภาระงาน สดสวนของอาจารย ประจ าท ม ว ฒ ปรญญาตร ปรญญาโท ปรญญาเอก 0:7: อยางตอเน อง และแสวงหา หร อเท ยบเทาตออาจารย ประจ า คณาจารย ใหสอดคลองกบปรมาณ.2 โครงการสนบสน นให สดสวนของอาจารย ประจ าท ด ารง 4:8:5:0 งาน คณาจารย เสนอขอต าแหนง ต าแหนงอาจารย ผ ชวยศาสตราจารย ทางวชาการอยางตอเน อง รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 2. สนบสน นใหบ คลากรเขารวมประช ม โครงการสนบสน นใหอาจารย รอยละของอาจารย ประจ าท เขาประช ม 50 สมมนาวชาการ ฝ กอบรมทงในและ ประจ าท เขาประช มวชาการ วชาการหร อน าเสนอผลงานวชาการ ตางประเทศ เพ อพฒนาความร ความสามารถ หร อน าเสนอผลงานวชาการ ทงในประเทศและตางประเทศ (ตว อยางสม าเสมอ ทงในประเทศและตางประเทศ บงช ท 5.9 สมศ.) 3. พฒนาและด าเนนการการประกนค ณภาพ โครงการสมนาการประกน คะแนนผลการประเมนค ณภาพ 4.25 การศ กษาอยางตอเน องและใหม ประสทธผล ค ณภาพการศ กษาของภาควชา การศ กษาประจ าป 4. สงเสรมใหคณาจารย สอนในกระบวน กากบและด แลให คณาจารย รอยละคณาจารย สอนในกระบวนวชา 80 วชาท ไมใชระดบพ นฐาน ทงน ในแตละ สอนในกระบวนวชาท ไมใช ท ไมใชระดบพ นฐาน กระบวนวชาใหเป นการสอนรวมกน ระดบพ นฐานตามความถนด 5. แสวงหาผ เช ยวชาญชาวตางประเทศเพ อ แผนด าเนนงานความรวมม อ จ านวนผ เช ยวชาญชาวตางประเทศ สนบสน นการเร ยนการสอนระดบ ระหวางสถาบนในแสวงหา ท มาสนบสน นการเร ยนการสอน บณฑตศ กษา และสนบสน นการท าวจยของ ผ เช ยวชาญชาวตางประเทศเพ อ ระดบบณฑตศ กษา และสนบสน นการ คณาจารย ท าวจยของคณาจารย สนบสน นการเร ยนการสอน และการวจย ยทธศาสตร /พนธกจ กลยทธ แผนด าเนนงาน/โครงการ ตวช วด เป าหมาย 3. ดานการวจย ผลตผลงานวจยทางสถตหร อท เกยวของเพ อต พมพ เผยแพรใน วารสารระดบชาตหร อระดบ นานาชาต หร อ เพ อการน าไปใช ประโยชน. กาหนดทศทางการวจยของภาควชาและ สงเสรมการท าวจยตามความเช ยวชาญของ คณาจารย. แผนด าเนนงานและตดตาม ทศทางการวจยของภาควชา 6 ทศทาง ดงน Statistical Theory, Biostatistics, Modeling and simulation, Industrial statistics, Statistics education and Social science research รอยละของงานวจยและงาน สรางสรรค ท ต พมพ เผยแพร ไดรบการ จดทะเบ ยนทรพย สนทางปญญาหร อ อน สทธบตร หร อน าไปใชประโยชน ทงในระดบชาตและในระดบ นานาชาตตอจ านวนอาจารย ประจ า 56.2 จดท าขอม ลแหลงท นท รอยละของอาจารย ประจ าท ไดรบท น 25 สนบสน นการวจยอยางเป น ท าวจยหร องานสรางสรรค จาก ระบบ ภายนอกสถาบนตอจ านวนอาจารย ประจ า (ตวบงช ท 2.5 สมศ.) (ป งบประมาณ) 2. สงเสรมการวจยเพ อพฒนาการเร ยนการ แผนด าเนนการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks