1. ว ส ยท ศน ของเนทศบาลตาบลปรางหม การเนกษตรก าวหน า ช มชนพ ฒนา การศ กษาก าวไกล - PDF

Description
ประกาศเทศบาลตาบลปรางหม เร อง การรายงานผลการดาเน นงานในรอบป พ.ศ ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กรปกครองส วนท องถ นต องรายงานผลการดาเนน นงานต อปรชชาชนในเนร

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 7 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศเทศบาลตาบลปรางหม เร อง การรายงานผลการดาเน นงานในรอบป พ.ศ ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กรปกครองส วนท องถ นต องรายงานผลการดาเนน นงานต อปรชชาชนในเนร องการจ ดทางบปรชมาณ การใช จ ายแลชผลการดาเนน นงานในรอบป เนพ อให ปรชชาชนม ส วนร วมในการตรวจสอบแลชกาก บการ บร หารจ ดการองค กรปกครองส วนท องถ น แลชรชเนบ ยบกรชทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนา องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 30(5) กาหนดให ผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ นเนสนอ ผลการต ดตามแลชปรชเนม นผลต อ สภาท องถ น คณชกรรมการพ ฒนาท องถ น แลชปรชกาศผลการต ดตาม แลชปรชเนม นผลแผนพ ฒนาให ปรชชาชนทราบโดยท วไปอย างน อยป ลชหน งคร ง ภายในเนด อนธ นวาคม ของท กป ด งน นเนพ อการปฏ บ ต ให เนป นไปตามเนจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 แลชตามรชเนบ ยบกรชทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนา องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 30 (5) เนทศบาลตาบลปรางหม จ งขอปรชกาศผลการ ดาเนน นงานการจ ดทางบปรชมาณ การใช จ าย แลชผลการดาเนน นงาน รวมท งการต ดตามแลชปรชเนม นผล แผนพ ฒนาในรอบป งบปรชมาณ พ.ศ มาเนพ อให ปรชชาชนได ม ส วนร วมในการตรวจสอบแลชกาก บ การบร หารจ ดการเนทศบาลตาบลปรางหม ด งน 1. ว ส ยท ศน ของเนทศบาลตาบลปรางหม การเนกษตรก าวหน า ช มชนพ ฒนา การศ กษาก าวไกล พ นธก จ การพ ฒนาของเนทศบาลตาบลปรางหม ม ด งน 1. ส งเนสร มแลชพ ฒนาศ กยภาพผลผล ตด านการเนกษตร เนพ อเนป นแหล งผล ตข าว ปศ ส ตว ท ม ค ณภาพ ตลอดจนส งเนสร มอาช พของปรชชาชน 2. บาร งร กษาแลชส งเนสร มศ ลปช ปรชเนพณ ว ฒนธรรม แลชภ ม ป ญญาท องถ น 3. จ ดให ม สาธารณ ปโภคข นพ นฐานแลชบาร งร กษาส งแวดล อมแลชการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต 4. ส งเนสร มแลชสน บสน นแนวทางเนศรษฐก จพอเนพ ยง 5. ส งเนสร มรชบบการศ กษาแลชการสาธารณส ข 6. ส งเนสร มค ณธรรม จร ยธรรม แลชความสาม คค แก เนด กแลชเนยาวชนแลชปรชชาชนใน ท องถ นแลชท องถ นใกล เนค ยง 7. ส งเนสร มแลชพ ฒนาด านศ กยภาพของคน ครอบคร ว แลชช มชนให สามารถพ งตนเนอง แลชม ส วนร วมในการพ ฒนาท องถ น 8. พ ฒนารชบบการบร หารจ ดการท ด ความปลอดภ ยในช ว ตแลชทร พย ส นของราษฎร 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนา เนทศบาลตาบลปรางหม ได กาหนดย ทธศาสตร แลชแนวทางการ พ ฒนาย ทธศาสตร ไว 6 ย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านปรชชาชนอย ด ม ส ข 1. ส งเนสร มแลชสน บสน นงานด านเนศรษฐก จพอเนพ ยง 2. เนพ มศ กยภาพการผล ตส นค าเนกษตรให ม ค ณภาพ ปลอดสารเนคม 3. พ ฒนาผลผล ตแลชส งเนสร มการแปรร ปส นค าเนกษตร 4. จ ดหาแหล งท นแลชการบร หารจ ดการของกล ม 5. ส งเนสร มแลชสน บสน นการปรชชาส มพ นธ ส นค าด านการเนกษตร 6. การเนสร มสร างความม นคง ความปลอดภ ย ในช ว ตแลชทร พย ส นของราษฎร 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเนศรษฐก จ 1. พ ฒนาแลชส งเนสร มอาช พแก ปรชชาชน 2. ส งเนสร มแลชพ ฒนาธ รก จช มชน ย ทธศาสตร การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานแลชส งสาธารณ ปโภค 1. พ ฒนาเนส นทางคมนาคมโดยก อสร างปร บปร ง บาร งร กษาถนน สชพาน ท อ รชบายน า ค น า 2. พ ฒนาแลชปร บปร งรชบบการผล ตน าปรชปาให ม ค ณภาพ สชอาด ปลอดภ ยแลช ท วถ ง 3. ต ดต งขยายเนขตรชบบไฟฟ าสาธารณช 4. สน บสน นให ม รชบบโทรคมนาคมท ด แลชสชดวกท วถ ง 5. ก อสร างปร บปร งอาคารสถานท อ นเนป นทร พย ส น 4.. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการจ ดการทร พยากรธรรมชาต แลชส งแวดล อมพ ฒนาท ย งย น 1. ฟ นฟ อน ร กษ แลชจ ดรชบบการใช ทร พยากรธรรมชาต แลชส งแวดล อม 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนแลชส งคมท ม ค ณภาพ 1. ส งเนสร ม อน ร กษ ศ ลปช ว ฒนธรรมปรชเนพณ ท ด งามแลชพ ฒนาภ ม ป ญญา ท องถ นให เนก ดปรชโยชน ต อการพ ฒนาเนศรษฐก จแลชส งคม 2. ส งเนสร มแลชพ ฒนาการท องเนท ยว การก ฬา การศ กษา 3. ส งเนสร มแลชพ ฒนารชบบบร การสาธารณส ขเนน นการส งเนสร มส ขภาพแลชการ ป องก นแลชควบค มโรคสงเนคราชห แก เนด ก สตร เนยาวชน คนชรา คนพ การ แลช ผ ด อยโอกาส 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเนม องแลชการบร หารก จการบ านเนม องท ด 1. สน บสน นแลชส งเนสร มการปกครองในรชบอบปรชชาธ ปไตย การม ส วนร วม ภาคปรชชาชนแลชหล กความค มค า 2. พ ฒนาปรชส ทธ ภาพการบร หารก จการบ านเนม องท ด ตามหล กธรรมาภ บาล การวางแผนพ ฒนา เนทศบาลตาบลปรางหม (ยกฐานชเนม อว นท 12 ต ลาคม 2552) ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแลชแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ตามกรชบวนการท บ ญญ ต ไว ในรชเนบ ยบกรชทรวง มหาดไทยว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ โดยผ านการม ส วนร วม ของปรชชาชน เนช น การจ ดเนวท ปรชชาคม การปรชช มกรรมการช มชน เนพ อร บฟ งป ญหาแลชความต องการ ท แท จร งของปรชชาชนในพ นท ก อนนามาจ ดทาโครงการเนพ อพ ฒนาพ นท ท บรรจ ไว ในแผนพ ฒนา 3 ป ต อไป เนทศบาลตาบลปรางหม ได ปรชกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) เนม อว นท 2 เนด อนม ถ นายน พ.ศ โดยได กาหนดโครงการท จชดาเนน นการตามแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) รวม 96 โครงการ งบปรชมาณ 40,553,000 ล านบาท สามารถจาแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาด านปรชชาชนอย ด ม ส ข 2. การพ ฒนาด านเนศรษฐก จ 3. การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานแลชส งสาธารณ ปโภค 4. การพ ฒนาด านการจ ดการทร พยากรธรรมชาต แลชส งแวดล อม พ ฒนาท ย งย น 5. การพ ฒนาคนแลชส งคมท ม ค ณภาพ 6. การพ ฒนาด านการเนม องแลชการบร หารก จการบ านเนม องท ด โครงการ (จานวน) งบปรชมาณ (บาท) 1,250, ,000 33,353,000 1,050,000 3,780, ,000 รวม 84 40,553,000 - 5 - แผนภ ม แสดงโครงการในแผนพ ฒนา 3 ป ของเนทศบาลตาบลปรางหม - 6 - แผนภ ม แสดงงบปรชมาณในแผนพ ฒนา 3 ป ของเนทศบาลตาบลปรางหม 5. การจ ดทา ผ บร หารเนทศบาลตาบลปรางหม ได ปรชกาศใช เนทศบ ญญ ต งบปรชมาณรายจ าย เนม อว นท 25 พฤษภาคม 2553 โดยม งบปรชมาณ ตามข อบ ญญ ต งบปรชมาณ จานวน 17,000,000 บาท 6. การใช จ าย เนทศบาลตาบลปรางหม ม การใช จ ายงบปรชมาณในการดาเนน นโครงการตามข อบ ญญ ต งบปรชมาณ โดยม การก อหน ผ กพ น / ลงนามส ญญา รวม 61 โครงการ จานวนเนง น 14,228, บาท สามารถจาแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านประชาชนอย ด ม ส ข 1. โครงการรณรงค ป องก นและลดอ บ ต เหต ทางถนนช วงเทศกาลป ใหม , โครงการรณรงค ป องก นและลดอ บ ต เหต ทางถนนช วงเทศกาลสงกรานต , โครงการฝ กอบรมทบทวนอาสาสม ครป องก นภ ยฝ ายพลเร อน 131, โครงการจ ดประช มใหญ อปพร. คร งท 1/2553 3, โครงการต ดช ดเคร องแบบอาสาสม ครป องก นภ ยฝ ายพลเร อน 150, ต ดต งส ญญาณไฟกระพร บเต อนโซล าเซลล 65, ช วยเหล อผ ประสบสาธารณภ ยในตาบล 2, อ ดหน นศ นย บร การถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบลปรางหม 45, ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 1. โครงการอบรมท ศนศ กษาด งานเศรษฐก จพอเพ ยง 89, ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐานและส งสาธารณ ปโภค 1. โครงการก อสร างถนน คสล.สายบ านแหลมยาง ไร โหนด หม ท 3 3,331, โครงการก อสร างถนน คสล.สายบ านหนองปร ง ดอนตาส งข หม ท 5 595, โครงการก อสร างถนน คสล.สายห วยไก ม วงข แร ง หม ท 5,6 920, โครงการก อสร างถนน คสล.สายชลประทาน บ านนายดวน หม ท 8 201, โครงการก อสร างถนน คสล.สายข างอนาม ย - หล งโรงเร ยนบ านปรางหม หม ท 8 303, โครงการก อสร างถนน คสล.สายหล งโรงเร ยนบ านปรางหม หม ท 8 700, โครงการก อสร างท อเหล ยม คสล. ถนนสายว งหร ง หนองโอน หม ท 4 231, โครงการก อสร างพน งก นด นเล ยบคลองปรางหม หม ท 2 153, โครงการก อสร างระบบประปาหม บ าน หม ท 2 480, โครงการซ อมแซมถนน 3 สาย 61, ซ อมแซมถนนสายดอนแบก พลายทอง - ซ อมแซมถนนสายชลประทาน หนองโอน - ซ อมแซมถนนสายหนองปล ง ไสหน น 11. โครงการวางท อระบายน าถนนสายหนองปร ง ดอนตาส งข หม ท 5,6 21, โครงการซ อมแซมไฟฟ าสาธารณะ 30, โครงการซ อมแซมสะพาน หม ท 5 3, ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมพ ฒนาท ย งย น 1. โครงการจ ดซ อรถบรรท กขยะม ลฝอย 1,842, โครงการจ ดซ อถ งรองร บขยะม ลฝอยพลาสต ก 445, โครงการก จกรรมว นทาความสะอาดคร งใหญ (Big Cleaning Day) 0.00 ย ทธศาสตร 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนและส งคมท ม ค ณภาพ 1. โครงการแข งข นว าวไทย คร งท 23 ประจาป , โครงการว นกต ญญ รดน าขอพรผ ส งอาย 50, โครงการท ศนศ กษาด งานศ นย พ ฒนาเด กเล กตาบลปรางหม 23, โครงการฝ กอบรมป องก นยาเสพต ดและโรคเอดส 19, โครงการจ ดซ อหน งส อพ มพ ประจาหม บ าน 73, โครงการป องก นโรคไข เล อดออก โครงการป องก นโรคพ ษส น ขบ า 7, โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ เคร องเล นกลางแจ งศ นย พ ฒนาเด กเล กตาบลปรางหม 211, โครงการร วมแข งข นก ฬาท องถ นส มพ นธ คร งท 13 26, โครงการก ฬามวลชนส มพ นธ ตาบลปรางหม คร งท 26 ประจาป ,660.00 โครงการก ฬาน กเร ยนระด บอาเภอ คร งท 6 ประจาป , จ ดซ อว สด ก ฬาประจาหม บ าน 67, อาหารกลางว นศ นย พ ฒนาเด กเล กประจาตาบลปรางหม 161, จ ดซ อว สด การศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กประจาตาบลปรางหม 36, จ ดซ ออาหารเสร ม (นม) 408, อ ดหน นอาหารกลางว น สพฐ. 462, อ ดหน นสาธารณส ขม ลฐาน 90, อ ดหน นคณะกรรมการก ฬาหม บ าน หม ท , อ ดหน นท ทาการปกครองอาเภอเม องพ ทล งตามโครงการกร ฑาน กเร ยน 25, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย 1,317, จ ายเบ ยย งช พผ พ การ 301, จ ายเบ ยย งช พผ ป วยเอดส 40, เง นสบทบเข ากองท นหล กประก นส ขภาพระด บท องถ น 120, ย ทธศาสตร 6 ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องและการบร หารจ ดการท ด 1. ค าใช จ ายเล อกต ง 338, โครงการเทศบาลตาบลเคล อนท 8, โครงการจ ดเก บข อม ลความจาเป นพ นฐานตาบลปรางหม (จปฐ.) 18, โครงการจ ดทาเว บไซต เทศบาลตาบลปรางหม 35, โครงการจ ดทาประชาคมแผนพ ฒนาสามป 11, โครงการฝ กอบรมเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานของท องถ น 18, โครงการแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น 80, จ ดซ อคร ภ ณฑ - กล องถ ายภาพด จ ต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks