ร างคร งท 1 ประกาศส าน กงาน ก.พ. เร อง ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส - PDF

Description
ร างคร งท 1 ประกาศส าน กงาน ก.พ. เร อง ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ด วยส าน กงาน ก.พ. ม ความประสงค จะประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sports

Publish on:

Views: 12 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ร างคร งท 1 ประกาศส าน กงาน ก.พ. เร อง ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ด วยส าน กงาน ก.พ. ม ความประสงค จะประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง จ านวน 18 ประเภทรายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ด งน 1. เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย จ านวน 1 เคร อง 2. เคร องไมโครคอมพ วเตอร ประมวลผลระด บส ง จ านวน 72 เคร อง 3. เคร องคอมพ วเตอร ชน ดพกพา (Notebook) จ านวน 7 เคร อง 4. โปรแกรมปฏ บ ต การส าน กงาน จ านวน 79 ล ขส ทธ 5. โปรแกรมจ ดการฐานข อม ล SQL จ านวน 1 ล ขส ทธ 6. เคร องพ มพ แบบเลเซอร (Laser Printer) จ านวน 40 เคร อง 7. เคร องพ มพ แบบเลเซอร ส (Color Laser Printer) จ านวน 4 เคร อง 8. เคร องพ มพ แบบฉ ดหม ก (Inkjet Printer) จ านวน 3 เคร อง 9. เคร องพ มพ ชน ดกระแทก 24 เข มพ มพ จ านวน 3 เคร อง (Dot Matrix Printer) 10. เคร อง Scanner จ านวน 3 เคร อง 11. เคร อง Scanner แบบ ADF จ านวน 8 เคร อง 12. เคร องควบค มและส ารองไฟฟ า (UPS) จ านวน 37 เคร อง ขนาดไม ต ากว า 500 VA 13. เคร องควบค มและส ารองไฟฟ า (UPS) จ านวน 14 เคร อง ขนาดไม ต ากว า 1 KVA 14. LCD Projector จ านวน 4 เคร อง 15. จอภาพ จ านวน 1 เคร อง 16. เคร องพ มพ ส าหร บพ มพ DVD จ านวน 11 เคร อง 17. DVD Duplicator จ านวน 2 เคร อง 18. กระดานอ เล กทรอน กส จ านวน 4 เคร อง 2 1. ผ เสนอราคาจะต องม ค ณสมบ ต ด งต อไปน 1.1 ผ เสนอราคาต องเป นน ต บ คคลผ ม อาช พขายพ สด ท ประกวดราคาซ อด วยว ธ การทาง อ เล กทรอน กส 1.2 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ท ถ กระบ ช อไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการ และได แจ งเว ยนช อแล ว หร อไม เป นผ ท ได ร บผลของการส งให เป นผ ท งงานตามระเบ ยบของทางราชการ 1.3 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ เสนอราคารายอ น และ/หร อ ต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นระหว างผ เสนอราคาก บผ ให บร การตลาดกลางอ เล กทรอน กส ณ ว นประกาศประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส หร อไม เป นผ กระท าการอ นเป นการข ดขวาง การแข งข นราคาอย างเป นธรรม 1.4 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ได ร บเอกส ทธ หร อความค มก นซ งอาจปฏ เสธไม ยอมข น ศาลไทย เว นแต ร ฐบาลของผ เสนอราคาได ม ค าส งให สละส ทธ และความค มก นเช นว าน น 2. ผ เสนอราคาจะต องไปฟ งค าช แจงรายละเอ ยดเพ อซ กซ อมความเข าใจพร อมด สถานท ต ดต งคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร หร อมอบอ านาจเป นหน งส อให ผ แทนไปฟ งรายละเอ ยดพร อมด สถานท แทน โดยพร อมก นในว นท... เวลา...น. ณ ห องประช ม... อาคาร 3 ส าน กงาน ก.พ. จ งหว ดนนทบ ร ต งอย เลขท 47/101 หม 4 ถนนต วานนท ต าบลตลาดขว ญ อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร ผ เสนอราคาท ไม ไปฟ งรายละเอ ยดและด สถานท ต ดต งคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จะต องปฏ บ ต ตามท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนด เสม อนก บผ เสนอราคาท ไปฟ งรายละเอ ยดและด สถานท ต ดต งท กประการ 3. ก าหนดย นเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ในว นท......ระหว างเวลา... น. ณ ห องประช ม... อาคาร 3 ส าน กงาน ก.พ. จ งหว ดนนทบ ร ต งอย เลขท 47/101 หม 4 ถนนต วานนท ต าบลตลาดขว ญ อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร ก าหนดว นเสนอราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ในว นท... - ลงทะเบ ยน ระหว างเวลา...น. ถ ง...น. - ทดสอบระบบ ระหว างเวลา...น. ถ ง...น. - เข าส กระบวนการเสนอราคา ระหว างเวลา...น. ถ ง...น. ณ บร ษ ท บ ส ไดเมนช น จ าก ด ต งอย ท อาคาร เอ น ว แพลนเน ต ช น 4 เลขท 88/88 หม ท 2 ซอยงามวงศ วาน 6 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร (หล งกระทรวงสาธารณส ข ต กศ นย บร การ พานาโซน ค) ซ งเป นผ ให บร การตลาดกลางอ เล กทรอน กส ในการประกวดราคาคร งน 3 ผ สนใจต ดต อขอซ อเอกสารในราคาช ดละ บาท ได ท กล มงานบร หารทร พย ส น อาคารศ นย ส มมนา (อาคาร 3 ช น 3) ส าน กงาน ก.พ. จ งหว ดนนทบ ร ต งอย เลขท 47/101 หม 4 ถนนต วานนท ต าบลตลาดขว ญ อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร ต งแต บ ดน จนถ งว นท... หร อสอบถามทางโทรศ พท หมายเลข ในว นและเวลาราชการ ประกาศ ณ ว นท... ว าท ร อยตร (ว น ย ชาคร ยาน โยค) รองเลขาธ การ ก.พ. ปฏ บ ต ราชการแทนเลขาธ การ ก.พ. เอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... /2552 การซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง ตามประกาศส าน กงาน ก.พ. ลงว นท ส าน กงาน ก.พ. ซ งต อไปน เร ยกว า ส าน กงาน ม ความประสงค จะประกวดราคาซ อ คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง จ านวน 18 ประเภทรายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามรายการ ด งน 1. เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย จ านวน 1 เคร อง 2. เคร องไมโครคอมพ วเตอร ประมวลผลระด บส ง จ านวน 72 เคร อง 3. เคร องคอมพ วเตอร ชน ดพกพา (Notebook) จ านวน 7 เคร อง 4. โปรแกรมปฏ บ ต การส าน กงาน จ านวน 79 ล ขส ทธ 5. โปรแกรมจ ดการฐานข อม ล SQL จ านวน 1 ล ขส ทธ 6. เคร องพ มพ แบบเลเซอร (Laser Printer) จ านวน 40 เคร อง 7. เคร องพ มพ แบบเลเซอร ส (Color Laser Printer) จ านวน 4 เคร อง 8. เคร องพ มพ แบบฉ ดหม ก (Inkjet Printer) จ านวน 3 เคร อง 9. เคร องพ มพ ชน ดกระแทก 24 เข มพ มพ จ านวน 3 เคร อง (Dot Matrix Printer) 10. เคร อง Scanner จ านวน 3 เคร อง 11. เคร อง Scanner แบบ ADF จ านวน 8 เคร อง 12. เคร องควบค มและส ารองไฟฟ า (UPS) จ านวน 37 เคร อง ขนาดไม ต ากว า 500 VA 13. เคร องควบค มและส ารองไฟฟ า (UPS) จ านวน 14 เคร อง ขนาดไม ต ากว า 1 KVA 14. LCD Projector จ านวน 4 เคร อง 15. จอภาพ จ านวน 1 เคร อง 16. เคร องพ มพ ส าหร บพ มพ DVD จ านวน 11 เคร อง 17. DVD Duplicator จ านวน 2 เคร อง 18. กระดานอ เล กทรอน กส จ านวน 4 เคร อง ซ งพ สด ท จะซ อน ต องเป นของแท ของใหม ไม เคยใช งานมาก อน ไม เป นของเก าเก บ อย ในสภาพท จะ ใช งานได ท นท และม ค ณล กษณะเฉพาะตรงตามท ก าหนดไว ในเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทาง อ เล กทรอน กส ฉบ บน โดยม ข อแนะน าและข อก าหนด ด งต อไปน 2 1. เอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1.1 รายละเอ ยดค ณล กษณะคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง 1.2 แบบใบย นข อเสนอการประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต งด วย ว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1.3 แบบตารางเปร ยบเท ยบค ณสมบ ต ทางเทคน คคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง 1.4 หน งส อแสดงเง อนไขการซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต งด วยว ธ การ ทางอ เล กทรอน กส 1.5 แบบส ญญาซ อขาย 1.6 แบบหน งส อค าประก น (1) หล กประก นซอง (2) หล กประก นส ญญา 1.7 บทน ยาม (1) ผ เสนอราคาท ม ผลประโยชน ร วมก น (2) การข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม 1.8 แบบบ ญช เอกสาร (1) บ ญช เอกสารส วนท 1 (2) บ ญช เอกสารส วนท 2 2. ค ณสมบ ต ของผ เสนอราคา 2.1 ผ เสนอราคาต องเป นน ต บ คคลผ ม อาช พขายพ สด ท ประกวดราคาซ อด วยว ธ การทาง อ เล กทรอน กส 2.2 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ท ถ กระบ ช อไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการและ ได แจ งเว ยนช อแล ว หร อไม เป นผ ท ได ร บผลของการส งให เป นผ ท งงานตามระเบ ยบของทางราชการ 2.3 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ เสนอราคารายอ น และ/หร อต อง ไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นระหว างผ เสนอราคาก บผ ให บร การตลาดกลางอ เล กทรอน กส ณ ว นประกาศประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส หร อไม เป นผ กระท าการอ นเป นการข ดขวาง การแข งข นราคาอย างเป นธรรมตามข อ ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ได ร บเอกส ทธ หร อความค มก นซ งอาจปฏ เสธไม ยอมข นศาล ไทย เว นแต ร ฐบาลของผ เสนอราคาได ม ค าส งให สละส ทธ และความค มก นเช นว าน น 3 3. หล กฐานการเสนอราคา ผ เสนอราคาจะต องเสนอเอกสารหล กฐาน แยกเป น 2 ส วน ค อ 3.1 ส วนท 1 อย างน อยต องม เอกสารด งต อไปน (1) ในกรณ ผ เสนอราคาเป นน ต บ คคล (ก) ห างห นส วนสาม ญหร อห างห นส วนจ าก ด ให ย นส าเนาหน งส อร บรองการ จดทะเบ ยนน ต บ คคล บ ญช รายช อห นส วนผ จ ดการ ผ ม อ านาจควบค ม (ถ าม ) พร อมร บรองส าเนาถ กต อง (ข) บร ษ ทจ าก ดหร อบร ษ ทมหาชนจ าก ด ให ย นส าเนาหน งส อร บรองการ จดทะเบ ยนน ต บ คคล หน งส อบร คณห สนธ บ ญช รายช อกรรมการผ จ ดการ ผ ม อ านาจควบค ม (ถ าม ) และ บ ญช ผ ถ อห นรายใหญ พร อมร บรองส าเนาถ กต อง (2) ในกรณ ผ เสนอราคาเป นผ เสนอราคาร วมก นในฐานะเป นผ ร วมค า ให ย นส าเนา ส ญญาของการเข าร วมค า ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ร วมค า และในกรณ ท ผ เข าร วมค าฝ ายใดเป น บ คคลธรรมดาท ม ใช ส ญชาต ไทย ก ให ย นส าเนาหน งส อเด นทาง หร อผ ร วมค าฝ ายใดเป นน ต บ คคล ให ย น เอกสารตามท ระบ ไว ใน (1) (3) ส าเนาใบทะเบ ยนภาษ ม ลค าเพ ม ส าเนาใบทะเบ ยนพาณ ชย พร อมร บรองส าเนาถ กต อง (4) บ ญช เอกสารส วนท 1 ท งหมดท ได ย นตามแบบในข อ 1.8 (1) 3.2 ส วนท 2 อย างน อยต องม เอกสารด งต อไปน (1) แคตตาล อกและหร อแบบร ปรายการละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะ ตามข อ 4.3 (2) หน งส อมอบอ านาจซ งป ดอากรแสตมป ตามกฎหมายในกรณ ท ผ เสนอราคา มอบอ านาจให บ คคลอ นท าการแทน (3) หล กประก นซอง ตามข อ 5. (4) บ ญช เอกสารส วนท 2 ท งหมดท ได ย นตามแบบในข อ 1.8 (2) 4. การเสนอราคา 4.1 ผ เสนอราคาต องย นข อเสนอตามแบบท ก าหนดไว ในเอกสารประกวดราคาซ อ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส น โดยไม ม เง อนไขใด ๆ ท งส น และจะต องกรอกข อความให ถ กต อง ครบถ วน ลงลายม อช อของผ เสนอราคาให ช ดเจน 4.2 ผ เสนอราคาจะต องก าหนดเวลาส งมอบพ สด ภายใน 90 ว น น บถ ดจากว นลงนามในส ญญา 4 4.3 ผ เสนอราคาจะต องส งแคตตาล อกและหร อแบบร ปรายการละเอ ยด ค ณล กษณะเฉพาะ ของพ สด ไปพร อมเอกสารส วนท 1 และเอกสารส วนท 2 เพ อประกอบการพ จารณาหล กฐานด งกล าวน ส าน กงานจะย ดไว เป นเอกสารของทางราชการ ส าหร บแคตตาล อกท แนบให พ จารณา หากเป นส าเนาร ปถ ายจะต องร บรองส าเนา ถ กต อง โดยผ ม อ านาจท าน ต กรรมแทนน ต บ คคล หากคณะกรรมการประกวดราคา ม ความประสงค จะ ขอด ต นฉบ บแคตตาล อก ผ เสนอราคาจะต องน าต นฉบ บมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ ภายใน 3 ว นท าการ 4.4 ผ เสนอราคาจะต องส งแบบตารางเปร ยบเท ยบค ณสมบ ต ทางเทคน คคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง ตามแบบในข อ 1.3 ท งน แคตตาล อกของคร ภ ณฑ ให ข ดเส นใต เน นข อความท อธ บายค ณสมบ ต ของคร ภ ณฑ ด วย และระบ ว าตรงก บค ณล กษณะขอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks