สถานบร การ...อาเภอ...จ งหว ด... โรงพยาบาลแม ข าย... ผ ร บการประเม น 1. ช อ...ตาแหน ง...โทรศ พท ช อ...ตาแหน ง...โทรศ พท... - PDF

Description
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเม นการปฏ บ ต งานสร างเสร มภ ม ค มก นโรคในระด บหน วยบร การ (โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล/ ศ นย ส ขภาพช มชน (PCU)/สถาน อนาม ย)

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 13 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเม นการปฏ บ ต งานสร างเสร มภ ม ค มก นโรคในระด บหน วยบร การ (โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล/ ศ นย ส ขภาพช มชน (PCU)/สถาน อนาม ย) สถานบร การ...อาเภอ...จ งหว ด... โรงพยาบาลแม ข าย... ผ ร บการประเม น 1. ช อ...ตาแหน ง...โทรศ พท ช อ...ตาแหน ง...โทรศ พท... ผ ประเม น...ตาแหน ง...หน วยงาน... ว นประเม น... คาช แจง 1. สอบถามผ ร บผ ดชอบการบร หารจ ดการว คซ นและระบบล กโซ ความเย น ผ ให บร การ และผ จ ดทาทะเบ ยนรายงาน 2. บ นท กผลการตรวจสอบในช อง 3. การคานวณถ วงน าหน ก = x น าหน ก 4. เน อหาประกอบด วย 3 ตอน ตอน 1 การบร หารจ ดการว คซ นและระบบล กโซ ความเย น ตอน 2 การให บร การว คซ น ตอน 3 การบร หารจ ดการข อม ล สร ป เน อหา หน วยบร การ รพ. รพ.สต./PCU/ สอ. ตอน 1 / 40 / 40 ตอน 2 / 50 / 50 ตอน 3 / 14 / 12 รวมท งหมด / 104 / 102 ตอน 1 การบร หารจ ดการว คซ นและระบบล กโซ ความเย น 1 ลาด บ 1. กาหนดผ ร บผ ดชอบงานบร หารจ ดการ ว คซ นเป นลายล กษณ อ กษร (ด แบบมอบหมายงาน ค าส ง หร อหล กฐาน อ นประกอบ) 2. ผ ร บผ ดชอบงานบร หารจ ดการ ว คซ น ผ านการอบรมเร อง การบร หารจ ดการว คซ น และระบบล กโซ ความเย น (ด เอกสารประกอบการอบรม หร อ หล กฐานอ นๆ เช น หน งส อเช ญประช ม ประกาศน ยบ ตร เป นต น ) 3. ม ค ม อ/ตารา ด งน ค ม อการบร หารจ ดการว คซ นและ ระบบล กโซ ความเย น ค ม อการสร างเสร มภ ม ค มก นโรค (หน งส อหร ออ เล กทรอน กส ไฟล สามารถเป ดได ภายใน 30 นาท ) 4. การจ ดทาใบเบ กว คซ น 4.1 ใช ใบเบ ก ว.3/1 กรมควบค มโรคกาหนด หร อแบบฟอร มคล ายคล งก น 4.2 กรอกข อม ลในใบเบ ก ว. 3/1 ครบถ วน ท กช อง (ตรวจสอบย อนหล ง 3 เด อน) 4.3 ความสอดคล องของปร มาณการเบ ก และการใช ว คซ น โดยพ จารณาจากจานวน เป าหมายการเบ กว คซ นใกล เค ยงก บ จานวนผ ร บบร การ (ด ใบเบ กย อนหล ง 3 เด อนและให ใบเบ กเด อนล าส ด) น าหน ก เกณฑ ให ถ วงน าหน ก 1 - ม ผ ร บผ ดชอบเป นลายล กษณ อ กษร = 1 - ไม ม ผ ร บผ ดชอบ หร อ ม ผ ร บผ ดชอบแต ไม เป นลายล กษณ อ กษร = ผ ร บผ ดชอบผ านการอบรม = 1 - ผ ร บผ ดชอบไม ผ านการอบรม = ม ท ง 2 เล ม = 1 - ม ไม ครบถ วน / ไม ม = ใช = 1 - ไม ใช = กรอกครบท กช อง ท ง 3 เด อน = 1 - กรอกไม ครบท กช อง หร อ ตรวจสอบได ไม ครบ 3 เด อน = สอดคล องก น = 1 - ไม สอดคล องก น = 0 ลาด บ 4.4 คานวณจานวนขอเบ ก และอ ตรา ส ญเส ยได ถ กต อง (ด ใบเบ กในเด อนล าส ด) 2 น าหน ก เกณฑ ให ถ วงน าหน ก 1 - คานวณถ กต อง = 1 - คานวณไม ถ กต อง = 0 5. การจ ดทาทะเบ ยนร บ-จ ายหร อ Stock card (ด ย อนหล ง 3 เด อน ตรวจสอบว คซ นท กชน ด ) 5.1 แยกเป นรายว คซ น 1 - แยก = 1 - ไม แยก = บ นท ก เลขว คซ น ท กคร ง ร บ ว คซ น 1 - บ นท กท กคร ง = 1 - บ นท กบางคร ง = บ นท ก ว นหมดอาย ท กคร ง ร บ ว คซ น 1 - บ นท กท กคร ง = 1 - บ นท กบางคร ง = บ นท ก เลขว คซ น ท กคร ง จ าย ว คซ น 1 - บ นท กท กคร ง = 1 - บ นท กบางคร ง = บ นท ก ว นหมดอาย ท กคร งจ าย ว คซ น 1 - บ นท กท กคร ง = 1 - บ นท กบางคร ง = จ ายว คซ นแบบ First Expire First Out (FEFO) 2 - ใช = ว คซ นม อย ในต เย นม ยอดคงเหล อ เป นป จจ บ น (จานวนว คซ นในต เย นตรงก นก บทะเบ ยน ร บ-จ าย) 5.8 ปร มาณว คซ นในต เย นม ไม เก น 1 เด อน หล งว นให บร การ (ด อ ตราการใช เฉล ยย อนหล ง 3 เด อนจาก ทะเบ ยนร บ-จ าย หร อ Stock card) 5.9 ไม ม ว คซ นหร อต วทาละลายหมดอาย ในต เย น 1 - เป นป จจ บ นท กชน ด = 1 - ไม เป นป จจ บ นบางชน ดหร อ ท กชน ด = ปร มาณว คซ นไม เก น 1 เด อน ท กชน ด = 1 - ปร มาณว คซ นเก น 1 เด อน = ใช = 1 ลาด บ 6. ต เย นม ค ณสมบ ต ด งน ต เย นขนาดความจ เหมาะสม ได มาตรฐาน (ไม ต ากว า 5 ค ว) หร อ ในพ นพ เศษม ต เย นใช พล งงาน 3 ระบบ (ไฟฟ า, แก ส, น าม นก าด) อ ณหภ ม ในต เย นอย ในระหว าง +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส 7. กระต กว คซ น ม ค ณสมบ ต ครบถ วน ด งน ม ความหนาของฉนวนไม ต ากว า 30 มม. ปร มาตรความจ เก บว คซ น (Vaccine Storage Capacity) ไม ต ากว า 1.7 ล ตร ไม ม รอยแตกท งด านในและด านนอก สะอาด ฝากระต กป ดล อกได สน ท บรรจ ซองน าแข ง ได พอด ครบ 4 ด าน ร กษาอ ณหภ ม ให อย ระหว าง +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส อย างน อย 24 ช วโมง 8. Ice pack อย างน อย 4 อ น ม ค ณสมบ ต ด งน ขนาดพอด ก บกระต ก บรรจ น าอย ในช องแช แข ง สภาพพร อม ใช งาน 3 น าหน ก เกณฑ ให ถ วงน าหน ก 2 - ใช = ได มาตรฐาน = 1 - ไม ได มาตรฐาน = ได มาตรฐาน = 1 - ไม ได มาตรฐาน = 0 9. การจ ดเก บว คซ นในต เย นตามมาตรฐาน 9.1 เก บว คซ นแยกเป นส ดส วนแต ละชน ด 1 - ใช = ม ป ายแสดงช อของว คซ นแต ละชน ด 1 - ใช = เก บว คซ นม ช องว างให ความเย น ไหลเว ยนได ท วถ ง 1 - ใช = 1 ลาด บ 9.4 เก บว คซ นชน ดผงแห ง (BCG, MMR, M) ไว ในกล องท บแสง เช น กล องว คซ น/กล อง กระดาษ หร อซองยาส ชาป องก นแสง 4 น าหน ก เกณฑ ให ถ วงน าหน ก 1 - ใช = การจ ดเร ยงว คซ นในแต ละช น ช องแช แข ง ระบ เก บ OPV = 1 - ไม เก บ OPV = 0 ถาดใต ช องแช แข ง ระบ ไม เก บว คซ นในช นน = 1 - เก บว คซ นในช นน = 0 ช อง +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส (ไม รวมช องแช ผ ก) ช น 1 ระบ ช น 2 ระบ ช น 3 ระบ ช น 4 ระบ การด แลร กษาต เย นเก บว คซ น 10.1 ในช องแช แข งไม ม น าแข งเกาะหนา เก น 5 มม ใส ขวดน าม ฝาป ด (ปร มาณน า ไม ต ากว า 3 ใน 4 ของขวด) หร อ Cool Pack ไว ให เต มในช องแช ผ ก หร อ ฝาประต ต เย น เพ อเก บร กษาอ ณหภ ม ต เย น 10.3 ต งต เย นให ม ระยะห างจากฝาผน ง ท ง 3 ด าน ไม ต ากว า 6 น ว 1 - เก บว คซ นผงแห ง (MMR, M, BCG) = 1 - เก บว คซ น DTP-HB, DTP, JE ชน ดน า, dt, TT และ OPV = เก บว คซ นท กชน ดยกเว น OPV = 1 - เก บ OPV = ไม ม = 1 - ม = ถ กต อง = 1 - ไม ถ กต อง = ถ กต อง = 1 - ไม ถ กต อง = 0 ลาด บ 10.4 ปล กต เย น ม ล กษณะอย างใดอย างหน ง ต อไปน ม Breaker เฉพาะของต เย น หร อ ต เย นใช เต าเส ยบชน ดเด ยว (ไม ใช ปล ก ต อพ วง) พ นเทปกาวป ดท บให แน น หร อ ต เย นใช หลายเต าเส ยบ (ไม ใช ปล ก ต อพ วง) ให ใช เทปกาวป ดช องเหล อ 10.5 เทอร โมม เตอร อย างน อย 1 อ น อย ใน ช อง +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส 10.6 เทอร โมม เตอร ได ร บการสอบเท ยบ อย างน อยป ละ 1 คร ง 10.7 การบ นท กอ ณหภ ม เช า-เย น ท กว น ไม เว นว นหย ดราชการ (ด ย อนหล งอย างน อย 3 เด อน) 11. การจ ดทาแผนเตร ยมความพร อมกรณ ฉ กเฉ นในระบบล กโซ ความเย น 12. การจ ดทาผ งควบค มกาก บการปฏ บ ต งาน กรณ ฉ กเฉ นในระบบล กโซ ความเย น ต ดไว ในมองเห นช ด 5 น าหน ก เกณฑ ให ถ วงน าหน ก 1 - ใช =1 1 - ใช =1 1 - ใช =1 2 - ใช =1 1 - ม = 1 - ไม ม = ม = 1 - ไม ม = 0 ข อส งเกตของผ ประเม น (เช น ระบ การปฏ บ ต ไม ถ กต อง ข อคาถาม ข อจาก ดหร อป ญหาในการปฏ บ ต งานของเจ าหน า ป ญหาของผ ประเม น เป นต น) 6 ตอน 2 การให บร การว คซ น ก. ข อความร ในการให ว คซ น 1. ท านม ว ธ การให บร การว คซ นเหล าน อย างไร (ใน รพ. สอบถามหน วยให บร การว คซ น ) ชน ดว คซ น เด กก อนว ยเร ยน BCG HB DTP-HB OPV MMR (Jeryl-Lynn) DTP JE สายพ นธ Nakayama JE สายพ นธ Beijing เด กว ยเร ยน MMR (Urabe) dt อาย ร บว คซ น (1 ) หล งเป ดขวด/ ผสมแล วให ใช ภายในเวลาก ช วโมง (ตามมาตรฐาน) (1 ) ว ธ การให ว คซ น (1 ) ขนาด ว คซ นต อโด ส (1 ) เด กเล ก (อาย...)... เด กโต (อาย...)... เด กเล ก (อาย...)... เด กโต (อาย...)... ข อ 2 4 สมมต เหต การณ เพ อประเม นความร ในการให ว คซ นแก หญ งม ครรภ และน กเร ยน ( ข อละ 1 : ถ กต อง = 1 ไม ถ กต อง =0 ) ข. กระบวนการให บร การ ลาด บ 5. การตรวจสอบผ ร บว คซ นในกล มเด ก ก อนว ยเร ยน แต ละรายว าได ร บว คซ น ร วมขวด/ร วม Lot no. ตรวจสอบได ท งร วม Lot no. และ ร วมขวด ท กว คซ น ตรวจสอบได เฉพาะร วม Lot no. ท กว คซ น กรณ อ นๆ (ให เล อกข อใดข อหน ง) 6. ผ ฉ ดว คซ นได ร บการอบรมว ธ การก ช พ เบ องต นไม เก น 3 ป (ด หล กฐานประกอบ) 7. ม อ ปกรณ การก ช พเบ องต นกรณ ฉ กเฉ น ครบถ วน 1. Ambu bag สาหร บเด ก และผ ใหญ 2. Oxygen face mask สาหร บเด ก และผ ใหญ 3. Set IV fluid 4. Normal saline หร อ Ringer s lactate 5. Adrenaline (ก อนฉ ดท กคร ง ต องได ร บความเห นชอบจาก แพทย ก อน) 6. Endotracheal tube (ท อช วยหายใจ) สาหร บเด ก และผ ใหญ อย างน อย ควรม เบอร 3.5 และ เบอร 4 ไว สาหร บเด ก 7. Laryngoscope สาหร บเด กและผ ใหญ 8. ม แผน/ผ งช วยเหล อเบ องต นแก ผ ร บ ว คซ นกรณ เก ด anaphylaxis หร อม 7 น าหน ก เกณฑ การให ถ วงน าหน ก 2 - ตรวจสอบได ท งร วม Lot no. และ ร วมขวด ท กว คซ น = 1 - ตรวจสอบได เฉพาะร วม Lot no. ท กว คซ น = กรณ อ นๆ = ใช = ม ครบท กรายการ = 1 - ม ครบต งแต รายการ 1-5 = ไม ครบถ วน หร อ ไม ม = ม = 1 - ไม ม = 0 ลาด บ อาการภายหล งได ร บว คซ นร นแรง 9. ม แผน/ผ งกาก บการส งผ ป วยไปร บการ ร กษาต อ และสามารถส งต อผ ป วยได ภายใน 15 นาท หล งเร มม อาการ 8 น าหน ก ถ วงน าหน ก 1 - ม = 1 - ไม ม = 0 ตอน 2 ( ก.+ ข.) (50 ) เกณฑ การให ข อส งเกตของผ ประเม น (เช น ระบ การปฏ บ ต ไม ถ กต อง ข อคาถาม ข อจาก ดหร อป ญหาในการปฏ บ ต งานของเจ าหน า ป ญหาของผ ประเม น เป นต น) 9 ลาด บ ตอน 3 การบร หารจ ดการข อม ล น าหน ก 1. การบ นท กข อม ลการให บร การว คซ น เป นรายบ คคล ผ านฐานข อม ล 18 แฟ ม หร อ 12+8 แฟ ม ด งต อไปน BCG ในเด กแรกเก ด* 1 HB ในเด กแรกเก ด* 1 DTP-HB, OPV, MMR, DTP, JE ในเด กก อนว ยเร ยน 1 MMR, dt, OPV, BCG ในเด ก ป. 1 1 dt ในเด ก ป. 6 1 dt ในหญ งม ครรภ ** 1 2. การบ นท กชน ดของว คซ นให ตามรห สว คซ น (ต วเลข 3 หล ก) สาน กนโยบายและย ทธศาสตร กระทรวงสาธารณส ขกาหนด 3. การตรวจสอบความครบถ วนถ กต อง ในการบ นท กข อม ล (key in) การให บร การว คซ น (ในโรงพยาบาลสอบถามคล น ก ว คซ นเด กก อนว ยเร ยน) 4. การ print out ทะเบ ยนการให ว คซ น ในกล มเด กก อนว ยเร ยน ถ วงน าหน ก หมายเหต - บ นท ก = 1 - ไม บ นท ก = 0 * ตรวจสอบเฉพาะสถานบร การ ทาคลอด และไม ค ดสาหร บ สถานบร การไม ม การคลอด ** ตรวจสอบเฉพาะสถานบร การ ให dt ในหญ งม ครรภ 2 - ถ กต อง = 1 -ไม ถ กต อง = 0 (ระบ ช อว คซ นไม ถ กต อง......) 1 - ตรวจสอบ = 1 - ไม ตรวจสอบ = ม print out รายงานและเก บไว เป น หล กฐาน = 1 - สามารถ print out รายงานได แต ไม ได เก บไว เป นหล กฐาน = ไม สามารถ print out รายงานได = 0 ลาด บ 5. การบ นท กข อม ลผ ร บว คซ น DTP-HB เป นรายบ คคลในฐานข อม ล 18 หร อ 12+8 แฟ ม ครบถ วนถ กต องตรงก บ ความเป นจร ง (* ส มกล มเป าหมายอาย ต ากว า 1 ป ร บว คซ น DTP-HB จาก แหล งข อม ลนามา key in จานวน 5 ราย แล วตรวจสอบความครบถ วน ถ กต องของการบ นท กข อม ลใน คอมพ วเตอร ท งชน ดและคร งของ ผ ร บว คซ นแต ละราย) 6. การจ ดทาทะเบ ยนต ดตามการได ร บ ว คซ นของกล มเป าหมายครบถ วน ถ กต องและเป นป จจ บ น (ให เจ าหน าเล อกทะเบ ยนต ดตาม จ ดทาสมบ รณ ส ด แล วส มเด กอย ใน พ นร บผ ดชอบ จากทะเบ ยนด งกล าว จาแนกเป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks