ร ปท 1 โปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล - PDF

Description
ปฏ บ ต การท 6 การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล 1 (Microsoft Excel 1) ว ชา คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อใหน ส ตสามารถใชงานโปรแกรมไมโครซอฟท

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 7 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ปฏ บ ต การท 6 การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล 1 (Microsoft Excel 1) ว ชา คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อใหน ส ตสามารถใชงานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซลไดในระด บเบ องตน และสามารถนาไป ประย กต ใชงานไดจร ง 1. หล กการ ป จจ บ นโปรแกรม ประเภทสเปรดช ด (Spreadsheet) หร อโปรแกรมตารางคานวณ ก าล งไดร บความ น ยมเป นอย างมาก โดยเฉพาะ ไมโครซอฟท เอ กเซล (Microsoft Excel) ซ งเป นโปรแกรมประย กต หน งท อย ในช ด ไมโครซอฟต ออฟฟ ศ ม ความเห มาะต อการนามาใชงานท ม การคานวณในดานต างๆ เช น การคานวณเลขท ว ๆ ไป, การคานวณค าทางสถ ต, ดานการเง นการบ ญช, คานวณเก ยวก บว นท และย งม ความสะดวกต อการสราง เอกสารประเภทตาราง ตลอดท งย งสามารถอานวย ความสะดวก สาหร บการใชงานเป นอย างมาก เช น ม ระบบ ป อนขอม ลอ ตโนม ต (Auto fill), สรางส ตรในการคานวณอย างรวดเร วดวย Function Wizard, สรางกราฟและ แกไข-ปร บปร งไดอย างรวดเร วดวย Chart Wizard ทาใหสามารถเนรม ตกราฟไดหลายร ปแบบ เช น กราฟเสน, กราฟแท ง, กราฟวงกลม, กราฟพ นท ท งในล กษณะภาพ 2 ม ต และภาพ 3 ม ต เป นตน นอกจากน นย งม ความสามารถในการจ ดการขอม ลเบ องตนไดอย างม ประส ทธ ภาพ เช น การเร ยงขอม ล, การคนหาขอม ล, ทา รายงานสร ปผลแบบต างๆ การทดลองท 1 การเป ดโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล - เล อก Start Programs Microsoft Excel - จะปรากฏหนาต างโปรแกรมด งร ปท 1 1 ร ปท 1 โปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล พ นท ทางานของไมโครซอฟต เอ กเซลเร ยกว า Worksheet โดยใน 1 Sheet จะประกอบดวยบรรท ดใน แนวต งเร ยกว า คอล มน (Column) ม 256 คอล มน และบรรท ดในแนวนอนเร ยกว า แถว (Row) ม 65,536 แถว การทางานในไมโค รซอฟต เอ กเซลจะกระทา ณ จ ดต ดก นของแถวและคอล มน โดยขอม ล 1 จ านวน จะพ มพ ณ ตาแหน งท เป นจ ดต ดก นน เสมอ และเร ยกจ ดต ดก นของแถว และคอล มน ว า เซลล (Cell) การอางอ งถ งเซลล จะ อาศ ยช อเร ยกท เก ดจากการผสมก นของช อเร ยกคอล มน ตามดวยช อเร ยกแถว โดย ช อเร ยกคอล มน จะเป นดวย ต วอ กษร A - Z, AA - AZ, BA - BZ, CA - CZ,..., IA - IV สาหร บช อเร ยกแถวจะเป นต วเลข ด งน นช อเร ยกเซลล จะอย ในล กษณะ ช อเซลล = ช อคอล มน ต วเลขแถว ต วอย างการเร ยกเซลล ในตาแหน งแถวท 10 คอล มน J ว า J10 เป นตน การทดลองท 2 การก าหนดช วงของเซลล การก าหนดช วงของเซลล หมายถ ง การเล อกเซลล ขอม ลหลาย ๆ เซลล ท สนใจ เพ อทางานใดงานหน ง พรอม ๆ ก น เช น เล อกขอม ลในเซลล A2 ถ งเซลล C5 ด งร ปท 2 2 ร ปท 2 โปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ข นตอนท 1 การเล อกช วงของเซลล ดวยเมาส - ช เมาส ในเซลล เร มตน - กดป มซายของเมาส คางไว แลวลากเมาส จะปรากฏแถบส ดา ใหลากเมาส จนไดแถบส ดาคล ม พ นท เซลล ท ตองการ (ขอส งเกต เซลล ล เร มตนจะเป นช องท ม ส แตกต างจากเซลล อ น) - เม อไดขนาดท ตองการ ใหปล อยเมาส ข นตอนท 2 การเล อกช วงของเซลล ขอม ลดวยคาส ง GO TO - กดป ม F5 จะปรากฎไดอะลอก (ไปท )Go To ด งร ปท 3 - พ มพ ช วงขอม ลท ตองการก าหนดในช อง Reference: ดวย A1:C15 ผลล พธ ท เก ดข นหล งจากกดป ม ตกลง ค อ ร ปท 3 ไดอะลอก Go To ข นตอนท 3 การเล อกช วงของเซลล แบบไม ต อเน องก น - เล อกช วงเซลล A1:C6 - กดป ม Ctrl คางไว - ทาการเล อกช วงเซลล F1:H6 การทดลองท 3 การป อนขอม ล หล กการป อนขอม ลค อ ขอม ล 1 ช ด จะถ กป อนใน 1 เซลล โดยท ขอม ลประเภทขอความ (Text) จะถ ก จ ดช ดซายของเซลล สาหร บขอม ลประเภท ต วเลข (Number), ว นท -เวลา (Date & Time), ผลล พธ จากส ตรและ ฟ งก ช นการคานวณ (Formula & Function) จะถ กจ ดช ดขวาของเซลล ข นตอนท 1 การป อนขอม ลประเภทต างๆ - จงทดลองป อนขอม ลด งต อไปน ลาด บ รห สน ส ต ช อ อาย [ป ] ว นเก ด รายได [บาท] นายพ ท กษ ร กแดน 18 15/01/ น.ส.ทาทา ย ง 17 2/04/ น.ส. มาร สา ม งม น 18 13/05/ ข นตอนท 2 การป อนขอม ลท ม ค าซ าก นในช วงท ก าหนด - ระบายแถบส คล มเซลล ท ตองการป อนขอม ล (ก าหนดช วง) - พ มพ ขอม ลท ตองการป อน จากน นกดป ม Ctrl + Enter - ท กๆ เซลล ในช วง ม ขอม ลเหม อนก น 3 ข นตอนท 3 การป อนขอม ลท ม ค าซ าก นโดยว ธ การลากเมาส - พ มพ ขอม ลในเซลล - วางตาแหน งของต วช เมาส ท ขอบล างขวาของเซลล - กดเมาส แลวลากตามแนวนอน หร อแนวต ง ลากเมาส ปล อยเมาส 4 ข นตอนท 4 การป อนขอม ลท ม ลาด บแน นอนโดยว ธ การลากเมาส 4.1 กรณ ขอม ลประเภท ว น หร อ เด อน - ป อนขอม ลเร มตนเป น มกราคม ในเซลล - วางตาแหน งของต วช เมาส ท ขอบล างขวาของเซลล - กดเมาส แลวลากตามแนวนอน หร อแนวต ง ลากเมาส ปล อยเมาส 4.2 กรณ ขอม ลประเภทต วเลข - ป อนขอม ลเร มตนเป น 13 ในเซลล แรก - ป อนขอม ลลาด บต อมาเป น 14 ในเซลล ท ต ดก น - เล อกช วงของเซลล ท งสอง - วางตาแหน งของต วช เมาส ท ขอบล างขวาของเซลล ท สอง - กดเมาส แลวลากไปตามแนวท ก าหนด ลากเมาส จงทดลองป อนขอม ลด งต อไปน ดวยว ธ การเต มอ ตโนม ต ปล อยเมาส ถาน ส ตม ขอม ลประเภทอ นซ งม ลาด บท แน นอน และนอกเหน อจากขอม ลประเภท ว น/เด อน จะตองทาอย างไรจ ง จะเต มขอม ลด งกล าวไดดวยว ธ การเต มอ ตโนม ต 5 การทดลองท 4 การแกไขขอม ลในเซลล ข นตอนท 1 การแกไขขอม ลแบบแทนขอม ลเด ม - คล กเล อกเซลล ท ตองการแกไข - พ มพ ขอม ลใหม ท ตองการแทน ข นตอนท 2 การแกไขขอม ลแบบเพ มเต มขอม ลเด ม - ด บเบ ลคล กท เซลล ท ตองการแกไข - พ มพ ขอม ลใหม แทรกตาแหน งท ตองการเพ มเต ม ข นตอนท 3 การลบขอม ล - เล อกเซลล หร อช วงของเซลล ท ตองการลบ - กดป ม Delete ถาตองการ Copy ขอม ลในเซลล หร อในช วงของเซลล จะตองทาอย างไร การทดลองท 5 การจ ดการเก ยวก บแถวและคอล มน ข นตอนท 1 การเล อกแถวและคอล มน - คล กท ช อเร ยกแถวเพ อเล อกแถว - คล กท ช อเร ยกคอล มน เพ อเล อกคอล มน เล อกแถว ข นตอนท 2 การก าหนดความกวาง-ส ง ของคอล มน และแถว 2.1 ก าหนดความกวางของคอล มน ดวยเมาส - วางต วช เมาส ท ขอบขวาของช อคอล มน - ลากเมาส ไปดานซายจนไดขนาดท ตองการแลวปล อยเมาส 2.2 ก าหนดความส งของแถวดวยเมาส - วางต วช เมาส ท ขอบล างของช อแถว - ลากเมาส ไปดานล างจนไดขนาดท ตองการแลวปล อยเมาส 2.3 ก าหนดความกวางท แน นอนของคอล มน - เล อกคอล มน ท ตองการก าหนดความกวาง - คล กเมาส ขวา เล อกเมน ความกวางสดมภ - ใส จ านวนความกวางท ตองการ แลวกด ตกลง 2.4 ก าหนดความส งท แน นอนของแถว - เล อกแถวท ตองการก าหนดความส ง เล อกคอล มน 6 - คล กเมาส ขวา เล อกเมน ความส งของแถว - ใส จ านวนความกวางท ตองการ แลวกด ตกลง ถาตองการก าหนดความกวางของคอล มน หร อความส งของแถว เป นจ านวนหลายๆ คอล มน หร อเป นจ านวน หลายๆ แถวใหม ขนาดเท าก นจะตองทาอย างไร? ข นตอนท 3 การแทรกแถวและคอล มน - เล อกแถว หร อคอล มน ท ตองการทาการแทรก - คล กเมาส ขวา เล อกเมน แทรก ข นตอนท 4 การลบแถวและคอล มน - เล อกแถว หร อคอล มน ท ตองการทาการลบ - คล กเมาส ขวา เล อกเมน ลบ การทดลองท 6 การจ ดแต งขอม ล ข นตอนท 1 การจ ดร ปแบบอ กษร - เล อกเซลล ท ตองการจ ดร ปแบบ - คล กเมาส ขวา เล อกเมน ร ปแบบเซลล - จะปรากฏไดอะลอกจ ดร ปแบบเซลล - เล อกแท บ แบบอ กษร แลวทาการก าหนดร ปแบบอ กษร ข นตอนท 2 การก าหนดเสนขอบตาราง - เล อกช วงเซลล ท ตองการก าหนดเสนขอบ - ใชป มเคร องม อใน แถบเคร องม อร ปแบบ - เล อกร ปแบบขอบท ตองการ ข นตอนท 3 การก าหนดส ต วอ กษรและส พ นของเซลล - ใชป มเคร องม อในแถบเคร องม อร ปแบบ เช นเด ยวก บข นตอนท 2 - ป มก าหนดส ต วอ กษร ค อ - ป มก าหนดส พ นเซลล ค อ ข นตอนท 4 การก าหนดร ปแบบของขอม ล - เล อกเซลล หร อช วงของเซลล - คล กเมาส ขวา เล อกเมน ร ปแบบเซลล - จะปรากฏไดอะลอกจ ดร ปแบบเซลล - เล อกแท บ ต วเลข แลวทาการก าหนดร ปแบบขอม ลในเซลล โดยเล อกประเภทของขอม ลในรายการ (ส งเกตร ปแบบขอม ลในช องแสดงต วอย าง) ข นตอนท 5 ร ปแบบขอม ลก าหนดเอง - พ มพ 5000 ในเซลล - เล อกท เซลล แลวทาตามข นตอนท 4 - เล อกประเภทขอม ลเป น กาหนดเอง - พ มพ ในช องชน ดดวย #,##0.00 บาท แลวกด ตกลง - ร ปแบบขอม ลในเซลล จะเปล ยนเป น ข นตอนท 6 การผสานเซลล เขาดวยก น - เล อกช วงของเซลล ท ตองการผสาน - คล กท ป ม ในแถบเคร องม อ จ ดร ปแบบ - เซลล ท งหมดจะถ กผสานเป นเซลล เด ยวและขอม ลภายในเซลล จะถ กจ ดกลาง ถาตองการยกเล ก การผสานเซลล จะตองทาอย างไร แบบฝ กห ด 1. จงสรางตารางและป อนขอม ลตามตาราง (ทาใน Sheet 1 ) แลวบ นท กช อ A:\date_ex.XLS ว นจ นทร Monday ม นาคม ม.ค. March Mar 001 1/1/02 1 มกราคม 2545 ว นจ นทร Tuesday เมษายน เม.ย. April Apr 002 2/1/02 2 มกราคม 2545 ว นจ นทร Wednesdayพฤษภาคม พ.ค. May May 003 3/1/02 3 มกราคม 2545 ว นจ นทร Thursday ม ถ นายน ม.ย. June Jun 004 4/1/02 4 มกราคม 2545 ว นจ นทร Friday กรกฎาคม ก.ค. July Jul 005 5/1/02 5 มกราคม 2545 ว นจ นทร Saturday ส งหาคม ส.ค. August Aug 006 6/1/02 6 มกราคม 2545 ว นจ นทร Sunday ก นยายน ก.ย. September Sep 007 7/1/02 7 มกราคม จงสรางตารางเร ยนของน ส ตในภาคการศ กษาน (ทาใน Sheet 2 ) แลวบ นท กช อ A:\Table_ex.XLS ต วอย าง ป การศ กษา 2546 ภาคปลาย ว น\เวลา จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร เสาร อาท ตย MathematicI English I Intro. Comp (LEC) Intro. Comp (LAB) 8 3. ถาขอม ลในเซลล เป น ######## ม สาเหต มาจากอะไร และจะแกป ญหาอย างไร 4. ใหเปล ยนช อแผ นงานท 2 (Sheet 2) เป น My Sheet และยายไปไวเป นกระดาษแผ นแรก 5. จงอธ บายป มต อไปน 6. จงใชเคร องม อ และ สาหร บเร ยงขอม ลต อไปน A B C D E 1 ช อ นามสก ล ว นท เก ด อาย (ป ) เกรดเฉล ย 2 ภราดร พงสว สด 25 มกราคม ท นกร ส ขใจ 13 ธ นวาคม ท นกร ด เจร ญ 2 ส งหาคม กรกฏ สก ลงาม 6 กรกฎาคม มาว น ไพศาล 13 ธ นวาคม ใชสาหร บ 6.2 ใชสาหร บ 6.3 จงเร ยงขอม ลตาม เกรดเฉล ย จากนอยไปหามาก 6.4 จงเร ยงขอม ลตาม ช อ และนามสก ล จาก ก ไปหา ฮ 6.5 จงเร ยงขอม ลตาม เกรดเฉล ย และ อาย จากมากไปหา 6.6 จงเร ยงขอม ลตาม ว นท เก ด และ อาย จากมากไปหานอย 9
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks