สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 - PDF

Description
สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ศ นย เฉพาะก จค มครองและช วยเหล อน กเร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ศ นย เฉพาะก จค มครองและช วยเหล อน กเร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 (ฉก.ชน.สพป.มค.1) กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน ยม ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนเป นระบบการท างานท ม ความช ดเจน ม การประสานงานความ ร วมม อของผ ท เก ยวข องท งในและนอกโรงเร ยน รวมท งว ธ การก จกรรมและการใช เคร องม อต าง ๆ ท ม ค ณภาพในการด แลช วยเหล อน กเร ยน อ นจะส งผลให ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนประสบความส าเร จ โดยม แนวค ด หล กในการด าเน นงานโดยมน ษย ท กคนม ศ กยภาพท จะเร ยนร และพ ฒนาตนเองได ตลอด ช ว ต เพ ยงแต ใช เวลาและว ธ การท แตกต างก น เน องจากแต ละคนม ความเป นป จเจกบ คคล ด งน นการย ด น กเร ยนเป นส าค ญในการพ ฒนาเพ อด แลช วยเหล อท งด านการป องก น การแก ไขป ญหาหร อการส งเสร ม จ งเป นส งจาเป น ความสาเร จของงานต องอาศ ยการม ส วนร วม ท งการร วมใจ ร วมค ด ร วมท าของท กคนท ม ส วนเก ยวข อง ไม ว าจะเป นบ คลากรในโรงเร ยนท กระด บ ผ ปกครองหร อช มชนท เก ยวข อง เพ อป องก น และแก ไขป ญหาน กเร ยน ไม ให กลายเป นป ญหาของส งคม ให การด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค เป น คนด คนเก ง และม ค ณธรรม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ได ตระหน กถ งป ญหา และให ความส าค ญก บระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนมาโดยตลอด จ งได จ ดต งศ นย เฉพาะก จค มครองและ ช วยเหล อน กเร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 (ฉก.ชน.มค.1) เพ อท า หน าท ด แลช วยเหล อน กเร ยนในท กร ปแบบ เพ อให ล กหลานชาวเม องมหาสารคามได เร ยนอย างม ค ณภาพ จนจบหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานท ก าหนดไว และม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร กระบวนการว จ ย เป นกระบวนการเพ อให ทราบสภาพการด าเน นงานของสถานศ กษาในเร องการ ดาเน นงานระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา เพ อน าผลท ได จากการว จ ยมาด าเน นงานวางแผน เช งนโยบายในการให ความช วยเหล อโรงเร ยน และต วน กเร ยนเอง ขอขอบค ณ ศ นย เฉพาะก จค มครองและช วยเหล อน กเร ยน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) ท สน บสน นงบประมาณในการดาเน นการน ขอขอบค ณบ คลากรทางการศ กษา กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา และบ คคลท เก ยวข อง ท ด าเน นงานได ตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ขอขอบค ณผ บร หารสถานศ กษา และคร ผ ร บผ ดชอบ ท กท านท ให ความร วมม อในการตอบแบบสอบถาม และให ความช วยเหล อเป นอย างด ในการเก บรวบรวมข อม ลเพ อการว จ ยคร งน และขอขอบค ณ นายก นตธ เน องศร ผ อ านวยการกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 ท ได ว เคราะห ข อม ล และ เข ยนรายงานการว จ ยในคร งน ให สาเร จลงด วยด หว งเป นอย างย งว า รายงานการว จ ยเร อง สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 จะเป น ประโยชน และเก ดผลด ต อการศ กษาในวงกว าง ต อไป ( ดร.ส ร ตน ดวงชาทม ) ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ข ช อเร อง สภาพการดาเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 หน วยงาน ศ นย เฉพาะก จค มครองและช วยเหล อน กเร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 (ฉก.ชน.มค.1) ป ท พ มพ 2557 บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาและเปร ยบเท ยบสภาพการด าเน นงานระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ตามแนวทางท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานก าหนด ใน 5 ด าน ได แก ด านการร จ กน กเร ยนเป นรายบ คคล ด านการค ดกรองน กเร ยน ด านการส งเสร มและ พ ฒนาน กเร ยน ด านการป องก น ช วยเหล อและแก ไข และด านการส งต อน กเร ยน โดยจ าแนกตาม สถานภาพของผ ตอบแบบสอบถาม ค อ ผ บร หารสถานศ กษาและคร ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 จ านวน 384 คน แยกเป น ผ บร หารสถานศ กษา 192 คน และคร 192 คน เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลเป นแบบสอบถามแบบมาตราส วนประมาณค า ได ค า ความเช อม นของแบบสอบถามเท าก บ 0.95 ว เคราะห ข อม ลโดยการแจกแจงความถ หาค าร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน สถ ต ท ใช ในการทดสอบสมม ต ฐาน ค อ t-test ก าหนดค าสถ ต ท ระด บน ยสาค ญ.01 ผลการว จ ยพบว า ตอนท 1 การว เคราะห ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพของผ ตอบ แบบสอบถาม พบว า ผ ตอบแบบสอบถามเป นผ บร หารสถานศ กษา 192 คน ค ดเป น ร อยละ เป นคร ผ สอน 192 คน ค ดเป นร อยละ ตอนท 2 ศ กษาสภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด านตามแนวทางท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานก าหนด 5 ด าน โดยภาพรวมสภาพการด าเน นงานระบบ การด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมอย ในระด บมาก ( x =4.09) เม อพ จารณาแต ละด าน พบว า อย ในระด บมากท กด าน และเม อพ จารณาค าเฉล ย พบว า ด านท ม ค าเฉล ยส งท ส ด ด านการค ดกรองน กเร ยน และด านการป องก น ช วยเหล อและแก ไข ( x =4.13) รองลงมาได แก ด านการร จ กน กเร ยนเป นรายบ คคล และด านการส งเสร ม และพ ฒนาน กเร ยน ( x =4.07) ตามล าด บ ส วนด านท ม ค าเฉล ยต าท ส ด ค อ ด านการส งต อน กเร ยน ( x =4.06) ตอนท 3 เปร ยบเท ยบสภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนใน สถานศ กษา จ าแนกตามสถานภาพ พบว า ผ บร หารโรงเร ยนและข าราชการคร ผ ด าเน นงานระบบการ ด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ม การด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน โดยภาพรวม และรายด าน ไม แตกต างก น ตอนท 4 ศ กษาข อเสนอแนะเพ มเต ม ป ญหาและอ ปสรรคเก ยวก บการด าเน นงาน ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา มหาสารคาม เขต 1 ข อเสนอแนะเพ มเต มเก ยวก บการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนใน สถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ผ ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะให โรงเร ยนควรจ ดคร ท ปร กษาได ด แลน กเร ยนอย างต อเน องและท วถ ง เป นอ นด บ 1 รองลง ไปค อ ควรม การจ ดอบรมคร ด านการด แลช วยเหล อน กเร ยนอย างต อเน อง ควรม การประสานงานก บ หน วยงานอ นให มากข น คร ท ปร กษาควรออกไปเย ยมบ านเพ อจะได ร จ กน กเร ยนเป นอย างด โรงเร ยน ควรจ ดก จกรรมต างๆ ให น กเร ยนในระด บช นเด ยวก นและต างระด บได ร วมก จกรรมก นเพ อสร าง ประโยชน ให ก บน กเร ยนและโรงเร ยน ควรให ผ ปกครองเข ามาม ส วนร วมมากข นและม การประช มบ อย ๆ คร ท ปร กษาควรท าก จกรรมร วมก บน กเร ยนบ อย ๆ ควรให น กเร ยนม ส วนร วมในการเสนอแนวค ดต อ ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน พร อมท งให คร และโรงเร ยนควรเข มงวด ก บกฎระเบ ยบของโรงเร ยน เพราะไม เช นน นก จะทาให น กเร ยนไม เห นความสาค ญของกฎและระเบ ยบต าง ๆ ตามลาด บ ป ญหาและอ ปสรรคเก ยวก บการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนใน สถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ผ ตอบแบบสอบถาม ได ระบ ถ งป ญหาท โรงเร ยนจ ดงบประมาณสน บสน นการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนไม เพ ยงพอและไม ต อเน องเป นอ นด บ 1 รองลงไป ค อ น กเร ยนม จ านวนมาก ท าให คร ท ปร กษาด แลไม ท วถ ง น กเร ยนเข าพบคร ท ปร กษายากเพราะคร ม งานมาก คร ท ปร กษาไม ม ข อม ลน กเร ยนท ม ป ญหาท แท จร งท าให แก ไขป ญหาน กเร ยนไม ตรงจ ด น กเร ยนไม ยอมร บพฤต กรรมของตนเอง และน กเร ยนไม ยอมร บคร ท ปร กษา ตามลาด บ ข อเสนอแนะเช งนโยบาย และการนาไปใช ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ควรด าเน นงานด านการบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อ น กเร ยน โดยต องได ร บความร วมม อจากโรงเร ยนและผ ปกครอง และต องร วมม อก นอย างจร งจ ง โดย ผ บร หารโรงเร ยนอาจม การศ กษาสภาพความร ความสามารถและความพร อมของบ คคลในช มชน เพ อขอ ความร วมม อเป นคณะกรรมการด าเน นงานและแจ งให บ คคลน นได ร บทราบด วย และควรม การ ประชาส มพ นธ และเช ญหน วยงานท เก ยวข องก บระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนให เข ามาม ส วนร วมในระบบ ด แลช วยเหล อน กเร ยน ซ งผ บร หารโรงเร ยนควรม การวางแผนการปฏ บ ต งานและอ านวยความสะดวกใน การปฏ บ ต งานให แก คร นอกจากน ควรจ ดหางบประมาณในการเย ยมบ านน กเร ยนให แก คร ท ปร กษาและ ต ดตามผลการปฏ บ ต งานระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนอย างต อเน องและสม าเสมอเพ อเป นการสร างขว ญ และกาล งใจให ก บคร ซ งจะทาให การปฏ บ ต งานเก ดความสาเร จ โดยแนวทางการส งเสร มการบร หารการจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ขอเสนอแนะด งน 1. ด านการร จ กน กเร ยนเป นรายบ คคล คร ท ปร กษาหร อคร ประจ าช นควรม ความ ตระหน ก หร อเอาใจใส พ เศษก บน กเร ยนเป นรายบ คคลอย ตลอดเวลาโดยอาศ ยว ธ การต างๆ และม การ ต ดต อประสานงานก บผ ปกครองน กเร ยนอย ตลอดเวลา ม การเก บรวบรวมข อม ลของน กเร ยนเป น รายบ คคลอย างครบถ วนและเป นป จจ บ น การประช มช นเร ยนควรม การแยกชาย หญ ง บ างในบาง ค กรณ สถานศ กษาควรม การศ กษาและรวบรวมข อม ลน กเร ยนรายบ คคลด วยเค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks