กฎหมายเคร องหมายการค า - สาธารณร ฐฟ ล ปป นส 1. ข อม ลพ นฐาน - PDF

Description
กฎหมายเคร องหมายการค า - 1. ข อม ลพ นฐาน 1. กฎหมายท ให ความค มครอง ประมวลกฎหมายทร พย ส นทางป ญญา (Intellectual Property Code R.A. 8293) ม ผลบ งค บต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ ระบบการให ความค มครอง

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 5 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กฎหมายเคร องหมายการค า - 1. ข อม ลพ นฐาน 1. กฎหมายท ให ความค มครอง ประมวลกฎหมายทร พย ส นทางป ญญา (Intellectual Property Code R.A. 8293) ม ผลบ งค บต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ ระบบการให ความค มครอง ใช ระบบการจดทะเบ ยน เคร องหมายการค าจะได ร บความค มครองในสาธารณร ฐ ฟ ล ปป นส เม อจดทะเบ ยนในแล วเท าน น โดยย นขอร บความค มครองต อ สำน กงานทร พย ส นทางป ญญา (Intellectual Property Office) ใช ระบบย นก อนม ส ทธ ด กว า (First to file system) และระบบการเพ กถอน การจดทะเบ ยนโดยอาศ ยส ทธ การใช เคร องหมายมาก อน 3. ส งท ได ร บความค มครอง/น ยาม - เคร องหมายการค า (Trademark) - เคร องหมายบร การ (Service Mark) - เคร องหมายร วม (Collective Mark) เคร องหมาย ได แก ภาพกราฟฟ ค คำ ร ปรอยประด ษฐ ฉลาก ตรา อ กษร ย อ กล มของส แสดงในล กษณะพ เศษ ลายม อช อ ร ปร างร ปทรงสามม ต ภาชนะบรรจ หร อ สโลแกน เคร องหมายการค าท จะร บจดทะเบ ยนได จะต องม ล กษณะบ งเฉพาะท เพ ยงพอ และต องไม เป นเคร องหมายท ต องห ามร บจดทะเบ ยน 4. อาย ความค มครอง 10 ป น บแต จดทะเบ ยน 5. การต ออาย ความค มครอง ต ออาย ได ท ก 10 ป เม อย นขอต ออาย ทะเบ ยนเคร องหมายการค ากฎหมาย บ งค บว าต องพ ส จน การใช เคร องหมายการค า โดยต องนำส งฉลากส นค าท ใช จร งอย างน อย 5 ใบ 2. การขอร บความค มครอง 1. การเตร ยมคำขอ - ผ ขอร บจดทะเบ ยนสามารถย นคำขอขอร บจดทะเบ ยนเคร องหมายการค าต อ สำน กงานทร พย ส นทางป ญญา (Intellectual Property Office) 75 - ผ ขอจดทะเบ ยนหร อต วแทนต องม สำน กงานหร อสถานท ท สามารถต ดต อได ใน กล าวค อ กรณ ท ผ ขอจดทะเบ ยนไม ม ถ นท อย หร อสถานประกอบการ ใน ผ ขอจดทะเบ ยนจะต องแต งต งต วแทนท ม สำน กงานหร อสถานท ท สามารถต ดต อได ในเป นต วแทนในการดำเน นการจดทะเบ ยน - กฎหมายไม บ งค บว าต องม การใช เคร องหมายการค าก บส นค าท ต องการจะ ขอร บความค มครองมาก อน จ งไม ต องย นหล กฐานแสดงการใช เคร องหมายการค า แต กฎหมายกำหนดให ระบ ว าได ใช เคร องหมายการค าแล วหร อไม หากใช แล วต องระบ ว นท เร ม ใช คร งแรก แต อย างไรก ตามเพ อออกหน งส อร บรองการจดทะเบ ยนต องแสดงหล กฐานการใช ภายใน 3 ป น บแต ย นขอจดทะเบ ยน - ใช ระบบการจ ดจำพวกส นค าและบร การแบบสากล (International Classification of Goods and Services) โดยแบ งเป น 45 จำพวก - หน งคำขอต อหน งเคร องหมาย แต อาจครอบคล มจำพวกส นค าหร อบร การ มากกว า 1 จำพวก - จะต องระบ รายการส นค าหร อบร การท ต องการจะจดทะเบ ยนให ช ดเจนเป น อย าง ๆ - ย นจดทะเบ ยนทางอ นเตอร เน ตได (คำส งสำน กงานทร พย ส นทางป ญญา หมายเลข 125 พ.ศ และกฎว าด วยการย นคำขอผ านระบบออนไลน (26 ธ นวาคม 2547) 2. เอกสารและข อม ลท ใช ในการขอร บการจดทะเบ ยนเคร องหมายการค า - แบบคำขอจดทะเบ ยน (ตามต วอย างแนบท าย) - หน งส อมอบอำนาจ - ฉลากท ม เคร องหมายการค า 2 ช ด - ร ปเคร องหมายการค าท ต องการจะย นขอร บการจดทะเบ ยน 10 ใบ - รายการส นค าหร อบร การท ต องการจะขอร บความค มครอง - ช อ ท อย ส ญชาต และอาช พ 3. การประกาศโฆษณา โดยปกต แล วคำขอจดทะเบ ยนเคร องหมายการค าจะได ร บการตรวจสอบภายใน 19 ถ ง 24 เด อนน บแต ว นย นคำขอ หากเคร องหมายการค าม ล กษณะอ นพ งร บจดทะเบ ยน เคร องหมายการค าด งกล าวก จะได ลงประกาศโฆษณาในหน งส อประกาศโฆษณา (Intellectual Property Office Official Gazette) และลงประกาศโฆษณาในเว บไซด ของสำน กงาน ทร พย ส นทางป ญญาด วย (คำส งสำน กงานทร พย ส นทางป ญญา หมายเลข 124 พ.ศ เร อง การประกาศโฆษณาเคร องหมายการค าในประกาศโฆษณาอ เล กทรอน กส (E-Gazette) ลงว นท 25 ธ นวาคม 2547) 4. การร บจดทะเบ ยน กฎหมายไม บ งค บว าต องม การใช เคร องหมายการค าก บส นค าในการย นขอจด ทะเบ ยน แต ต องแสดงการใช เคร องหมายการค าภายใน 3 ป น บแต ว นย นขอจดทะเบ ยน 76 5. การขอถ อส ทธ ย อนหล ง - ผ ขอจดทะเบ ยนอาจอ างการขอถ อส ทธ ย อนหล งโดยส งเอกสารท ร บรองโดย หน วยงานท ให ส ทธ น น (Granting Authority) หร อโดยเจ าหน าท โนตาร พ บล คโดยต องย น ขอจดทะเบ ยนในภายใน 6 เด อนน บแต ได ย นคร งแรกในต างประเทศ - ผ ขอจดทะเบ ยนอาจส งหล กฐานการแสดงส ทธ ก อนได ภายใน 3 เด อนน บ แต ท ย นขอจดทะเบ ยนใน - เอกสารท ต องใช ในการแสดงส ทธ จดทะเบ ยนก อน ค อสำเนาคำขอจดทะเบ ยน ในต างประเทศ รวมท งคำแปลเป นภาษาอ งกฤษ ร บรองสำเนาถ กต องโดยหน วยงานท ให ส ทธ แต หากไม สามารถย นเอกสารได ภายใน 24 เด อน จะถ อว าไม ม การขอถ อส ทธ และจะม การ ประกาศโฆษณาคำขอน นท นท (คำส งสำน กงานทร พย ส นทางป ญญา หมายเลข 49 พ.ศ แก ไขเพ มเต มกฎ 618 ของข อบ งค บเคร องหมายการค า เร อง การอน ญาตเบ องต น (Provisional Allowance) ลงว นท 26 พฤษภาคม 2549) 3. หน วยงานท ร บผ ดชอบ สำน กงานทร พย ส นทางป ญญา (Intellectual Property Office) ร บผ ดชอบการ จดทะเบ ยนเคร องหมายการค า Office of the President Intellectual Property Office (IPO) IPO Building 351 Sen. Gil J. Puyat Avenue Makati City, Philippines 3117 Tel.: (63 2) / (63 2) Fax: (63 2) Website: 77 ตารางค าใช จ ายในการจดทะเบ ยนเคร องหมายการค า รายการ ค าธรรมเน ยม ราชการ (PHP) ค าบร การ ธ รก จขนาด ธ รก จขนาด ว ชาช พ (USD) ใหญ เล ก 1. ค าย นคำขอ - การย นคำขอปรกต (ต อ 1 จำพวก) 2,160 1, การย นผ านระบบ Electronic Filing 1, (ต อ 1 จำพวก) 2. ย นคำขอต ออาย การจดทะเบ ยน 5,500 2, (ต อ 1 จำพวก) 3. แก ไขคำขอ ประกาศโฆษณา (ค าธรรมเน ยมข นต ำ ต อการประกาศโฆษณา ประมาณ 1/2 หน า) 5. ร บจดทะเบ ยน 1, ค าตรวจค นและรายงานผล (ต อ 1 เคร องหมาย) - เคร องหมายคำ 2, เคร องหมายท ซ บซ อน 4, ขอถ อส ทธ น บว นย นคำขอย อนหล ง (ต อ1 จำพวก) 1, สำน กกฎหมายผ ให บร การใน 1. Angara Abello Concepcion Regala & Cruz Law Offices 22/F ACCRALAW Towe Second Avenue corner 30th Street Crescent Park West, Bonifacio Global City Taguig 0399, Metro Manila, Philippines Tel: Fax: Website: 2. Castillo Laman Tan Pantaleon & San Jose The Valero Tower, 2-5 Floors 122 Valero Street, Salcedo Village Makati City, Metro Manila, Philippines Tel: Fax: Website: 3. Sycip Salazar Hernandez & Gatmaitan SSHG Law Centre 105 Paseo de Roxas Makati City 1226 Metro Manila, Philippines Tel: Fax: Website: 4. Poblador Bautista & Reyes 5th Floor, Sedcco 1 Building Rada Corner Legaspi Streets Legaspi Village, Makati Metro Manila, Philippines Tel: Fax: Website: 5. Villaraza Cruz Marcelo & Angangco 118 Perea Street, Legaspi Village, 1229 Makari City, Phillippines Tel: Fax: Website: 79 ประเทศมาเลเซ ย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks