บทท 1 การต ดต งโปรแกรม - PDF

Description
บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 7 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock 4.0 และไฟล โปรแกรมจ ดการฐานข อม ล Firebird ท ง 2 ไฟล สามารถดาวน โหลดได ท หร ออย ในแผ น CD ท ทางผ ใช ได ท าการส งซ อ 1.1 การต ดต งโปรแกรมจ ดการฐานข อม ล Firebird Double Click ท ไฟล หน าจอด งน โปรแกรมจะแสดง Page 1 โปรแกรมจะแสดงหน าจอต อนร บส การต ดต ง ให Click ป ม Next โปรแกรมจะให ระบ ต าแหน งท เก บโปรแกรม ให Click ป ม Next Page 2 โปรแกรมจะให ระบ กล มเมน ท จะสร าง Short Cut ให Click ป ม Next Click ป ม Install เพ อเร มท าการต ดต ง Page 3 โปรแกรมจะเร มท าการต ดต งโปรแกรม ให รอจนแถบส ว งเต ม ขณะรอ หากม ข อความต อไปน เป ดข นมา แสดงว า เคร องคอมพ วเตอร น น ได ท าการต ดต ง โปรแกรมจ ดการฐานข อม ล Firebird ไว ก อนหน าน แล ว ให Click Page 4 เม อการต ดต งส นส ด โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งน ให Click ป ม Finish 1. 2 การต ดต งโปรแกรม BP Stock 4.0 Double Click ท ไฟล โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งน Page 5 ให Click ป ม Next โปรแกรมจะให ระบ Folder ท ท าการต ดต งโปรแกรม ให Click ป ม Next Page 6 โปรแกรมให ระบ กล มเมน ท จะสร าง Shortcut ให Click ป ม Next Click ป ม Install Page 7 โปรแกรมจะเร มท าการต ดต ง ให รอจนแถบส ว งเต ม Click ป ม Finish เพ อจบการต ดต ง Page 8 1.3 การเร ยกใช โปรแกรม BP Stock 4.0 โปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง Double Click ท ไอคอน บนหน าจอ Desktop กรณ ท ผ ใช ย งไม ได ลงทะเบ ยนโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงหน าจอให ลงทะเบ ยน หน าจอน จะหายไปเม อได ท าการลงทะเบ ยนเร ยบร อยแล ว รายละเอ ยดการส งซ อรห สลงทะเบ ยน สามารถด ได ท ร ป 1.2 หน าจอลงทะเบ ยนโปรแกรม Page 9 หากผ ใช ต องการทดลองใช โปรแกรมก อน ให Click ป ม ทดลองใช โปรแกรมจะแสดง หน าจอ Login ให ใส รห สผ ใช demo และ รห สผ าน demo ส าหร บการทดลองใช โปรแกรม Page 10 บทท 2 หน าตาและว ธ การใช โปรแกรม โปรแกรม BP Stock ถ กออกแบบ เพ อการใช งานท ง าย สบายตา สวยงาม และน าใช หน าตาของโปรแกรมแต ละหน าจอจะคล ายๆ ก น ท าให การเร ยนร ง ายข น ถ าจะให แบ งแยกล กษณะ ของหน าจอ ออกมา จะแบ งได 5 แบบด งน 2.1 หน าจอป อนข อม ลแบบฟอร ม (FORM) เป นหน าจอส าหร บป อนข อม ลท ละ 1 รายการ หน าจอแบบฟอร ม จะม ล กษณะด งน Page 11 ป มเคร องม อ การใช งาน ใช เม อต องการค นหาข อม ลท ได เคยบ นท กเก บไว แล ว ค นหาเพ อน ามา แสดง แก ไข หร อลบออกจากระบบ สามารถกดป ม F2 บนแป นค ย บอร ด แทนการใช เม าส Click ท ป มน ได ล างหน าจอให ว าง รอป อนข อม ลรายการใหม ใช ป ม F3 บนค ย บอร ดแทน การใช เม าส Click ท ป มน ได ป มน จะแสดง เม อม การเร ยกข อม ลเก าข นมา หน าท ของป มน ค อ ลบข อม ล ออกจากระบบ สามารถใช การกดป ม F4 แทนได ข อม ลต างๆ ท ค ณป อนบนหน าจอ จะย งไม ถ กจ ดเก บ จนกว าจะ Click ท ป มน หร อกด F5 บนแป นค ย บอร ด กดป มน เม อต องการป ดหน าจอ หร อออกจากหน าจอ สามารถกด F10 บนแป นค ย บอร ดแทนได การกดป ม อธ บายว ธ การใช ในห วข อถ ดไป โปรแกรมจะแสดงหน าจอส าหร บการค นหาข อม ล ซ งจะ Page 12 2.2 หน าจอค นหา (SEARCH) ด านซ ายม อ จะเป นส วนของเง อนไขในการค นหา ซ งอาจจะแตกต างก นไป ในแต ละเร อง ของการค นหา จากร ปด านบน เป นการค นหาข อม ล บ คคลภายนอก ซ งสามารถค นหาได จากรห ส หร อ จากค นหาจากช อ หร อค นหาท ง 2 เง อนไขพร อมก น ต วอย าง ถ าต องการค นหาช อบ คคลภายนอกท ม ต วอ กษร S หล งจากป อน S ท คอล มน ช อแล ว ให Click ป ม Page 13 โปรแกรมก จะแสดงข อม ลในตารางด านขวา ด งน ค ณสามารถใช ป มล กศรบนแป นค ย บอร ด หร อป ม PgUP, PgDn เพ อเล อกรายการท ต องการ รายการท ต องการจะเป นแถบส น าเง น หล งจากน นให Click ป ม (สามารถ ใช ว ธ การ Double Click แทนการกดป ม ) 2.3 หน าจอป อนข อม ลแบบตาราง (TABLE) เป นหน าจอส าหร บป อนข อม ลท ละหลายๆ รายการ และเป นข อม ลท ม คอล มน น อย ป มเคร องม อ การใช งาน Click ป มน เม อต องการแสดงข อม ลล าส ด ท อย ในระบบ แต โดยปกต เม อ เป ดหน าจอข นมาโปรแกรมจะแสดงข อม ลล าส ดอย แล ว เว นแต ว าม การ เป ดหน าจอค างไว นาน และม การเพ มข อม ลจากเคร องอ น (กรณ ใช พร อม Page 14 ก นหลายเคร อง) สามารถกดป ม F2 บนค ย บอร ดแทนการ Click Mouse ได ข อม ลต างๆ ท ค ณป อนบนหน าจอ จะย งไม ถ กจ ดเก บ จนกว าจะ Click ท ป มน หร อกด F5 บนแป นค ย บอร ด แทรกบรรท ดว าง ณ ต าแหน งท Cursor กระพร บอย เพ อป อนข อม ล รายการใหม สามารถกดป ม F6 บนค ย บอร ดแทนได เพ มบรรท ดว างต อท าย เพ อป อนข อม ลรายการใหม สามารถกดป ม F7 บน ค ย บอร ดแทนได ลบบรรท ด ณ ต าแหน งท Cursor กระพร บอย สามารถกดป ม F8 บน ค ย บอร ดแทนได กดป มน เม อต องการป ดหน าจอ หร อออกจากหน าจอ สามารถกด F10 บนแป นค ย บอร ดแทนได 2.4 หน าจอการป อนข อม ลแบบ Header / Detail Page 15 BP Stock 4.0 โปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง Header Detail ป มเคร องม อ การใช งาน ใช เม อต องการค นหาข อม ลท ได เคยบ นท กเก บไว แล ว ค นหาเพ อน ามา แสดง แก ไข หร อลบออกจากระบบ สามารถกดป ม F2 บนแป นค ย บอร ด แทนการใช เม าส Click ท ป มน ได ล างหน าจอให ว าง รอป อนข อม ลรายการใหม ใช ป ม F3 บนค ย บอร ดแทน การใช เม าส Click ท ป มน ได ลบข อม ลท ด งมาแสดงออกจากระบบ ข อม ลต างๆ ท ค ณป อนบนหน าจอ จะย งไม ถ กจ ดเก บ จนกว าจะ Click ท ป มน หร อกด F5 บนแป นค ย บอร ด แทรกบรรท ดว าง ในส วนของ Detail ณ ต าแหน งท Cursor กระพร บอย เพ อป อนข อม ลรายการใหม สามารถกดป ม F6 บนค ย บอร ดแทนได เพ มบรรท ดว างต อท าย ในส วนของ Detail เพ อป อนข อม ลรายการใหม สามารถกดป ม F7 บนค ย บอร ดแทนได ลบบรรท ด ณ ต าแหน งท Cursor กระพร บอย ในส วนของ Detail สามารถ Page 16 กดป ม F8 บนค ย บอร ดแทนได กดป มน เม อต องการป ดหน าจอ หร อออกจากหน าจอ สามารถกด F10 บนแป นค ย บอร ดแทนได 2.5 หน าจอส าหร บด รายงาน และ พ มพ รายงาน จะม 2 หน าจอท เก ยวข อง ค อ หน าจอท ก าหนดเง อนไขในการด งข อม ลเพ อแสดงใน รายงาน และหน าจอท แสดงผลรายงาน ตามเง อนไขท ระบ หน าจอท ก าหนดเง อนไขจะม ล กษณะด งน ค ณสามารถ Click ป ม เง อนไขท ต องการแล ว ให Click ท ป ม หล งคอล มน ต างๆ (ถ าม ) เพ อค นหาข อม ลได หล งจากใส โปรแกรมก จะแสดงหน าจอแสดงผลรายงาน Page 17 ป มเคร องม อ การใช งาน พ มพ รายงานท แสดงบนหน าจอไปย งเคร องพ มพ ส งออกข อม ลไปย งแฟ มข อม ลอ นๆ เช น ส งออกข อม ลเป นไฟล Excel ไปย งหน าแรกของรายงาน ไปย งหน าท แล ว ไปหน าต อไป ไปหน าส ดท าย ออกจากหน าจอรายงาน Page 18 บทท 3 เร มใช BP Stock 4.0 หล งจากต ดต งโปรแกรม ผ ใช อาจจะไม ทราบว า จะเร มใช โปรแกรมอย างไร ในบทน จะเป น การแนะน าส าหร บการเข าใช โปรแกรมคร งแรก 3.1 ล างข อม ล โปรแกรมท ดาวน โหลดมา หร อ ต ดต งจากแผ นซ ด อาจจะม ข อม ลต วอย างให ทดลองใช หล งจากท ผ ใช ได ทดลองใช หร อ ต องการเร มใช งานจร ง ผ ใช สามารถล างข อม ลท งหมดในระบบ ออก โดยใช เมน ล างข อม ล เมน ล างข อม ล เป นเมน ท อ นตราย ด งน น เม อเร มใช โปรแกรมจร ง หล งจากลบข อม ลท ต องการ ผ ใช ควรป ดส ทธ การใช งานเมน น การป ดส ทธ การใช งาน ด ได ในบทท เล อกเมน จ ดการระบบ เล อกห วข อ ล างข อม ล เพ อเข าถ งหน าจอ 1 คล กเล อกข อม ลท ต องการลบ 2-คล กเพ อท าการลบ ลบข อม ลหล ก จะเป นการลบข อม ลในเมน แฟ มข อม ลหล ก ออกท งหมด ยกเว นข อม ลบร ษ ท และ ข อม ลประเภทเอกสาร Page 19 ข อม ลในกล มเมน น จะถ กลบ ท งหมด ยกเว นข อม ลบร ษ ท และ ประเภทเอกสาร ลบข อม ลรายว น จะเป นการลบข อม ล การร บส นค า จ ายส นค า โอนย ายส นค า รายการ ตรวจน บ และรายการปร บปร ง ออกท งหมด คล กป ม คล กป ม คล กป ม ปฏ บ ต งานประจ าว น) เพ อด าเน นการลบข อม ล เพ อป ดหน าจอ เพ อลบค าเร มต นของผ ใช (รายละเอ ยดค าเร มต น อธ บายในเมน Page 20 3.2 ก าหนดกล มผ ใช โปรแกรม BP Stock 4.0 โปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง เป นการต งรห สกล มผ ใช และ ก าหนดส ทธ การเข าใช งานในแต ละเมน 1 - ป อนรห สกล ม และ ป อนช อกล ม 2 คล กเล อกเมน ท ต องการใช งาน 3 คล กป มจ ดเก บ หร อกด F5 บนแป นพ มพ คล กเพ อให ส ทธ ท กเมน คล กป มค นหาหร อกด F2 บนแป นพ มพ เพ อด รายการท ได บ นท กไว แล ว คล กป มออก หร อ กด F10 เพ อออกจากหน าจอ กดป มค นหา เม อต องการด ข อม ลท เคยบ นท กไว ต องการแก ไข หร อ ลบออกจากระบบ Page 21 ในหน าจอค นหา สามารถระบ เง อนไขในการค นหาได การใส ค าท ต องการค นหา สามารถ ใส บางส วนของค า โปรแกรมจะค นหาค าท ใกล เค ยงให อ ตโนม ต คล กป มค นหา เพ อเร มค นหา โปรแกรมแสดงผลการค นหา คล กป มตกลง โปรแกรมจะแสดงรายละเอ ยดของข อม ลท เล อกไว (ท เป นแถบส ) Page 22 ผ ใช สามารถแก ไขข อม ล แล วคล ก เพ อจ ดเก บ หร อ คล กป ม เพ อลบข อม ล ออกจากระบบได ตามต องการ 3.3 ก าหนดรห สผ ใช โปรแกรม เม อม การเป ดใช โปรแกรม BP Stock โปรแกรมจะแสดงหน าจอ Login ท หน าจอ Login จะม คอล มน ให ป อนรห สผ ใช และ รห สผ าน ผ ใช ท ม รห สผ ใช เท าน น ท จะสามารถเข าใช โปรแกรมได คล กท เมน จ ดการะบบ เล อกห วข อ รห สผ ใช Page 23 1 ป อนรห สผ ใช (ไม เก น 10 ต วอ กษร), ป อนรห สผ าน (ไม เก น 10 ต วอ กษร) และป อนช อผ ใช 2 - คล กเล อกว าผ ใช น อย ในกล มผ ใช กล มไหน 3 คล กจ ดเก บ กรณ ท ต องการแสดงข อม ลเด มท เคยบ นท กไว หร อต องการด งมาแก ไข หร อ ลบออกจาก ระบบ ให คล กป ม 3.4 ก าหนดประเภทเอกสาร ระบบบร หารส นค าคงคล ง จะเก ยวข องก บกระบวนการร บและกระบวนการจ าย การร บ ของเข าคล ง อาจจะร บมาด วยเหต ผลต างๆ เช น ร บจากการส งซ อ, ร บจากการผล ต ฯลฯ การจ ายส นค าก เช นเด ยวก น อาจจะเป นการเบ กส นค าเพ อขาย, เบ กว ตถ ด บเพ อไปใช ใน การผล ต ฯลฯ เพ อประโยชน ในการว เคราะห ข อม ล ร บร ถ งท มาท ไปของการร บจ ายส นค า จ งจ าเป น จะต องม การแบ งประเภทการร บจ าย ซ งก าหนดได ท เมน น Page 24 คล กเล อกเมน แฟ มข อม ลหล ก เล อกห วข อ ประเภทเอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งน (ข อม ลท แสดงเป นข อม ลต วอย าง) ช อคอล มน รห ส ช อประเภทเอกสาร ร บ/จ าย ป ม ความหมาย รห สประเภทเอกสาร ความยาวได 3 ต วอ กษร ช อประเภทเอกสาร ความยาวได 50 ต วอ กษร ให ระบ ว าป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks