1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด - PDF

Description
1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 2 คานา ตามท บร ษ ท อ กร งเทพ จ าก ด ได ย ายสถานท ประกอบก จการมาด าเน นการ ณ พ นท เช าราชพ สด กรมธนาร กษ ภายในอ ราชนาว มห ดลอด

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 13 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 2 คานา ตามท บร ษ ท อ กร งเทพ จ าก ด ได ย ายสถานท ประกอบก จการมาด าเน นการ ณ พ นท เช าราชพ สด กรมธนาร กษ ภายในอ ราชนาว มห ดลอด ลยเดช กรมอ ทหารเร อ อ าเภอส ตห บ จ งหว ดชลบ ร ต งแต ๒ พ.ค. ๕๖ โดยย งคงใช โครงสร างองค การเด ม ซ งเป นโครงสร างท ได จ ดท าเพ อเพ อรองร บการประกอบก จการ ณ สถานท ประกอบก จการแห งใหม โดยโครงสร างงานและกล มงานม ความสอดคล องก บโครงสร างธ รก จ* และ เพ อให การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลสามารถแข งข นก บค แข งท อย ในธ รก จเด ยวก นได และ เป นไปในท ศทางเด ยวก บแผนพ ฒนาบร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด ประจาป บ ญช ๒๕๕๗ ซ งได ม การทบทวนแนว ทางการดาเน นธ รก จของบร ษ ทฯ ภายหล งจากการย ายสถานท ประกอบก จการ ว เคราะห และ ส งเคราะห ข อม ลต างๆ ท เก ยวข องก บกลย ทธ และกระบวนการปฏ บ ต งานของบร ษ ทฯ สภาพแวดล อมของอ ตสาหกรรม ต อเร อและซ อมเร อ ร ปแบบของการพ ฒนาบร ษ ทฯ ท งทางด านแนวความค ดและเป าหมาย รวมถ ง แนวทาง ในการพ ฒนาในกล มงานหล ก ประกอบด วย กล มงานบร หารองค กรและระบบงาน กล มงานบร หาร ทร พยากร กล มงานบร หารธ รก จและการตลาด และ กล มงานทางเทคน คและการปฏ บ ต การ และจากผลการ ประเม นผลการบร หารทร พยากรบ คคลประจาป บ ญช ๒๕๕๖ โดยบร ษ ท ทร ส คอร ปอร เรช น จาก ด เม อว นท ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล วนามาจ ดทาเป นแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ซ งถ อเป นกลไกท ส าค ญ ย งในการกาหนดท ศทางการพ ฒนาทร พยากรบ คคลขององค การอย างเป นระบบและเก อหน นต อการด าเน น ภารก จขององค การในระยะยาวอย างย งย น แผนกทร พยากรบ คคล กองบร หารทร พยากร บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด กรกฎาคม ๒๕๕๗ * จากผลการประเม นผลการบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป บ ญช ๒๕๕๖ โดยบร ษ ท ทร ส คอร ปอร เรช น จาก ด เม อว นท ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 3 สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร ๔ การดาเน นธ รก จของบร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด ๕ ธ รก จของบร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด ๘ ว ส ยท ศน ของบร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด ๙ การดาเน นงานของแผนกทร พยากรบ คคล กองบร หารทร พยากร - ความเป นมาและว ตถ ประสงค ในการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ๑๐ - ว ตถ ประสงค หล กในการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ๑๐ - ขอบเขตของการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ๑๑ - ผลการศ กษาว เคราะห ๑๒ ประเด นการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของบร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด ๑๗ แนวความค ด หล กการในการพ ฒนาบ คลากร ๑๗ ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ๑๘ นโยบายการบร หารทร พยากรบ คคล ๑๘ การว เคราะห สภาวะภายในและภายนอกงานทร พยากรบ คคล ๑๙ (SWOT Analysis) ย ทธศาสตร ด านการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด ๒๐ ภาคผนวก ย ทธศาสตร / เป าหมาย / แผนงาน และโครงการ ๒๓ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล - ย ทธศาสตร ท ๑ การยกระด บการพ ฒนาบ คลากร ๑ - ย ทธศาสตร ท ๒ การพ ฒนาประส ทธ ภาพบ คลากร ๕ - ย ทธศาสตร ท ๓ การพ ฒนาระบบบร หารสายอาช พ ๗ - ย ทธศาสตร ท ๔ การพ ฒนาศ กยภาพในการจ ดการทร พยากรบ คคล ๙ ระยะเวลาการดาเน นงานของแผนงานและโครงการฯ ๑๐ แบบต ดตามความก าวหน าการทบทวนและการจ ดทาโครกงาฯ ๑๔ 4 บทสร ปผ บร หาร : Executive Summary แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลฉบ บน เป นเคร องม อในการบร หารการพ ฒนาบ คลากรของ บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด ซ งถ อเป นส วนหน งของระบบการพ ฒนาบ คลากรบนพ นฐานของความสามารถเช ง สมรรถนะ (Competency-Based Human Resources Development) โดยม ว ตถ ประสงค เพ อช วย สน บสน นผ บร หาร ผ บ งค บบ ญชา และบ คลากรท เก ยวข องก บระบบการพ ฒนาบ คลากรของบร ษ ทฯ ให เข าใจ นโยบาย กระบวนการ ว ธ การใช เคร องม อต าง ๆ ตลอดจนบทบาท ความร บผ ดชอบท เก ยวข องในระบบการ พ ฒนาบ คลากร และสามรถปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ ในทางปฏ บ ต ระบบการพ ฒนาบ คลากรบนพ นฐานของความสามารถเช งสมรรถนะเป นระบบท ม รายละเอ ยดในการดาเน นการตามระบบค อนข างมาก อ กท งย งเป นระบบท ม ล กษณะเป นพลว ตร (Dynamic) กล าวค อ เป นระบบท สามารถปร บเปล ยนได ตลอดเวลา เม อสภาพแวดล อม เป าหมายขององค การ หร อ บ คลากรเปล ยนแปลงไป รวมท งจ าเป นต องม การปร บปร งข อม ลท เก ยวข องให ท นสม ยอย เสมอ ด งน น ผ เก ยวข องท ก ๆ ฝ ายจาเป นต องม ความเข าใจท งแนวค ด ข นตอนในการปฏ บ ต และว ธ การใช เคร องม อต าง ๆ เป นอย างด เพ อให ระบบด งกล าวสามารถดาเน นไปได อย างม ประส ทธ ผล ก อให เก ดค ณค าส งส ดแก องค การ และสอดคล องก บว ตถ ประสงค ในแต ละสถานการณ รายละเอ ยดของแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลฉบ บน จ ดทาข นโดยแผนกทร พยากรบ คคล กองบร หารทร พยากร เพ อเป นพ นฐานและแนวทางส าหร บการน าไปปฏ บ ต รายละเอ ยดต าง ๆ ควรได ร บ การตรวจสอบ ทบทวน และทาการปร บปร งแก ไขให สอดคล องก บความจ าเป นในการใช งานอย างต อเน อง และสม าเสมอ ความเป นมา 5 การดาเน นธ รก จ ของบร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด ประว ต และความเป นมา บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด (บอท.) เป นร ฐว สาหก จตามนโยบายพ เศษของร ฐ ท จ ดต งข นตามประมวล กฎหมายแพ งและพาณ ชย ประเภทย ทธป จจ ย ซ งในป จจ บ นได ถ กปร บเปล ยนประเภทของร ฐว สาหก จไปเป น สาขาอ ตสาหกรรม อย ในความควบค มของกองท พเร อ ส งก ดกระทรวงกลาโหม (กระทรวงกลาโหม มอบ อานาจในการควบค ม นโยบาย และ การบร หารงาน ให แก กองท พเร อ ตามคาส งกระทรวงกลาโหม ท ๓๘๙/ ๒๙ ลงว นท ๒ พ.ค. ๒๙) ดาเน นการในร ปแบบพาณ ชยกรรม ประกอบก จการอ ตสาหกรรมอ เร อ และ อ ตสาหกรรมต อเน องต างๆ เด มม สาน กงานใหญ ต งอย เลขท ๑๗๔/๑ ถนนเจร ญกร ง แขวงยานนาวา เขต สาทร กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย ๑๐๑๒๐ ก อต งข นต งแต ป พ.ศ. ๒๔๐๘ โดยน กลงท นชาวอ งกฤษ ช อ ก ปต นบ ช หร อ พระยาว ส ตรสาครด ษฐ เด มใช ช อว า บร ษ ท บางกอกด อก จาก ด (Bangkok Dock Co., Ltd.) ต อมาในป พ.ศ. ๒๕๐๐ กองท พเร อได ซ อก จการของบร ษ ทฯ ท งหมด และ ได เปล ยนช อของบร ษ ท ใหม เป น บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด รวมท ง เปล ยนช อภาษาอ งกฤษ เป น Bangkok Dock Company (1957) Limited เม อ ๑๕ พ.ย. ๒๕๐๐ ท งน ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ ได โอนห นท งหมดให ก บกระทรวงการคล ง เป นผ ถ อห น และ ในป พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะร ฐมนตร ได ม มต ให บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด ม ฐานะเป นร ฐว สาหก จ ท จ ดต งข นตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณ ชย โดยม ท นจดทะเบ ยน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แบ งเป น ๑,๐๐๐,๐๐๐ห นละ ๑๐๐ บาท โดยกระทรวงการคล งเป นผ ถ อห นหล ก จานวน ๙๙๙,๙๙๘ ห น และ ผ ถ อ ห น ซ งเป นข าราชการกระทรวงการคล ง ๒ ท าน จานวน ๒ ห น (คนละ ๑ ห น) แต เน องจากทาเลท ต งของ บอท. ท อย ในเขตกร งเทพมหานคร ไม สะดวกในการนาเร อของล กค าเข า ร บการซ อมทา ด วยข อจาก ดของความส งของสะพานข ามแม น าเจ าพระยา โดยเฉพาะต องผ านสะพาน กร งเทพ ซ งเป นสะพานเต ยทอดระหว างฝ งตะว นออก-ฝ งตะว นตกของแม น าเจ าพระยา บร เวณถนนตก เขต ว ดพระยาไกร - เขตบางคอแหลม และ สะพานจะเป ดเฉพาะว นอ งคารเท าน น ล กค าต องคอยเวลาในการนา เร อเข าซ อมทานาน จ งห นไปใช บร การอ เร อท อย ก อนถ งสะพานกร งเทพแทน ประกอบก บ การพ ฒนาสถานท ประกอบการเด มของ บอท. ต องดาเน นงานตามพระราชบ ญญ ต (พ.ร.บ.) ว าด วยการให เอกชนเข าร วมงาน หร อดาเน นการในก จการของร ฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทาให ต องรอคณะร ฐมนตร พ จารณาอน ม ต และ เห นชอบใน หล กการของโครงการก อน จ งจะสามารถหาเอกชนเข าร วมดาเน นงานได 6 การย ายสถานท ประกอบก จการแห งใหม ๑. กระทรวงกลาโหม ได อน ม ต ให บร ษ ทฯ ดาเน นการย ายสถานท ประกอบก จการเด มเขตยานนาวา กร งเทพมหานคร ไปย งพ นท เช ากรมธนาร กษ ภายในอ ราชนาว มห ดลอด ลยเดช กรมอ ทหารเร อ ตาบลส ตห บ อาเภอส ตห บ จ งหว ดชลบ ร เม อว นท ๔ พ.ค. ๒๕๕๐ แต บร ษ ทฯ ไม ม เง นท นในการย ายสถานท ประกอบ ก จการต องดาเน นโครงการพ ฒนาพ นท สถานท ประกอบก จการเด ม เพ อน ารายได มาเป นเง นท นในการย าย สถานท ประกอบก จการแห งใหม โครงการพ ฒนาสถานท ประกอบการเด ม บร ษ ทฯ ต องด าเน นงานตาม พระราชบ ญญ ต ว าด วยการให เอกชนเข าร วมงานหร อดาเน นการให ก จการของร ฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทาให ต องรอ คณะร ฐมนตร (ครม.) พ จารณาเห นชอบและอน ม ต ในหล กการก อน จ งจะสามารถหาเอกชนเข าร วม ดาเน นงานได ทาให การย ายสถานท ประกอบก จการล าช ากว าแผนงานท กาหนดไว ต อมา คณะกรรมการบร ษ ทฯ ม มต เห นชอบให บร ษ ทฯ จ ดหาอ ลอยขนาดแรงยก ๓,๐๐๐ ต น มาใช ในการประกอบก จการ ณ อ ราชนาว มห ดลอด ลยเดช อร. ในคราวประช มคณะกรรมบร ษ ทฯ คร งท ๓/๒๕๕๔ เม อว นท ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๔ และ ครม. ม มต อน ม ต ให บร ษ ทฯ ดาเน นการจ ดหาอ ลอยภายในวงเง น ๘๕ ล านบาท เม อว นท ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๔ ท งน บร ษ ทฯ ได ด าเน นการจ ดหา ต ดต งอ ลอย และ อ ปกรณ ประกอบเสร จเร ยบร อย เร มร บงานซ อม/สร างเร อได ต งแต ว นท ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๕ เป นต นมา ๒. บร ษ ทฯ ได จ ดทาแผนและกาหนดแนวทางการย ายสถานท ประกอบการไว ๓ แนวทาง ค อ ย งไม ย ายสถานท ประกอบการจนกว าจะม บร ษ ท/เอกชนมาใช ประโยชน หร อ ดาเน นการย ายสถานท ประกอบ ก จการท นท โดยม การปร บปร งโครงสร างองค กร ให เหมาะสมก บการประกอบธ รก จในสถานท แห งใหม ก อน และ ดาเน นการย ายภายใน ๓ ๔ เด อน หร อ ย ายสถานท ประกอบก จการภายในป งบประมาณ ๒๕๕๖ โดยไม ต องปร บปร งโครงสร าง และกาหนดให พน กงานท กคนย ายไปทางานในพ นท ส ตห บ ท งน จากการพ จารณาของคณะกรรมการบร ษ ทฯ แล ว ม มต ในคราวประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๒๕ ม.ค ๒๕๕๖ ให ย ายสถานท ประกอบก จการภายในป งบประมาณ ๒๕๕๖ โดยไม ต องปร บปร ง โครงสร าง และ กาหนดให พน กงานท กคนย ายไปทางานในพ นท ส ตห บ ในการน ทางบร ษ ทฯ ได ดาเน นการ ย าย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks