บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ - PDF

Description
บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ 1.1 บทน า ประเทศไทยม เศรษฐก จท ค อนข างเป ด ภาคเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย ท งด านการค าและ การลงท น จ งเป นภาคเศรษฐก จท ม ความส าค ญต อการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 3 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ 1.1 บทน า ประเทศไทยม เศรษฐก จท ค อนข างเป ด ภาคเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย ท งด านการค าและ การลงท น จ งเป นภาคเศรษฐก จท ม ความส าค ญต อการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จของประเทศ น บต งแต ป พ.ศ ประเทศไทยได เร มเข าไปม บทบาทในระด บการค าพห ภาค ในฐานะภาค ของความตกลงท วไป ว าด วยภาษ ศ ลกากรและการค า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) และต อมาในป พ.ศ เม อ GATT ได พ ฒนาเปล ยนสถานะเป นองค การการค าโลก (World Trade Organization: WTO) ประเทศไทยก เป นหน งในจ านวนสมาช กผ ก อต ง ประเทศไทยได เข าไปม ส วนร วมโดยตลอดในเวท การค าโลก ในหลายกรอบหลายเวท ท งในระด บพห ภาค ระด บภ ม ภาค ระด บอน ภ ม ภาค และระด บทว ภาค ภายใต ระบบการค าพห ภาค (Multilateral Trading System) ในช วงป พ.ศ ซ งในขณะน น อย ภายใต ความตกลง GATT กระบวนการเจรจาและข อตกลงแบบพห ภาค ระหว างประเทศสมาช กได เก ด ข นมา 8 รอบแล ว การเจรจาในรอบแรกๆ จะเน นการลดก าแพงภาษ ขาเข าเป นหล ก แต ต อมาการค าระหว าง ประเทศม ความซ บซ อนมากข น นอกเหน อจากมาตรการภาษ ศ ลกากรแล ว ประเทศต างๆ ได ค ดและ น ามาตรการอ นๆ มาใช เพ อค มครองผ ผล ตและผ บร โภคภายในประเทศ ส งผลให การค าระหว างประเทศ ไม เป นธรรมและไม เสร การเจรจาในรอบหล งๆ จ งเน นการลดอ ปสรรคทางการค าท ไม ใช ภาษ ศ ลกากร เช น มาตรการการท มตลาด การอ ดหน น และการจ าก ดปร มาณการน าเข า เป นต น การเจรจาการค าพห ภาค รอบป จจ บ น ค อ รอบท 9 รอบล าส ด ท เร ยกว า รอบโดฮา (Doha Development Round) เร มต นเป ดรอบเจรจาในช วงการประช มระด บร ฐมนตร WTO คร งท 4 ณ กร งโดฮา ประเทศกาตาร เม อเด อนพฤศจ กายน พ.ศ โดยในตอนแรกม ก าหนดเวลาเจรจาไว 3 ป แต เน องจาก สมาช กไม สามารถบรรล ความตกลงตามท ต งเป าหมายไว จ งต องเล อนการเจรจาออกไป จนถ งขณะน การเจรจาได ย ดเย อมานานประมาณ 9 ป แล ว การเจรจารอบโดฮา ซ งเป นรอบแห งการพ ฒนาน บว าม ความส าค ญย งต อสมาช กท เป นประเทศก าล ง พ ฒนา รวมประเทศท งไทย เน องจากเป นรอบการเจรจาระด บพห ภาค ท ผล กด นการปฏ ร ปการค าส นค าเกษตร ได แก การเป ดตลาดส นค าเกษตร และการลดการอ ดหน น ในป จจ บ น แม ไทยจะพ ฒนาการผล ตและ การส งออกส นค าอ ตสาหกรรมไปมากแล ว แต ไทยย งคงเป นผ ผล ตและส งออกส นค าเกษตรและอาหาร ท ส าค ญเป นอ นด บท 7 ของโลก และเป นอ นด บท 1 ของเอเช ย อ กท งประชากรท อย ในภาคเกษตรย งม จ านวนมาก และเป นผ ม รายได น อย ประเทศไทยจ งต องผล กด นให การค าส นค าเกษตรโลกม ความเป นธรรม เพ อส งเสร ม 1-1 ก นยายน 2554 ให ส นค าเกษตรของไทยสามารถขายได ในตลาดโลกในราคาท เหมาะสม น าไปส ความม นคงด านรายได ให แก เกษตรกรไทย การศ กษาว เคราะห การเจรจาการค าพห ภาค รอบโดฮาภายใต กรอบองค การการค าโลกและ ผลกระทบต อเศรษฐก จการค าของไทยในเช งกว างและเช งล ก จ งม ความส าค ญและจ าเป นอย างย งต อการ ก าหนดย ทธศาสตร และแนวนโยบายในด านเศรษฐก จการค าระหว างประเทศของไทย นอกจากน การศ กษา ย งเป นส วนหน งของการด าเน นงานเพ อให สอดคล องก บเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 190 โดยเป นช องทางในการให ข อม ลแก สาธารณชนเก ยวก บการเจรจาการค า พห ภาค รอบโดฮา รวมท งร บฟ งความค ดเห นจากภาคร ฐ เอกชน และประชาชน และเพ อประโยชน ในการ วางแนวทางแก ไขหร อเย ยวยาผ ได ร บผลกระทบ ด วยเหต ผลและความส าค ญด งกล าวข างต น ศ นย บร การว ชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ งได ร บมอบหมายจากกรมเจรจาการค าระหว างประเทศ กระทรวงพาณ ชย ให ศ กษาผลกระทบท จะเก ดจากการเจรจาการค าพห ภาค รอบโดฮาภายใต กรอบองค การการค าโลก โดยศ กษา ว เคราะห ส นค าและบร การต างๆ ท อาจได ร บผลกระทบ เพ อผล กด นการใช ประโยชน จากการเจรจารอบโดฮา และด าเน นการรองร บผลกระทบ ตลอดจนการเตร ยมความพร อมของท กภาคส วน โดยเฉพาะเกษตรกร ธ รก จหร อผ ประกอบการ ให สามารถปร บต วเพ อให แข งข นได ในตลาดโลก และจ ดท าข อเสนอเพ อก าหนด ย ทธศาสตร และแนวนโยบายในด านเศรษฐก จการค าระหว างประเทศของไทย ตลอดจนมาตรการต างๆ เพ อให สามารถใช ประโยชน จากการเป ดเสร ท จะเก ดข นจากการเจรจาการค าพห ภาค รอบโดฮาภายใต กรอบ องค การการค าโลกได อย างเต มท 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 1) เพ อศ กษาในเช งล กประเด นของการเจรจาการค าพห ภาค รอบโดฮา ได แก ส นค าเกษตร ส นค าอ ตสาหกรรมและประมง การค าบร การและการลงท น การค าและส งแวดล อม ทร พย ส นทางป ญญา การปร บปร งกฎเกณฑ ทางการค า การปร บปร งกลไกระง บข อพ พาท และการแก ไขป ญหาท เก ดจากการ ปฏ บ ต ตามพ นธกรณ รอบอ ร กว ย และเร องอ นๆ ท เก ยวข อง รวมท งประโยชน และผลกระทบต อเศรษฐก จ การค าของไทย 2) เพ อศ กษาผลกระทบท งด านบวกและลบท อาจเก ดข นจากการเจรจาการค าพห ภาค รอบโดฮา ท งเร องส นค าเกษตร ส นค าอ ตสาหกรรมและประมง การค าบร การและการลงท น การค าและส งแวดล อม ทร พย ส นทางป ญญา การปร บปร งกฎเกณฑ ทางการค า การปร บปร งกลไกระง บข อพ พาท และการแก ไข ป ญหาท เก ดจากการปฏ บ ต ตามพ นธกรณ รอบอ ร กว ย โดยว เคราะห ผลกระทบต อเศรษฐก จ ส งคมและ 1-2 ก นยายน 2554 ส งแวดล อม ท งในเช งปร มาณและเช งค ณภาพ ท งในระยะส นและในระยะยาว รวมท งหาแนวทาง การใช ประโยชน จากการเจรจารอบโดฮาและการสร างกลไกเพ อรองร บผลกระทบท เป นร ปธรรม 3) เพ อหาแนวทางการปร บต ว การเพ มความสามารถในการแข งข น รวมท งมาตรการแก ไขและ มาตรการเย ยวยาผ ได ร บผลกระทบเช งลบจากการเจรจาการค าพห ภาค รอบโดฮา 4) เพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ เสร มสร างความร ความเข าใจ ระดมความเห นและส งเสร มการม ส วนร วม ของท กภาคส วนท เก ยวข อง โดยเฉพาะหน วยงานภาคร ฐ เกษตรกร ธ รก จ และผ ประกอบการ เพ อให สอดคล องก บเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 190 ซ งจะเป น ประโยชน ต อการแสวงหาโอกาสปร บต ว และการแก ไขป ญหาอ ปสรรคทางการค าได ท นเหต การณ 1.3 ขอบเขตการศ กษา การศ กษาว จ ยจะด าเน นการโดยม ขอบเขต ด งน 1) ศ กษาในเช งล กประเด นของการเจรจาการค าพห ภาค รอบโดฮา ได แก เร องส นค าเกษตร ส นค าอ ตสาหกรรมและประมง การค าบร การและการลงท น การค าและส งแวดล อม ทร พย ส นทางป ญญา การปร บปร งกฎเกณฑ ทางการค า การปร บปร งกลไกระง บข อพ พาท และการแก ไขป ญหาท เก ดจากการ ปฏ บ ต ตามพ นธกรณ รอบอ ร กว ย และเร องอ น ๆ รวมท งประโยชน และผลกระทบต อเศรษฐก จการค าของไทย โดยแบ งเป นกล ม/ประเด นต างๆ ท เก ยวข อง ได แก (1) ส นค าเกษตร ศ กษาว เคราะห การเป ดตลาด การลดระด บการอ ดหน นภายในท ผ กพ นของไทยและ ประเทศสมาช ก WTO ท เป นค ค าส าค ญของไทย เช น สหภาพย โรป สหร ฐอเมร กา ญ ป น ออสเตรเล ย จ น และอ นเด ย เป นต น รวมท งการยกเล กการอ ดหน นการส งออก (2) ส นค าอ ตสาหกรรมและประมง ศ กษาว เคราะห การปร บลดอ ตราภาษ ท ผ กพ นของไทยและ ประเทศสมาช ก WTO ท เป นค ค าส าค ญของไทย เช น สหภาพย โรป สหร ฐอเมร กา ญ ป น ออสเตรเล ย จ น และอ นเด ย รวมท งประเด นส าค ญอ น ๆ (3) การค าบร การและการลงท น ศ กษาว เคราะห การเป ดตลาด การย นข อเสนอ (offers) และตาราง ข อผ กพ นการเป ดตลาดส นค าบร การของไทยและประเทศค ค าส าค ญ โดยเฉพาะในสาขาส าค ญ เช น บร การ สาขาท เป นสาธารณ ปโภคข นพ นฐาน โทรคมนาคมและคอมพ วเตอร โลจ สต กส การท องเท ยว และ การเคล อนย ายบ คคลธรรมดา รวมท งศ กษาว เคราะห เร องการจ ดท าว น ยเก ยวก บการก าก บด แลภายในประเทศ (Disciplines on Domestic Regulations) และการจ ดซ อโดยร ฐ (Government Procurement) ภายใต ความตกลง ท วไปว าด วยการค าบร การโดยว เคราะห เปร ยบเท ยบข อม ลด งกล าวของไทยก บประเทศต างๆ ท ม ความส าค ญ ต อการค าบร การระหว างประเทศของไทย เช น สหร ฐอเมร กา สหภาพย โรป ญ ป น อาเซ ยน เป นต น 1-3 ก นยายน 2554 (4) การเจรจากฎระเบ ยบและการปร บปร งกฎเกณฑ ทางการค า เช น ศ กษาว เคราะห การปร บปร ง ความตกลงว าด วยการตอบโต การท มตลาด ความตกลงว าด วยการอ ดหน นและมาตรการตอบโต และการอ ดหน น ประมง (5) การเจรจาเร องทร พย ส นทางป ญญาท เก ยวก บการค า ศ กษาว เคราะห การเจรจาในประเด นหล ก 3 ประเด น ได แก (i) การขยายความค มครองส งบ งช ทางภ ม ศาสตร (Geographical Indicator หร อ GI Extension) ส าหร บผล ตภ ณฑ อ นนอกเหน อจากไวน และส รา และการม Multilateral Register ด าน GI (ii) การพ จารณาตรวจสอบความส มพ นธ ระหว างความตกลงว าด วยทร พย ส น ทางป ญญาท เก ยวก บการค า (TRIPs) อน ส ญญาว าด วยความหลากหลายทางช วภาพ (The Convention on Biological Diversity: CBD) การค มครองภ ม ป ญญาท องถ น (Traditional Knowledge) และศ ลปว ฒนธรรมพ นบ าน (Folklore) (iii) Moratorium on Non-violation ภายใต ความตกลง TRIPs (6) การค าและส งแวดล อม โดยศ กษาผลกระทบด านส งแวดล อมท ม ความส าค ญ และข อข ดแย ง ระหว างข อก าหนดของ WTO ก บความตกลงด านส งแวดล อมท ไทยได ม การลงนามไว (7) การปร บปร งกลไกระง บข อพ พาท (8) การแก ไขป ญหาท เก ดจากการปฏ บ ต ตามพ นธกรณ รอบอ ร กว ย และเร องอ นๆ ท เก ยวข อง 2) ประเม นผลกระทบทางบวกและลบท อาจเก ดข นจากการด าเน นการตามพ นธกรณ ของการเจรจา รอบโดฮาต อเศรษฐก จการค าของไทย ท งเร องส นค าเกษตร ส นค าอ ตสาหกรรมและประมง การค าบร การ และการลงท น การค าและส งแวดล อม ทร พย ส นทางป ญญา การปร บปร งกฎเกณฑ ทางการค า การปร บปร ง กลไกระง บข อพ พาท และการแก ไขป ญหาท เก ดจากการปฏ บ ต ตามพ นธกรณ รอบอ ร กว ย โดยว เคราะห ผลกระทบต อเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ท งในระยะส นและในระยะยาว ท งในเช งปร มาณและ เช งค ณภาพ 3) การศ กษาผลกระท
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks