บ นท กข อความ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ - PDF

Description
บ นท กข อความ ส วนราชกส วนราชการ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา ท ศธ (01)/818 ว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ เร อง ขออน ม ต โครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 6 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บ นท กข อความ ส วนราชกส วนราชการ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา ท ศธ (01)/818 ว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ เร อง ขออน ม ต โครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) เร ยน ผ อ านวยการศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา ด วย งานสารบรรณ ได ด าเน นการจ ดท าโครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงาน อ เล กทรอน กส (E-Office) ให ก บคร และบ คลากร ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะ คา เพ อส งเสร มสน บสน นให บ คลากรม ความร ความสามารถในการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E- Office)และเห นความส าค ญ ของการเข ยนหน งส อราชการได อย างถ กต องต งแต ว นท 1 ม ถ นายน 2552 ถ ง ว นท 31 ก นยายน 2552 ณ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา จ งหว ดล าปาง โดยใช เง นงบประมาณจ ดการศ กษานอกระบบ(อ ดหน น) จ านวน 1,200 บาท (หน งพ นสองร อยบาทถ วน) รายละเอ ยดด ง เอกสารแนบ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ ทานตะว น (นางสาวทานตะว น แปงจ ตต ) เจ าหน าท บ นท กข อม ล ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา จ งหว ดล าปาง ป งบประมาณ รห ส / ช อโครงการ อบรมพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E - Office) 2. ล กษณะโครงการ ใหม 3. สนองนโยบายศ นย กศน.ข อท 4 นโยบายท 4 ด านเทคโนโลย ทางการศ กษา จ ดเน นการด าเน นงานข อ 4.2. อ นเตอร เน ตเพ อการศ กษาม งเน น การเร ยนร ด วยระบบ E-Learning โดยส งเสร มให หน วยงานและสถานศ กษาส งก ด กศน.ม เว บไซต ของตนเองโดย เช อมโยงก บระบบ Portal Web เพ อให เก ดเคร อข ายการให บร การท กว างขวาง ม หล กส ตรและโปรแกรมการเร ยนร ด วยตนเองท หลากหลายตามความต องการของผ เร ยน 4. ผลการปฏ บ ต ตามโครงการส งผลต อมาตรฐาน ด านผ เร ยน มาตรฐานท 5 ต วบ งช ท 5.1. ค ณภาพของการพ ฒนาบ คลากร ต วบ งช ท 5.2. การจ ดระบบข อม ลเพ อการบร หารจ ดการ ต วบ งช ท 5.4. ค ณภาพของการบร หารจ ดการ 5. หล กการและเหต ผล จากสถานการณ ป จจ บ น ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคาได ด าเน นการ ทางด าน ICT 2ทางค อ 1. Google Apps 2. แต เน องจากระบบการท างานแบบเด ม ม ความ ล าช าในการส งเอกสารระหว างก น ส นเปล องค าใช จ าย ส บค น/ค นหาเอกสารได ยาก เปล องพ นท ในการจ ดเก บ เอกสาร และในบางคร งเอกสารก อาจตกหล นไม ถ งม อผ ร บ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอเกาะจ งได น าระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) เข ามาใช ในส าน กงาน เพ อน ามาใช ในงานบร หาร และการเผยแพร ข อม ลข าวสาร การประชาส มพ นธ อย างครบวงจร จ ดท าระบบระเบ ยบการบร หารข อม ลและ สามารถใช เป นก ญแจน าไปส กระบวนการต ดส นใจด านการบร หาร การว เคราะห ข อม ลและส อประชาส มพ นธ ช วย ให การเผยแพร ข อม ลข าวสารเป นไปได อย างกว างขวาง โดยสร างความร ความเข าใจก บประชาชน สามารถ ตรวจสอบได ม ประส ทธ ภาพ ม ส มฤทธ ผล และโปร งใส นอกจากน ระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) ย งสามารถช วยให การท างานสะดวกรวดเร วย งข น ลดการท างานซ าซ อน ลดค าใช จ าย และย งสามารถเช อมโยง ก บ หน วยงานอ นได 6. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรสามารถจ ดท าหน งส อราชการได อย างถ กต อง 2. เพ อให บ คลากรม ความร ความเข าใจการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) 7. เป าหมาย 7.1. ด านผลผล ต (Outputs) 1. บ คลากรสามารถจ ดท าหน งส อราชการได อย างถ กต องเหมาะสม 2. บ คลากรม ความร ความเข าใจ ในการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ได เป นอย างด 7.2. ด านผลล พธ (Outcomes) 1. ร อยละ 80 บ คลากรม ความร ความเข าใจการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E- Office)และจ ดท าหน งส อราชการได อย างถ กต อง 2. ร อยละ 80 บ คลากรสามารถจ ดเก บข อม ลอย างเป นระบบได อย างถ กต อง 8. สถานท ด าเน นการ ห องสม ดประชาชนอ าเภอเกาะคา 9. ระยะเวลา เด อน ม ถ นายน 2552 เด อนก นยายน ว ธ ด าเน นการ (ข นเตร ยมการ, ข นด าเน นการ, ข นประเม นผล) ข นตอน/ก จกรรม งบประมาณ เป าหมาย ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. จ ดท าโครงการอบรมพ ฒนา ระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) 2. จ ดท าเอกสารความร ค ม อ การใช งานระบบส าน กงาน อ เล กทรอน กส 3. จ ดท าเอกสารความร ค ม อ หล กการเข ยนหน งส อราชการ 4. ฝ กปฏ บ ต การใช งานระบบ ส าน กงานอ เล กทรอน กส - ก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ไหว พระ สวดมนต น งสมาธ แผ เมตตา - ประเม นความร ความเข าใจ ก อนเข าร บการอบรม - ผอ.ศ นย กศน. อ าเภอเกาะ คากล าวเป ดโครงการอบรม พ ฒนาระบบส าน กงาน อ เล กทรอน กส (E-Office) เง นงบประมาณ จ ดการศ กษา นอกระบบ (อ ดหน น) จ านวน 1,200 บาท คร บ คลากร ศ นย การศ กษานอก ระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา จ านวน 20 คน ม.ย. 52 ม.ย. 52 ม.ย. 52 ม.ย. 52 นางสาวทานตะว น แปงจ ตต จนท. บ นท กข อม ล นางสาวทานตะว น แปงจ ตต จนท. บ นท กข อม ล นางสาวทานตะว น แปงจ ตต จนท. บ นท กข อม ล นายพงษ กฤษณ อ ปน นท คร อาสาสม คร ข นตอน/ก จกรรม งบประมาณ เป าหมาย ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ - ว ทยากรบรรยายความร เก ยวก บหล กการเข ยนหน งส อ ราชการท ถ กว ธ - ว ทยากรบรรยายความร เก ยวก บการใช งานระบบ ส าน กงานอ เล กทรอน กส (E- Office) พร อมก บลงม อปฏ บ ต จร ง - สร ปเน อหาในการอบรม - ประเม นความร ความ เข าใจหล งจากเข าร บการอบรม - ประเม นความพ งพอใจ ของผ เข าร วมก จกรรม - ก จกรรมส งเสร ม ค ณธรรมจร ยธรรม ไหว พระ สวดมนต น งสมาธ แผ เมตตา 5. ต ดตามและประเม นผล ก.ค. 52 ก.ย. 52 นางสาวทานตะว น แปงจ ตต จนท. บ นท กข อม ล 11. งบประมาณ เง นงบประมาณจ ดการศ กษานอกระบบ(อ ดหน น) จ านวน 1,200 บาท ประกอบด วย 1. เป นค าด าเน นการ อาหารว าง และเคร องด มของผ เข าร บการอบรม และผ ด าเน นการ เป นเง นจ านวน 700 บาท 2. เป นค าวว สด อ ปกรณ ในการจ ดการอบรม (กระดาษ, หม กพ มพ ) เป นเง นจ านวน 500 บาท รวมเป นเง นท งส น 1,200 บาท (หน งพ นสองร อยบาทถ วน) (ท กรายการขอถ วจ ายตามท จ ายจร ง) 12. ผ ร บผ ดชอบ ( งาน / โครงงาน) นางสาวทานตะว น แปงจ ตต เจ าหน าท บ นท กข อม ล ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา 13. ผ ท เก ยวข อง 1. นายพงษ กฤษณ อ ปน นท คร อาสาสม คร 2. คร และบ คลากร ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา 14. เน อหาสาระ (กรณ ท ม การอบรม ) - การอบรมโครงการพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ( E-Office ) 15. ผลท คาดว าจะได ร บ 1. บ คลากรสามารถจ ดท าหน งส อราชการได อย างถ กต อง 2. บ คลากรม ความร ความเข าใจ ในการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส 16. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ผลผล ต 1. บ คลากรสามารถจ ดท าหน งส อ ราชการได อย างถ กต องเหมาะสม 2. บ คลากรม ความร ความเข าใจ ใน การใช งานระบบส าน กงาน อ เล กทรอน กส ได เป นอย างด ผลล พธ 1. ร อยละ 80 บ คลากรม ความร ความเข าใจการใช งานระบบ ส าน กงานอ เล กทรอน กส (E- Office)และจ ดท าหน งส อราชการได อย างถ กต อง 2. ร อยละ 80 บ คลากรสามารถ จ ดเก บข อม ลอย างเป นระบบได อย าง ถ กต อง - ตอบแบบสอบถาม - ตอบแบบประเม น - ตอบแบบสอบถาม - ตอบแบบประเม น 1. แบบประเม นความเข าใจก อน เข าร บการอบรม 2. แบบประเม นความเข าใจหล ง เข าร บการอบรม 3. แบบสอบถามความพ งพอใจ 1. แบบประเม นความเข าใจก อนเข า ร บการอบรม 2. แบบประเม นความเข าใจหล งเข า ร บการอบรม 3. แบบสอบถามความพ งพอใจ ผ เสนอโครงการ ทานตะว น ( นางสาวทานตะว น แปงจ ตต ) เจ าหน าท บ นท กข อม ล ผ อน ม ต โครงการ (นางณราว ลย น นต ะภ ม ) ผ อ านวยการศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา แผนด าเน นการจ ดก จกรรมโครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E - Office) ก จกรรม ม ถ นายน กรกฎาคม จ ดท าโครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงาน อ เล กทรอน กส (E-Office) จ ดท าเอกสารความร ค ม อการใช งานระบบ ส าน กงานอ เล กทรอน กส จ ดท าเอกสารความร ค ม อหล กการเข ยน หน งส อราชการ ฝ กปฏ บ ต การใช งานระบบส าน กงาน อ เล กทรอน กส - ก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ไหว พระ สวดมนต น งสมาธ แผ เมตตา - ประเม นความร ความเข าใจก อนเข าร บการ อบรม - ผอ.ศ นย กศน. อ าเภอเกาะคากล าวเป ด โครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงาน อ เล กทรอน กส (E-Office) - ว ทยากรบรรยายความร เก ยวก บหล กการเข ยน หน งส อราชการท ถ กว ธ - ว ทยากรบรรยายความร เก ยวก บการใช งานระบบ ส าน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) พร อมก บลง ม อปฏ บ ต จร ง - สร ปเน อหาในการอบรม - ประเม นความร ความเข าใจหล งจากเข าร บการ อบรม - ประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วม ก จกรรม - ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม ไหว พระ สวดมนต น งสมาธ แผ เมตตา - ต ดตามและประเม นผล ผ ร บผ ดชอ บ ( ก าหนดการน อาจเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม ) แผนปฏ บ ต การ โครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) ช อ นางสาวทานตะว น แปงจ ตต กล มงาน/งาน กล มงานอ านวยการ งานพ ฒนาบ คลากร ต าแหน ง เจ าหน าท บ นท กข อม ล 1. สถานการณ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยในศ นย กศน. อ าเภอเกาะคา และให ระบ 3 ป ญหาหล กในศ นย กศน อ.เกาะคา/ศ นย การเร ยนช มชน/ห องสม ด ตามนโยบายส าน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย นโยบายท 4 ด านเทคโนโลย ทางการศ กษา จ ดเน นการด าเน นงานข อ 4.2. อ นเตอร เน ตเพ อการศ กษา ม งเน นการเร ยนร ด วยระบบ E-Learning โดยส งเสร มให หน วยงานและสถานศ กษาส งก ด กศน.ม เว บไซต ของตนเองโดยเช อมโยงก บระบบ Portal Web เพ อให เก ดเคร อข ายการ ให บร การท กว างขวาง ม หล กส ตรและโปรแกรมการเร ยนร ด วยตนเองท หลากหลายตามความต องการของผ เร ยน จากสถานการณ ป จจ บ น ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคาได ด าเน นการทางด าน ICT 2ทางค อ 1. Google Apps 2. แต เน องจา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks