ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ - PDF

Description
ส วนท 1 สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) สร ปข อม ลส าค ญน เป นส วนหน งของแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหน วยทร สต และหน งส อช ชวนซ งเป นเพ ยงข อม ล สร ปเก ยวก บการเสนอขาย ล กษณะและความเส ยงของกองทร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 25 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส วนท 1 สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) สร ปข อม ลส าค ญน เป นส วนหน งของแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหน วยทร สต และหน งส อช ชวนซ งเป นเพ ยงข อม ล สร ปเก ยวก บการเสนอขาย ล กษณะและความเส ยงของกองทร สต ด งน น ผ ลงท นต องศ กษาข อม ลในรายละเอ ยดจาก หน งส อช ชวนฉบ บเต ม ซ งสามารถขอได จากผ จ ดจ าหน ายหล กทร พย และบร ษ ทฯ หร ออาจศ กษาข อม ลได จากแบบแสดง รายการข อม ลและหน งส อช ชวนท บร ษ ทฯ ย นต อส าน กงาน ก.ล.ต. ได ท เว บไซต ของส าน กงาน ก.ล.ต. ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHABT) 1. สาระส าค ญของกองทร สต ผ จ ดการกองทร สต บร ษ ท ด บบล วเอชเอ เร ยล เอสเตท แมเนจเม นท จ าก ด ทร สต บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น กร งไทย จ าก ด (มหาชน) ช อกองทร สต (ไทย) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ ช อกองทร สต (อ งกฤษ) WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHABT) ช อย อ WHABT ผ จ ดการกองทร สต บร ษ ท ด บบล วเอชเอ เร ยล เอสเตท แมเนจเม นท จ าก ด ผ บร หารอส งหาร มทร พย บร ษ ท ซ บ ร ชาร ด เอลล ส (ประเทศไทย) จ าก ด ส าหร บโครงการ เอส เจ อ นฟ น ต ว น บ สซ เนส คอมเพล กซ และ บร ษ ท ด บบล วเอชเอ คอร ปอเรช น จ าก ด (มหาชน) ส าหร บโครงการ บางนา บ สซ เนส คอมเพล กซ ทร สต บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น กร งไทย จ าก ด (มหาชน) ท ปร กษาทางการเง น ธนาคาร ซ ไอเอ มบ ไทย จ าก ด (มหาชน) ส วนท 1 หน า 1 1.1 ข อม ลเก ยวก บการเสนอขายหน วยทร สต ในคร 7งน 7 ล กษณะการเสนอขาย เป นการเสนอขายหน วยทร สต ต อประชาชนท วไปในคร งแรก (Initial Public Offering, IPO ) โดยเป นการเสนอขายผ าน ผ จ ดการการจ าหน าย ค ณสมบ ต ของหน วยทร สต ประเภทระบ ช อผ ถ อ และช าระเต มม ลค าท งหมด รวมท งไม ม ข อจ าก ดการโอนหน วยทร สต เว นแต ข อจ าก ดท เป นไปตาม กฎหมายตามท ได ระบ ไว ในส ญญาก อต งทร สต จ านวนหน วยทร สต ท เสนอขาย ไม เก น [202,000,000] หน วย ม ลค าเสนอขายรวมท 7งส 7น ไม เก น [ ] บาท (ซ งเม อรวมก บเง นก ย มสถาบ นการเง น ส าหร บการเข าลงท นในทร พย ส นคร งแรกม ลค าท งส นไม เก น [ ] บาท รวมจ านวนเง นท ได จากแหล งเง นท นท งส นไม เก น [ ] บาท ซ งกองทร สต จะใช เง นจากแหล งเง นท นด งกล าว เข าลงท นในทร พย ส นม ลค ารวมไม เก น 2,390 ล านบาท (ไม รวมภาษ ม ลค าเพ ม) ม ลค าท ตราไว ต อหน วย [ ]บาทต อหน วย ราคาเสนอขาย [ ]บาทต อหน วย ล กษณะการเสนอขาย เสนอขายต อน กลงท นด งต อไปน ประเภทน กลงท น จ านวนหน วยทร สต ท เสนอขาย (1) เสนอขาย บร ษ ท ด บบล วเอชเอ คอร ปอเรช น ประมาณ [30,300,000] หน วย โดยจ านวน จ าก ด (มหาชน)( ด บบล วเอชเอ คอร หน วยทร สต ท จะจ ดสรรจร งให แก ด บบล วเอชเอ ปอเรช น ) คอร ปอเรช นจะค ดเป นส ดส วนไม น อยกว าร อยละ 15 แต ไม เก นร อยละ 50 ของจ านวนหน วยทร สต ท ออกและเสนอขายจร งได ท งหมดหล งจากป ดการ เสนอขายหน วยทร สต ในคร งน (2) เสนอขายต อน กลงท นสถาบ น ประมาณ [ ] (3) เสนอขายต อผ ม อ ปการค ณของผ จ ดจ าหน าย ประมาณ [ ] (4) เสนอขายต อน กลงท นรายย อย ประมาณ [ ] (โปรดด น ยามของน กลงท นแต ละประเภทในส วนท 3 ของแบบแสดงรายการข อม ลและหน งส อช ชวน) ผ จ ดการการจ ดจ าหน าย ธนาคาร ซ ไอเอ มบ ไทย จ าก ด (มหาชน) ว ธ การจ ดสรร จ ดสรรโดยใช ด ลพ น จของผ จ ดการการจ าหน าย จ านวนหน วยจองซ 7อข 7นต า 2,000 หน วย และเพ มเป นทว ค ณของ 100 หน วย จ านวนเง นจองซ 7อข 7นต า [ ] บาท และเพ มเป นทว ค ณของ [ ] บาท ส วนท 1 หน า 2 1.2 ความสมเหต สมผลของราคาซ 7อทร พย ส น ท ปร กษาทางการเง นเห นว าการลงท นด งกล าว เป นการลงท นเพ อให ได มาซ งทร พย ส นหล กของกองทร สต และ ม ลค าท กองทร สต ลงท นเป นม ลค าท สมเหต สมผล เน องจากเป นม ลค าท อ างอ งจากราคาประเม นของทร พย ส นท จ ดท าโดยผ ประเม นม ลค าทร พย ส นอ สระท ได ร บความเห นชอบจากสาน กงาน ก.ล.ต. รวมท งผ จ ดการกองทร สต จะ ได พ จารณาป จจ ยต างๆ ท ม ความเก ยวข อง เช น ภาวะตลาดเง นและตลาดท นในช วงท ม การเสนอขายหน วยทร สต อ ตราผลตอบแทนในระด บท เหมาะสมท น กลงท นจะได ร บ ศ กยภาพในเช งพาณ ชย และม ลค าในเช งธ รก จของ ทร พย ส น อ ตราดอกเบ ย อ ตราผลตอบแทนท จะได ร บจากการลงท นในหล กทร พย ประเภทตราสารท น ตราสารหน รวมถ งการลงท นทางเล อกอ นๆ และการส ารวจความต องการของน กลงท น (Bookbuilding) ท งน ส าหร บราคาส งส ดของทร พย ส นท กองทร สต จะลงท นคร งแรกจะไม เก น 2,390 ล านบาท (ส งกว าราคาประเม น ต าส ดของทร พย ส นแต ละรายการท จ ดท าโดยผ ประเม นม ลค าทร พย ส นอ สระ ท ประมาณ 2,162 ล านบาท หร อส ง กว าประมาณร อยละ 10.55) ซ งผ จ ดการกองทร สต และท ปร กษาทางการเง นเห นว าราคาลงท นส งส ดด งกล าวเป น ราคาท สมเหต สมผลและเท ยบเค ยงได ก บราคาลงท นของส นทร พย ประเภทเด ยวก นในตลาด เน องจากหาก พ จารณาจากอ ตราผลตอบแทนในป แรกของกองทร สต ท คาดการณ อย ท ประมาณร อยละ [ ] ส าหร บอ ตรา ผลตอบแทนรวม และร อยละ [ ] ส าหร บอ ตราผลตอบแทนส ทธ หล งห กอ ตราการทยอยค นเง นต นแบบเส นตรง (อ างอ งจาก ส วนท 2 ข อ 5 ประมาณการก าไรขาดท นของกองทร สต ส าหร บรอบระยะเวลา 12 เด อนหล งจาก จ ดต ง) ซ งเท ยบเค ยงได ก บอ ตราเง นป นผลส ทธ (Net Dividend Yield) จากการลงท นในกองท นรวม อส งหาร มทร พย ท ม ล กษณะเท ยบเค ยงโดยพ จารณาจาก ประเภทของทร พย ส นท ลงท น การลงท นในกรรมส ทธ o และ/หร อส ทธ การเช า และระยะเวลาส ทธ การเช าคงเหล อ (กรณ กองท นรวมอส งหาร มทร พย ประเภทส ทธ การเช า) โดยกองท นรวมท เท ยบเค ยงได จะม อ ตราเง นป นผลเฉล ย (Dividend Yield) เท าก บร อยละ [ ] ส าหร บอ ตรา ผลตอบแทนรวม และร อยละ [ ] ส าหร บอ ตราผลตอบแทนส ทธ หล งห กอ ตราการทยอยค นเง นต นแบบเส นตรง ตารางแสดงผลตอบแทนเปร ยบเท ยบของกองท นรวม (อ ตราผลตอบแทนเฉล ยงวด 12 เด อนของกองท นรวม ณ ว นท 16 เม.ย. 2558) ว นท จ ดต 7ง กรรมส ทธ / กองท น ส ทธ การเช า รวม อ ตรา ผลตอบแทน รวม (Gross Yield) ร อยละ (1) อ ตราการ ทยอยค นเง น ต นแบบ เส นตรง ร อยละ (2) อ ตรา ผลตอบแทน ส ทธ (Net Yield) ร อยละ (3) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] เฉล ย [ ] [ ] [ ] กองทร สต (4) ผสม [ ] [ ] [ ] หมายเหต (1) ค านวณจากจ านวนเง นป นผลหารด วยราคาต อหน วยของกองท นรวมอส งหาร มทร พย ส วนท 1 หน า 3 (2) ทางท ปร กษาทางการเง นค านวณจากสมมต ฐานอาย เฉล ยคงเหล อของ [ ],[ ],[ ] (3) อ ตราผลตอบแทนรวม ห กลบ อ ตราการทยอยค นเง นต นแบบเส นตรง (4) อ างอ งจาก ส วนท 2 ข อ 5 ประมาณการก าไรขาดท นของกองทร สต ส าหร บรอบระยะเวลา 12 เด อน (5) อ ตราผลตอบแทนของ [ ] ค านวณจากเง นป นผลต อหน วยปร บเต มป (annualized) (6) อ ตราการทยอยค นเง นต นแบบเส นตรงของ [ ] ค านวณจากส ดส วนส นทร พย ส ทธ การท กองท นรวมเข าลงท นต อม ลค าการเข า ลงท นรวม ร อยละ [ ] และระยะเวลาส ทธ การเช าช วงคงเหล อ ประมาณ [ ] ป (ท มา รายงานประจ าป ) (7) อ ตราการทยอยค นเง นต นแบบเส นตรงของ [ ] ค านวณจากระยะเวลาส ทธ การเช าช วงคงเหล อ ประมาณ [ ] ป อย างไรก ด การก าหนดราคาทร พย ส นส ดท ายท กองทร สต จะลงท น จะก าหนดจากการรวบรวมความต องการของผ ลงท นสถาบ น ณ อ ตราผลตอบแทนท ต างก น (Bookbuilding) โดยราคาทร พย ส นท กองทร สต จะลงท นส ดท ายท ได จากการท า Bookbuilding อาจต ากว าหร อเท าก บม ลค าส งส ดของทร พย ส นด งกล าวโดยข นอย ก บภาวะตลาด ตลอดจนผลตอบแทนของผล ตภ ณฑ ทางการเง นท ม ล กษณะใกล เค ยงท เสนอขาย ณ เวลาน นๆ อ กด วย ส วนท 1 หน า 4 1.3 ว ตถ ประสงค ของการระดมท นในคร 7งน 7 เพ อระดมท นจากน กลงท นท วไป ท งท เป นบ คคลธรรมดาและน ต บ คคล ซ งกองทร สต จะน าเง นท ได จากการระดมท น ด งกล าว ภายหล งห กค าธรรมเน ยมการจ ดต งกองทร สต ค าใช จ ายทางธ รกรรมท เก ยวข อง และภาษ ม ลค าเพ ม ไป ลงท นเพ อซ ออส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าของโครงการ ( ทร พย ส นหล กท ลงท นคร 7งแรก ) ซ งประกอบด วย กรรมส ทธ oในท ด นและอาคารโครงการ เอสเจ อ นฟ น ต ว น บ สซ เนส คอมเพล กซ ส ทธ การเช าท ด น 30 ป น บจากว นท กองทร สต เข าลงท นในคร งแรก และกรรมส ทธ oในอาคารโครงการ บางนา บ สซ เนส คอมเพล กซ โดยในการลงท นทร พย ส นหล กท ลงท นคร งแรกของกองทร สต กองทร สต จะน าเง นด งต อไปน (1) เง นท ได มาจากการ ระดมท นจ านวนไม เก น [ ] ล านบาท และ(2) เง นก ย มระยะยาวในวงเง นไม เก น [ ] ล านบาท โดยเม อห ก ค าใช จ ายต างๆ แล วจะเหล อเง นท จะน าไปใช ตามว ตถ ประสงค ท ระบ ไว เป นจ านวนไม เก น 2,390 ล านบาท ท งน การ ก ย มเง นด งกล าวจะช วยให กองทร สต ม โครงสร างการบร หารเง นท ม ประส ทธ ภาพมากข น และม ต นท นในการลงท น ต าลงเม อเท ยบก บการเสนอขายหน วยทร สต เพ มเต ม ท งน บร ษ ทฯ ได ค าน งถ งการบร หารความเส ยงด านสภาพ คล องของกองทร สต ด วย กองทร สต จะเข าท าส ญญาท เก ยวข องก บการลงท นในทร พย ส นหล กท ลงท นคร งแรกก บค ส ญญาท เก ยวข องโดย กองทร สต จะลงท นในกรรมส ทธ oและส ทธ การเช าในอส งหาร มทร พย (โปรดพ จารณารายละเอ ยดในส วนท 2 ข อ 2.7 สร ปสาระส าค ญของส ญญา) และจะจ ดหาผลประโยชน จากอส งหาร มทร พย ด งกล าวโดยการให เช าและ/หร อ ให บร การท เก ยวเน องก บการเช าอส งหาร มทร พย ท กองทร สต ได ลงท นไว รวมท งด าเน นการอ นใดท เก ยวข องและ จ าเป นเพ อประโยชน ของอส งหาร มทร พย และเพ อม งก อให เก ดรายได และผลตอบแทนแก กองทร สต และผ ถ อ หน วยทร สต รวมถ งการน าเง นท ได จากการระดมท นด งกล าวไปลงท นในอส งหาร มทร พย อ น และ/หร อ ทร พย ส นอ น ไม ว าโดยทางตรงหร อโดยทางอ อม และ/หร อ จ ดหาผลประโยชน ด วยว ธ อ นท เป นไปตามส ญญาก อต งทร สต กฎหมายหล กทร พย และ/หร อกฎหมายอ นท เก ยวข อง ส วนท 1 หน า 5 1.4 การจ ดต 7งกองทร สต และโครงสร างกองทร สต ในการก อต งกองทร สต น บร ษ ทฯ ในฐานะผ ก อต งทร สต จะด าเน นการย นค าขออน ญาตเสน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks