(1) DVD systém domáceho kina Návod na použitie Sony Corporation - PDF

Description
(1) DVD systém domáceho kina Návod na použitie 2005 Sony Corporation 3 VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 17 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
(1) DVD systém domáceho kina Návod na použitie 2005 Sony Corporation 3 VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise. Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky. Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy. Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1 LASER. Štítok o klasifikácii je umiestnený na spodnej strane zariadenia. Bezpečnostné upozornenia Bezpečnosť V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším používaním nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise. Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú. Umiestnenie Dbajte na dostatočný priestor okolo zariadenia pre cirkuláciu vzduchu, aby ste zabránili nadmernému zahrievaniu zariadenia. Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch (deka, plachta atď.) ani do blízkosti materiálov (záclony, závesy), ktoré by mohli brániť v cirkulácii vzduchu zablokovaním vetracích otvorov. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym slnečným žiarením, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom. Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch. Zariadenie je určené na prevádzku vo vodorovnej polohe. Zariadenie ani disky neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlné rúry alebo veľké reproduktory. Na zariadenie neklaďte ťažké predmety. Ak prenesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri DVD systému domáceho kina môže skondenzovať vlhkosť a zapríčiniť poškodenie šošovky. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenesení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred ďalšou obsluhou zariadenia, kým sa vytvorená vlhkosť v zariadení neodparí. Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako sú police na knihy a pod. Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. 2 SK Vážení zákazníci Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením DVD systému domáceho kina Sony. Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípadné budúce použitie. 3 SK Obsah Vážení zákazníci...3 O tomto návode...6 Disky vhodné na prehrávanie...6 Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)...10 Začíname Vybalenie...13 Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO)...14 Prehľad zapojení...15 Krok 1: Zapojenie sústavy reproduktorov...16 Krok 2: Zapojenia antén...19 Krok 3: Zapojenie TVP...20 Krok 4: Zapojenie ostatných zariadení.26 Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry...29 Krok 6: Nastavenie Quick Setup...30 Krok 7: Pripojenie a rozmiestnenie reproduktorov...33 Základné operácie Prehrávanie diskov...36 Zvukové funkcie systému...38 Používanie diskov Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia prehrávania disku...41 (Resume Play) Vytvorenie programu...42 (Program Play) Prehrávanie v náhodnom poradí...43 (Shuffle Play) Opakované prehrávanie...44 (Repeat Play) Ponuka Menu DVD diskov...45 Výber ponuky [ORIGINAL] alebo [PLAY LIST] na DVD-RW disku...46 Výber časti prehrávania pri Super Audio CD diskoch...46 Prehrávanie VIDEO CD diskov s funkciami PBC (Ver.2.0)...47 (PBC Playback) Súbory formátu MP3 a JPEG...48 Prehrávanie DATA CD disku so súbormi MP3 a JPEG...49 Prehrávanie audio skladieb a obrazových súborov vo forme Slide show so sprievodným zvukom Prehrávanie súborov DivX Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom (A/V SYNC) Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku (Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame) Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy (skladby)/scény atď Vyhľadávanie podľa scény (Picture Navigation) Zobrazenie informácií o disku Používanie ďalších funkcií Zmena zorných uhlov Zobrazenie titulkov Uzamykanie diskov (CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL) Ďalšie operácie Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým ovládaním Používanie funkcie THEATRE SYNC...70 Zmena zvuku Zvukové efekty Reprodukcia zvuku z iných zariadení...75 Počúvanie zvuku Multiplex Broadcast Sound (DUAL MONO) Počúvanie rozhlasu Radio Data System (RDS) (okrem modelov pre Rusko) Vypínací časovač Úprava jasu displeja Obnovenie výrobných nastavení SK Nastavenia a úpravy Ponuka nastavení Setup...80 Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo zvuk...81 [LANGUAGE SETUP] Nastavenie zobrazenia...82 [SCREEN SETUP] Užívateľské nastavenia...83 [CUSTOM SETUP] Nastavenia reproduktorov (Subwoofer)...84 [SPEAKER SETUP] Ďalšie informácie Bezpečnostné upozornenia...85 Poznámky k diskom...86 Riešenie problémov...86 Samodiagnostická funkcia...89 (Keď sa na displeji zobrazí písmeno/číslice) Technické údaje...90 Slovník...91 Tabuľka kódov jazykov...94 Index častí a ovládacích prvkov...95 Prehľad ponuky Setup pre DVD Prehľad Menu AMP Index SK O tomto návode Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (DO). Zariadenie je tiež možné ovládať ovládacími prvkami na zariadení, ak majú ovládacie prvky totožné alebo podobné označenie ako ovládacie prvky na DO. V závislosti od krajiny sa môžu položky ponuky Control Menu líšiť. Označenie DVD sa môže vzťahovať všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/ DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky. V tomto návode sa používajú nižšie zobrazené symboly. Symbol Význam Funkcie sú dostupné pre DVD VIDEO a DVD-R/DVD-RW disky v režime Video a DVD+R/DVD+RW disky. Funkcie sú dostupné pre DVD-RW disky v režime VR (Video Recording). Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD disky (vrátane Super VCD alebo CD-R/CD-RW diskov vo formáte video CD alebo Super VCD). Funkcie sú dostupné pre Super Audio CD disky. Funkcie sú dostupné pre audio CD alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte audio CD. Funkcie sú dostupné pre DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW disky obsahujúce audio súbory MP3* 1, obrazové súbory JPEG a video súbory DivX* 2 * 3 ). Funkcie sú dostupné pre DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW) disky obsahujúce video súbory DivX* 2 * 3. *1 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát pre kompresiu audio údajov definovaný normou ISO/MPEG. *2 DivX je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivXNetworks, Inc. *3 DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie. Disky vhodné na prehrávanie Formát diskov DVD VIDEO DVD-RW VIDEO CD Super Audio CD *1 Audio CD *2 CD-R/CD-RW (audio údaje) (súbory MP3) (súbory JPEG) Logo disku Logo DVD VIDEO a logo DVD-RW sú obchodné značky. *1 Okrem multikanálovej časti disku. *2 Je možné zobraziť CD text (len názov disku). Poznámka k CD/DVD diskom Systém dokáže prehrávať CD-ROM/CD-R/ CD-RW disky so záznamom v nasledovných formátoch: Formát audio CD. Formát Video CD. 6 SK Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo rozšírenému formátu - Joliet Systém dokáže prehrávať DVD-ROM/ DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R disky so záznamom v nasledovných formátoch: Video súbory DivX vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF. Príklady nevhodných diskov Systém nedokáže prehrávať nasledovné disky: CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných formátoch, než sú uvedené na str. 6. CD-ROM disky so záznamom vo formáte PHOTO CD. Dátové úseky CD-Extra diskov. DVD Audio disky. DVD-RAM disky. DVD VIDEO disky s rozdielnym regionálnym kódom (str. 8, 92). Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare obdĺžnika, srdca). Disky, na ktorých je nasadené komerčne dostupné príslušenstvo napr. nálepka alebo prstenec. Prstenec Nálepka Adaptér pre konverziu 8 cm disku na štandardný rozmer. Adaptér Poznámky k CD-R/CD-RW/DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskom V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R/ CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality záznamu, stavu disku, alebo vlastností záznamového zariadenia a záznamového softvéru. Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie záznamového zariadenia. Nie je možné prehrávať disky vytvorené vo formáte Packet Write. Audio disk kódovaný technológiou pre ochranu autorských práv Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD). V poslednom čase niektoré hudobné vydavateľstvá distribuujú disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné so štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať v tomto zariadení. Poznámka k diskom DualDisc DualDisc je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto produkte nie je zaručené. Poznámka k DVD-RW diskom (okrem modelov pre USA/Kanadu/ Európu) Obrazový záznam na DVD-RW diskoch s ochranou CPRM* sa nemusí dať prehrať, ak obsahuje signál ochrany pred kopírovaním. Na obrazovke sa zobrazí Copyright lock. * CPRM (Content Protection for Recordable Media) je kódovacia technológia, ktorá chráni obrazový záznam pred kopírovaním. Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou na povrchu. Disky so znečisteným povrchom od zvyšku lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske a pod. pokračovanie 7 SK Poznámka k PBC (Playback Control) (VIDEO CD disky) Systém podporuje štandardy Ver. 1.1 a Ver. 2.0 pre VIDEO CD disky. V závislosti od druhu disku môžete teda využívať dva druhy prehrávania. Druh disku VIDEO CD disky bez PBC funkcií (disky Ver. 1.1) VIDEO CD disky s PBC funkciami (disky Ver. 2.0) Je možné Video prehrávanie (pohyblivé záznamy), ako aj prehrávanie hudby. V porovnaní s diskmi Ver. 1.1 je možné interaktívne prehrávanie softvéru pomocou zobrazenia Menu na TV obrazovke (PBC Playback). Naviac je možné prehrávanie statických záberov (ak sa na disku nachádzajú) s vysokým rozlíšením. CD disk typu Multi Session Ak sú súbory MP3 uložené na disku v prvej sekcii (First session), dokáže systém prehrávať aj CD disky zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory MP3 uložené aj v ďalších sekciách, môžu sa tieto súbory tiež prehrávať. Ak sú súbory JPEG uložené na disku v prvej sekcii (First session), dokáže systém prehrávať aj CD disky zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory JPEG uložené aj v ďalších sekciách, môžu sa tieto súbory tiež prehrávať. Ak sú audio skladby a obrazové dáta na audio CD disku alebo Video CD disku zaznamenané v prvej sekcii, bude sa prehrávať iba prvá sekcia. Štruktúra Super Audio CD disku Super Audio CD je nový štandard vysokokvalitného audio disku, pri ktorom je hudba zaznamenaná vo formáte DSD (Direct Stream Digital) (bežné CD disky sú zaznamenané vo formáte PCM). Pri formáte DSD, ktorý využíva až 64x vyššiu vzorkovaciu frekvenciu než pri bežnom CD disku a 1-bitovú kvantizáciu, sa dosahuje širší frekvenčný aj dynamický rozsah v rámci počuteľného frekvenčného pásma. Takto sa umožní reprodukcia zvuku, ktorý sa maximálne približuje originálnemu zvuku. Typy Super Audio CD diskov Rozlišujú sa dva druhy diskov, podľa kombinácie Super Audio CD a CD vrstvy. Vrstva Super Audio CD*: Vrstva s vysokou hustotou Super Audio CD disku. Vrstva CD* 1 : Vrstva, ktorú dokážu čítať bežné CD prehrávače. Jednovrstvový disk (Disk so samotnou Super Audio CD vrstvou) *1 CD vrstvu je možné prehrávať aj v bežných CD prehrávačoch. *2 Keďže sú obidve vrstvy na jednej strane, nie je potrebné disk otáčať. *3 Výber vrstvy pozri v časti Výber časti prehrávania pri Super Audio CD diskoch (str. 46). Regionálny kód Super Audio CD vrstva Hybridný disk* 2 (Disk so Super Audio CD aj CD vrstvou) CD vrstva* 3 Super Audio CD vrstva* 3 Váš systém má regionálny kód vyznačený na zadnej strane a môžete na ňom prehrávať iba DVD disky, ktoré majú rovnaké regionálne kódy. Systém dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky označené značkou ALL. Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie [Playback prohibited by area limitations.] (Prehrávanie nie je povolené miestnym obmedzením). Niektoré DVD VIDEO disky nemusia mať vyznačený regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich prehrávanie obmedzené pre určitý región. 8 SK Poznámka o funkciách prehrávania DVD a VIDEO CD diskov Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne zablokované výrobcom programu. Vzhľadom na to, že tento systém prehráva DVD a VIDEO CD disky podľa samotného obsahu disku upraveného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD alebo VIDEO CD disku. Ochrana autorských práv Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných U.S. patentov a iných práv o duševnom vlastníctve. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision a je určené iba pre domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie sú zakázané. Systém je vybavený adaptívnym maticovým surround dekodérom Dolby* 1 Digital a Dolby Pro Logic (II) a systémom DTS* 2 Digital Surround System. Tento systém dokonale dekóduje 5.1-kanálový signál, nie je však možné pripojiť ďalšie komerčne dostupné surround reproduktory. *1 Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-d sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories. *2 Vyrobené v licencii spoločnosti Digital Theater Systems, Inc. DTS a DTS Digital Surround sú obchodné značky spoločnosti Digital Theater Systems, Inc. 9 SK Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu) DISPLAY Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu. Stláčaním DISPLAY zobrazujete alebo meníte ponuku Control Menu nasledovne:, Control Menu 1 m Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch) m Ponuka Control Menu vypnutá Ponuka Control Menu Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti o jednotlivých položkách pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku. Číslo aktuálne prehrávaného titulu* 1 Číslo aktuálne prehrávanej kapitoly* 2 Položky Control Menu Zvolená položka 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 OFF OFF DISC TITLE CHAPTER Celkový počet titulov* 1 Celkový počet kapitol* 2 DVD VIDEO Stav prehrávania (N Prehrávanie, X Pozastavenie, x Zastavenie atď.) Typ práve prehrávaného disku* 3 Prehrávací čas* 4 Aktuálne nastavenie Voľby Názov funkcie položky zvolenej v Control Menu REPEAT ENTER Quit: DISPLAY Prevádzkové hlásenie 10 SK *1 Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne) sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/Super Audio CD/CD disku sa zobrazí číslo skladby/stopy, pri DATA CD disku sa zobrazí číslo albumu. Číslo video súboru (albumu) DivX pri DATA DVD/DATA CD disku. *2 Pri VIDEO CD/Super Audio CD disku sa zobrazí číslo indexu, pri DATA CD disku sa zobrazí číslo súboru MP3 alebo JPEG. Číslo video súboru DivX pri DATA DVD/DATA CD disku. *3 Super VCD disk bude indikovaný ako SVCD. Pri DATA CD disku sa v ponuke Control Menu 1 zobrazí MP3 alebo v ponuke Control Menu 2 JPEG. *4 Zobrazenie informácie o dátume pre súbor JPEG. Vypnutie zobrazenia Stlačte DISPLAY. Zoznam položiek Control Menu Položka Názov položky, Funkcia, Príslušný druh disku [TITLE] (str. 57)/[SCENE] (str. 57)/[TRACK] (str. 57) Výber titulu, scény alebo stopy pre prehrávanie. [CHAPTER] (str. 57)/[INDEX] (str. 57) Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie. [INDEX] (str. 57) Zobrazenie a výber indexu pre prehrávanie. [TRACK] (str. 57) Výber skladby pre prehrávanie. [ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 46) Výber typu titulov ([ORIGINAL] alebo upravené [PLAY LIST]) pri prehrávaní DVD-RW disku. [TIME/TEXT] (str. 57) Zobrazenie uplynutého a zostávajúceho času prehrávania. Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby. Zobrazenie DVD/CD textu alebo názvu skladby pri súbore MP3. [PROGRAM] (str. 42) Zostavenie poradia prehrávania. [SHUFFLE] (str. 43) Prehrávanie v náhodnom poradí. [REPEAT] (str. 44) Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/albumov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/albumu. [PARENTAL CONTROL] (str. 65) Nastavenie obmedzenia prehrávania disku. [SETUP] (str. 80) [QUICK] Setup (str. 30) Pomocou ponuky Quick Setup (Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky) zvoľte požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP a veľkosť používaných reproduktorov. [CUSTOM] Setup Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia. [RESET] Obnovenie nastavení v ponuke [SETUP] na výrobné nastavenia. pokračovanie 11 SK Rada [ALBUM] (str. 57) Výber albumu pre prehrávanie. [FILE] (str. 57) Výber súboru JPEG alebo DivX pre prehrávanie. [DATE] (str. 62) Zobrazenie dátumu nasnímania obrazového súboru. [INTERVAL] (str. 52) Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime Slide Show na obrazovke. [EFFECT] (str. 52) Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide Show. [MODE (MP3, JPEG)] (str. 51) Výber typu údajov pre prehrávanie; audio súbory MP3 (AUDIO), obrazové súbory JPEG (IMAGE) alebo oboje (AUTO) pri prehrávaní DATA CD disku Indikátor ikony Control Menu svieti nazeleno t, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem [OFF] (len [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] svieti nazeleno, ak nastavíte [PLAY LIST] (výrobné nastavenie). 12 SK Začíname Začíname Vybalenie Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo: Reproduktory (2) Subwoofer (1) AM rámová anténa (1) FM drôtová anténa (1) Reproduktorový kábel (1) Video kábel (1) Diaľkové ovládanie (DO) (1) Batérie
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks