บทท 1. การต ดต ง AppServ - PDF

Description
1 บทท 1 การต ดต ง AppServ โปรแกรม AppServ win เพ อให ผ ศ กษาเข าใจกระบวนการต ดต งแอปพล เคช นเซ ฟเวอร (AppServ) ซ งระบบโปรแกรมท ผ พ ฒนาได ใช ฐานข อม ล MySQL และใช งานร วมก บ PHP ในส วนของ

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 96 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 บทท 1 การต ดต ง AppServ โปรแกรม AppServ win เพ อให ผ ศ กษาเข าใจกระบวนการต ดต งแอปพล เคช นเซ ฟเวอร (AppServ) ซ งระบบโปรแกรมท ผ พ ฒนาได ใช ฐานข อม ล MySQL และใช งานร วมก บ PHP ในส วนของ Web Application ข นตอนการต ดต ง 1. ดาวน โหลดโปรแกรม AppServ 2. Double Click ไฟล appserv-win รอส กคร จะปรากฏหน าจอ Welcome ให กดป ม Next เพ อไปย งหน าต อไป 2 4. กดป ม I Agree เพ อยอมร บข อตกลงในการใช ซอฟต แวร 5. กาหนดโฟลเดอร สาหร บต ดต งโปรแกรม AppServ จากน นกดป ม Next 3 6. เล อกองค ประกอบ (Components) สาหร บการต ดต ง แล วกดป ม Next 7. จะปรากฏหน าจอสาหร บให กรอกข อม ลเซ ฟเวอร ของ (Server Information) ซ งประกอบด วย ช อเซ ฟเวอร หร อ ย อาร แอล (URL) อ เมล ของผ ด แลเซ ฟเวอร พอร ตสาหร บใช งาน หร อต ดต อ ใส เป นช อ Host ท ท านม กรณ น ให ใส localhost.lan ก ได ใส เป น Mail ของท านก ได หร อใส ก ได 4 หร อตาม ต วอย างท กาหนดให น ก ได 8. หล งกรอก Server Information แล ว ข นตอนต อไปค อการกาหนดค าสาหร บ MySQL Server ซ งต องระบ รห สผ าน (Password) สาหร บ root ช ดภาษา (Character Sets and Collations) ท ใช รห สผ านให ใส เหม อนก นท งสอง ช อง เพ อย นย น ให จ าไว ด วยว า ท านใส อะไรไว เน องจากจะน ามา กาหนดในระบบโปรแกรมด วย ตามภาพ จะแสดงการป อนรห สผ าน การย นย นรห สผ าน และการกาหนดภาษาท รองร บซ งให เล อกใช Thai-UTF- 8 หล งจากกาหนดค าด งกล าวแล ว ให กดป ม Install 5 10. หล งกาหนดค าสาหร บ mysql Server แล ว ต วต ดต งจะดาเน นการต ดต งองค ประกอบต างๆ ลงในระบบ 11.เม อการต ดต งเสร จส น ให กดป ม Finish 6 12.ระบบจะทาการสตาร ท (Start) โปรแกรม Apache 13. เม อสตาร ท Apache Http Server เสร จ ให ทาการเป ดโปรแกรมเว บบราวเซอร และพ มพ คาว า ลงไปในช องร บย อาร แอล (Address Bar) หากโปรแกรม Apache ทางานได เป นปกต จะปรากฏข อความในหน า แรกตามภาพ 7 14. สาหร บองค ประกอบต างๆ ของ AppServ จะถ กต ดต งไว ท โฟลเดอร C:\AppServ 8 บทท 2 การใช งาน I m Megasoft Office 2009 การเข าใช งาน I m Megasoft Office Download ไฟล ImMegasoftOffice.rar ได ท 2. ซ งขณะน เป นร น 2RC5 ซ งใช งาน ร วมก บ Webboard smf 2rc5 ในส วนของ Web Application 3. สามารถเร ยกใช งานโดย Double Click ท Icon 4. จะปรากฏหน าตาโปรแกรมหล กด งน ซ งประกอบด วยส วนกล มคาส งหล กด งน หน าหล ก 9 หน าหล ก ค อส วนของค าส งในการเข าหน าแรกของ Web Application ซ งผ พ ฒนา ได ใช PHP ในการใช งานเป น Package ร วมก นก บ Web board SMF 2RC5 ก อนหน า เร ยกการทางานท ผ านมาของหน า Web หล ก ต อไป เร ยกการทางานหน าต อไปของหน า Web หล ก หย ด หย ดการประมวลผลหน า Web เพ อไปหน าอ นๆ ต อไป เร ยกใหม การฟ นฟ หน า Web หล กใหม เพ อปร บห าเว บป จจ บ น ค นหา Save Security ค นหาคาหาคาในหน าเว บหล ก หร อค นหาข อม ลบนฐานข อม ล การจ ดเก บความปลอดภ ย หร อ Reset ค าความปลอดภ ยการอน ญาต การเข าใช งานใหม จะใช งานได เฉพาะ Admin เท าน น Security การจ ดเก บความปลอดภ ย หร อ ต งค าความปลอดภ ยการอน ญาต การเข า ใช งานให ก บผ เข าใช งาน จะใช งานได เฉพาะ Admin เท าน น ผ งช ดคาส งในโปรแกรม ผ งค าส งของช ดค าส ง ในส วนของ Desktop Application ซ งสามารถใช งานร วมก บ Web Application ได โดยผ านทางฐานข อม ล Security 10 11 ผ งช ดคาส ง 12 แฟ ม สร าง อธ บายเก ยวก บการสร างเอกสารต างๆ ของระบบโปรแกรม ซ งเป น ล กษณะต วช วย ในการสร างเอกสาร ต งค าเคร องพ มพ การต งค าและเล อกเคร องพ มพ ในการพ มพ ข อม ล แสดงก อนพ มพ การแสดงเอกสารก อนการพ มพ ข อม ล ในส วนของแต ละโมด ลงานท ง Web Application และ Desktop Application พ มพ ข อม ล การพ มพ ข อม ลทางเคร องพ มพ ในส วนของแต ละโมด ลงานท ง Web Application และ Desktop Application กาหนดรอบบ ญช การก าหนดรอบบ ญช งบประมาณในรอบป เช น ป งบประมาณ 2554 จะ ต งค ารอบบ ญช ไว ท 1 ต.ค ถ ง 30 ก.ย เป นต น ซ งจะม การ ป ดรอบบ ญช จากส วนน ซ งจะกล าวต อไป ระด บช นเร ยน การกาหนดระด บช นเร ยนในสถานศ กษา หมวดหม การกาหนดหมวดหม ของพ สด หร อคร ภ ณฑ พน กงาน การบ นท กข อม ลพน กงานหร อบ ลากรในสถานศ กษา รายละเอ ยดข อม ลโครงการ/แผนการใช เง นงบประมาณ 13 กาหนดรอบบ ญช ระด บช นเร ยน 14 หมวดหม ระบบงาน ระบบส นค าคงคล ง ค อระบบพ สด คงคล ง ทะเบ ยนค มพ สด และคร ภ ณฑ หมวดหม การกาหนดหมวดหม ของพ สด หร อคร ภ ณฑ รายละเอ ยดข อม ลส นค า รายละเอ ยดข อม ลส นค า หร อว สด คงคล ง เพ อเก บข อม ลค มทะเบ ยนพ สด และว สด ส นเปล อง ต งค า การต งค า ต วเล อกของระบบส นค าคงคล ง ระด บช น การก าหนดระด บช นเร ยนในสถานศ กษา เพ อเก บข อม ลน กเร ยน และ จานวนน กเร ยน เพ อจ ดสรรงบประมาณรายห ว ระบบงานบ ญช โรงเร ยน ส วนเข าหน า Web Application ของระบบบ ญช โรงเร ยน เพ อเช อมการ ทางานระหว าง Web Application และ Desktop Application บ ญช เง นฝากสถานศ กษา ทะเบ ยนค มรายละเอ ยดเง นฝากสถานศ กษา โดยแยกตามงบประมาณ ต างๆ ของแต ละบ ญช การเง นด วย ระบบบ ญช จ ดซ อ/จ ดจ าง ระบบการจ ดซ อจ ดจ าง และรายการบ ญช งบประมาณเข าออก ต งค า การต งค า ต วเล อกของระบบบ ญช โรงเร ยน 15 ระบบว สด คงคล ง รายละเอ ยดว สด คงคล ง 16 ระบบงานบ ญช โรงเร ยน บ ญช เง นฝากสถานศ กษา 17 งบบ ญช จ ดซ อ/จ ดจ าง ในส วนของรายงานสามารถรายงานงบจ ดซ อจ ดจ าง ออกมาให โดยอ ตโนม ต ท กแบบฟอร ม โดยแยกประเภทการ จ ดทางบ 18 บ นท กข อม ลงบบ ญช ค าใช จ าย 19 20 การซ อว สด /คร ภ ณฑ ใบสาค ญจ าย 21 รายหน งส อร บ 22 ร ปแบบ ร ปแบบหน าตามาตาฐาน การกาหนดร ปแบบหน าตาของโปรแกรม แบบมาตรฐาน ฟอร มแบบ Ribbon เป ด/ป ด การใช งานหน าตามแบบปกต และแบบ Ribbon ป มระบบโปรแกรม เป ด/ป ด ป มระบบด านบน Visible เป ด/ป ด การใช งาน Ribbon ต งค าแก ไขภาษา ผ ใช สามารถแก ไขภาษา และสร างภาษาเป นของตนเองได โดยภาษาไทย เป นภาษาปกต ดาวน โหลดภาษาใหม ดาวน โหลด ร ปแบบภาษาใหม ท ทางผ พ ฒนาจ ดเตร ยมไว ภาษา เล อกภาษาท ใช ปกต ค อ default แถบสถานะ สถานะผ ลงช อเข าใช งาน Database ผ ใช งานป จจ บ น ร ปแบบหน าตา สถานะ Database 23 การคานวณรายงานงบจ ดซ อจ ดจ าง 24 บทท 3 การเข าใช งาน Step By Step การเบ กเง นจากบ ญช ธนาคาร 1. เล อกรายการ บ ญช เง นฝากธนาคาร ด งภาพ เม อเล อกรายการด งกล าวแล ว จะเข าส รายละเอ ยดบ ญช งบประมาณซ งค มด วยบ ญช ธนาคาร เพ อให ข อม ลเช อมโยงก นอย างถ กต องท ดยอดบ ญช สามารถปร บปร งได เพ ยงประมวลผลใหม เพ ยง ด งภาพ โดยให ส งเกตท เลขท บ ญช ธนาคาร ท ร ปแบบ ค อ xxx-x-xxxxxx-x และต องไม เป นต วเลขยอด งบประมาณ หมายความว า เป นรายละเอ ยดบ ญช ธนาคาร ด งต วอย างช อบ ญช เง นอ ดหน นอ นโรงเร ยนบ านสว างหนอง เส อ เลขท บ ญช เป นต นเม อ Click ขวาเร ยก Popup แล วให เล อกค าส ง บ นท กรายการฝากถอน ด ง ภาพ 25 2. การบ นท กรายการฝาก หร อถอนเง น หร อการก าหนดรายละเอ ยดเง นงบประมาณเข าออก จะปรากฏ รายละเอ ยดให บ นท กข อม ลการ ฝากเง น, ถอน หร อร บโอนเง นงบประมาณ ด งภาพ 26 3. กด F3 หร อเล อก เพ อเพ มรายการเบ ก-ถอนเง น งบประมาณ - เล อก สถานะ เป นถอนเง นสดเน องจาการเบ กถอนเง นจากธนาคาร ต องร บออกมาในร ปแบบเง น สดก อน จ งสามารถใช จ ายต างๆ ได ส วนเง นสดท เหล อจะเป นเง นสดคงเหล อและบ นท กเก บร กษาต อไป - กาหนดว นท ทาการเบ กเง นจากธนาคารให ใส ว นท ในสม ดเง นฝากตามรายการท เบ กเง นออกมาจร ง - รห สสาขา,คาย อ ค อรห สสาขาและคาย อรายการ ท ทาการเบ กถอนเง นเพ อเก บข อม ล - ใส จานวนเง นท ถอน - รายละเอ ยด รายละเอ ยดท จะนาเง นไปใช จ ายสามารถระบ ให ระเอ ยดได เป นการระบ เพ อเต อน ความจา เช น ค าไฟฟ า, ค าน าม นต ดหญ า, ค าว สด เป นต น 4. เม อกด เพ อบ นท กข อม ลจะแสดงหน าต างให ใส ยอดการเบ กเง นจากบ ญช ด งร ป ใส ยอดเง นท เบ กจากบ ญช ให ถ กต องเป นอ นเสร จส น 5. เม อเราใส จ านวนเง นท เบ กถอน และก าหนดยอดเง นจากบ ญช ได อย างถ กต องแล ว ให กล บไปด ท ยอดบ ญช ต างๆ จากปรากฏยอดเง นสดข นจากรายการท เราเบ กถอนท นท ด งร ป 27 ยอดท เบ กถอน ห กจากบ ญช รวมห กจากบ ญช ต องเท าก บยอด เบ กถอน ร ป เม อ บ นท ก การใส จ านวนเง นห กจากยอดบ ญช ท ก าหนดจะประมลผลยอดบ ญช ห กลด จากรายการท เบ กมา ด ง เม อเบ กถอนจากธนาคารมา ยอดเง นสดเพ มข น,ยอดเง นฝาก จะลดลง ยอดคงเหล อจะเท าเด ม จากการลงรายการด งกล าวยอดเง นสดคงเหล อ ในรายการบ ญช เง นโครงการอาหารกลางว นน กเร ยน จะเป นยอด ด งท เบ กถอนมาจร ง และสามารถนาเง นสดไปดาเน นการใช จ ายหร อจ ดซ อจ ดจ างต อไป 28 การร บโอนเง นจากต นส งก ดหร อฝากเช คจากหน วยงานอ น 1. เข ารายการค าส ง ท าข นตอนเหม อนก บ การเบ กเง นจากบ ญช ธนาคาร จากข อ 1-3 การบ นท กรายการฝาก หร อถอนเง น หร อการก าหนดรายละเอ ยดเง นงบประมาณเข าออก จะปรากฏรายละเอ ยดให บ นท กข อม ลการ ฝากเง น, ถอน หร อร บโอนเง นงบประมาณ ส วนข อ 3 ให เล อก สถานะ เป น ร บโอนเง น รวมท งการน าฝากเช ค จากหน วยงานอ นก ทาในส วนน เช นเด ยวก น ด งร ปต วอย าง รายละเอ ยด ใบเสร จร บเง น 2. หากเป นการร บโอนหร อฝากเช ค หร อน าฝากเง นม ส วนรายละเอ ยดใบเสร จร บทางหน วยงานท านได ออกเป น หล กฐานการร บเง น ด งภาพ 3. เม อ บ นท ก แล วจะม หน าต างส วนให ใส รายการยอดร บเข าบ ญช ต างๆ ด งร ป 29 4. เม อ บ นท ก การใส จ านวนเง นถ กต องตามจ านวนเง นท ร บโอนมาจร ง เร ยบร อยแล วตรวจสอบยอดในบ ญช ว า ถ กต องหร อไม 30 การจ ดทางบจ ดซ อ-จ ดจ าง-ทาส ญญาจ าง 1. เล อกรายการ งบการจ ายเง นงบประมาณ ด งภาพ 2. จะปรากฏรายการงบจ ดซ อ-จ ดจ าง-การทาส ญญาจ าง รวมท งการนาเง นเพ อส งสรรพกร หร อนารายได ส งต น ส งก ด สามารถต งรายการได ในงานเด ยวก น สามารถแยกประเภทงานได ในการลงรายละเอ ยดว าเป นงบ ประเภทใด ซ งรายการท แสดงจะจ ดเร ยงตามว นท ท ทาการ การจะสร างเอกสารพ งระม ดระว งอย างย งในการ ก าหนดว นท ท าการในรายการต างๆ เพ อความถ กต องของการเด นบ ญช บางรายการก ม ได เบ กเง นท หน วยงานท าน เช น ส ญญาจ างน กการภารโรง, ส ญญาจ างคร อ ตราจ าง เป นต น 3. กด F3 หร อเล อก เพ อสร างเอกสารงบจ ดซ อ-จ ดจ าง จะแสดงหน าต างให ก าหนดรายละเอ ยดช องบท สร างใหม ด งต วอย าง 4. เม อตอบ ตกลง จะแสดงห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks