ใบความร ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ผ ส อน นายว ฒ ชย คำาม สว าง ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย อ บลราชธาน - PDF

Description
61 ใบความร หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมนำาเสนอข อม ล ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา ผ ส อน นายว ฒ ชย คำาม สว าง ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย อ บลราชธาน 62 หน วยท

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 13 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
61 ใบความร หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมนำาเสนอข อม ล ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา ผ ส อน นายว ฒ ชย คำาม สว าง ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย อ บลราชธาน 62 หน วยท 6 การใช โปรแกรมนำาเสนอข อม ล 1. การใช งานเบ อ งต น เร ยกใช โปรแกรม PowerPoint 1. คล กป ม Start จากน นเล อก Program แล วเล อกต วเล อก Microsoft PowerPoint หร อเล อกจาก Short Cut ท สร างไว ดง ร ป ส วนประกอบต าง ๆ ของโปรแกรม PowerPoint Title Bar Menu Bar Close Maximize Button Minimize Button Slide Pane Tool Bar Outline Pane Task Pane Change View Button Notes Pane Status Bar ป ดโปรแกรม Microsoft PowerPoint คล กป ม Close บน Title Bar หร อคล กเมน File แล วเล อกคำาส ง Exit ใช งานเมน และท ลบาร เร ยกใช งานท ลบาร และการยกเล กท ลบาร คล กเมน View จากน นคล กคำาส ง Toolbar แล วเล อกช อท ลบาร ท ตอ งการ หร อ คล กเมาส ขวาบร เวณท ลบาร ตรงไหนก ได จากน นเล อกช อท ลบาร ท ตอ งการ 63 ม มมองต าง ๆ ของสไลด ม มมองแบบ Normal View เป นม มมองท จะสามารถมองเห นรายละเอ ยดของแต ละสไลด 3 ส วนด วยก นค อ ห วข อของแต ละสไลด (Outline pane), สไลด (Slide) และส ว นส ดท ายค อส ว นของคำา อธ บายของสไลด น น ๆ (Notes pane) ม มมองแบบ Slide Sorter View เป นม มมองท สามารถเห นได พร อมก นมากกว า 1 สไลด ซ งม มมองแบบน เหมาะสำาหร บการย าย สล บตำาแหน งของแต ละสไลด ก อบป สไลด หร อแม กระท ง การลบสไลด ก สามารถใช ม มมองน ได เช นก น 64 ม มมองแบบ Slide Show ม มมองน จะทำาให ค ณเห นสไลด อย างเต มหน าจอ ซ งเป นม มมองเพ อให ค ณได นาำ เสนองานน นเอง 2. การพ มพ ข อความในสไลด พ มพ ข อความในออปเจ ค ในการสร างสไลด ในงานนำาเสนอท กคร งเราจะต องทำาการเล อกโครงสร างของสไลด เส ยก อนซ งเรา จะเร ยกว า Lay out และในแต ละ Layout น นก จะประกอบไปด วยออปเจ คประเภทต างๆ เช น ข อความ, ร ปภาพ, แผนผ งองค กร, ตาราง หร อแม กระท ง กราฟน น เอง สำาหร บห วข อน ขอกล าวถ ง ออปเจ คประเภทข อความ ซ งคงจะเก ยวก บการพ มพ แน นอนเป นอ นด บแรก ซ งข นตอนของการ พ มพ ขอ ความในออปเจ คม ดง น 1. คล กเมาส ภายในออปเจ คท ตอ งการจะพ มพ ขอ ความ 2. พ มพ ขอ ความท ตอ งการลงในออปเจ คน น เม อพ มพ เสร จเร ยบร อยแล วให คล กเมาส นอกออปเจ คน นๆ หร อกดแป น Esc 65 พ มพ ข อความเพ ม เต มด วย Text box กรณ ท ตอ งการพ มพ ขอ ความเพ ม เต มนอกเหน อจากออปเจ คท แต ละ Layout ม ให มาน น ก จะ ต องใช เคร องม อในการพ มพ เข ามาช วยก ค อ Textbox น น เอง สามารถทำาได ดง น 1. คล กป ม Text Box ท ท ลบาร Drawing 2. คล กเมาส ไปย งตำาแหน งท ตอ งการจะพ มพ ขอ ความเพ ม เต ม เม อพ มพ เสร จแล วให กดแป น Esc ลบออปเจ คประเภทข อความ เล อกออปเจ คท ตอ งการจะลบ จากน นกดแป น Delete ท ค ยบ อร ด แต ถา กรณ ท ลบผ ด หร อต องการจะยกเล กสามารถ Undo หร อกดแป น Ctrl + Z ได เปล ย นร ปแบบสไลด ด วย Slide Layout การเปล ยนร ปแบบสไดล ดว ย Slide Layout ม หลายสาเหต ดว ยก น เช น จากห วข อก อนหน าน เป นเร องของการลบออปเจ คประเภทข อความถ าหากทำาการลบท งออปเจ ค จะเห นว าข อความท เราได พ มพ เข าไปน นจะหายไป แต คงเหล อไว ออปเจ คของ Layout น นอย แต ถา หากเผลอหร อลบออปเจ คของ Layout น นออกไปก จะสามารถเร ยกออปเจ คน นกล บค นมาได หร อ อ กกรณ หน งค ออาจจะเล อก Layout ผ ด เช นไปเล อก Title Slide แต จร งๆ ต องการใช งาน Organization Chart ก สามารถใช ว ธ น ได เช นก น 1. คล กป มบน Menu bar เล อก Format Slide Layout 66 2. จะปรากฏ Task Bar ในโหมด Slide Layout ทางด านขวา จากน นเล อก Layout ท ตอ งการ 3. การจ ดร ปแบบสไลด เพ ม สไลด การสร างสไลด ในแต ละไฟล สามารถสร างได ตามท เราต องการ (ข นก บความสามารถของ เคร องด วย) เพราะฉะน นเม อสร างสไลด แรกเสร จเร ยบร อย โปรแกรมจะไม ม สไลด ต อไปรอ ไว ให ทาำ งานเลยโดยอ ตโนม ต แต ผใ ช งานจะต องเป นผ ส งเพ มสไลด เองด งน 1. คล กเมน Insert เล อกคำาส ง New Slide หร อคล กป ม Insert New Slide บนท ลบาร 2. เล อกร ปแบบ Layout ของสไลด ทางด านขวาม อท ตอ งการ ลบสไลด ถ าในขณะท กาำ ล งใช งานนำาเสนอในม มมองแบบ Slide Sorter View สามารถเล อกสไลด ท ไม ตอ งการ แล วเคาะแป น Delete ได เลย แต ถา เป นกรณ ท กาำ ล งทำางานอย ใ นม มมอง แบบ Slide View จะไม สามารถทำาได แต สามารถใช คาำ ส งแทนได ดง น 1. เล อนสไลด ท ตอ งการจะลบให แสดงอย บ นหน าจอ 67 คล กเมน Edit แล วเล อกคำาส ง Delete Slide จ ดร ปแบบของข อความ สามารถจ ดร ปแบบของข อความได จากท ลบาร Formatting โดยใช ป มคำาส งด งต อไปน ป มคำำส ง ความหมาย เปล ยนร ปแบบต วอ กษร เล อกขนาดต วอ กษร ทำาให ตว อ กษรเข มข น ทำาให ตว อ กษรเอ ยง ข ดเส นใต ตว อ กษร ใส เงาต วอ กษร ขยายขนาดต วอ กษร ลดขนาดต วอ กษร เปล ยนส ตว อ กษร (ใช จากท ลบาร Drawing) จ ดแนวการวางข อความ สามารถจ ดแนวการวางข อความได จากท ลบาร Formatting โดยใช ป มคำาส งด งต อไปน ป มคำำส ง ความหมาย ต วอ กษรช ดซ ายในออปเจ ค ต วอ กษรอย ต รงกลางในออปเจ ค ต วอ กษรอย ช ดขวาในออปเจ ค ให ขอบซ ายและขวาของต วอ กษรในออปเจ คเสมอก น ใส ส พน ของออปเจ ค 1. เล อกออปเจ คท ตอ งการใส ส พ น 2. คล กป ม Fill Color บนท ลบาร Drawing 3. เล อกส ท ตอ งการ หร อเล อก More Fill Colors หร อ Effects แต ถา จะยกเล กให เล อก No Fill ต กรอบของออปเจ ค 1. เล อกออปเจ คท ตอ งการใส กรอบ เล อก Fill 68 2. คล กป ม Line Color เพ อเล อกส ของกรอบท ตอ งการ 3. คล กป ม Line Styles เพ อเล อกแบบและความหนาของเส น 4. การนำากราฟ กต างๆ มาสร างสไลด สร างภาพกราฟ กต างๆ ด วย Drawing Toolbar ในการสร างสไลด แต ละสไลด กจ าำ เป นท จะต องใช ภาพ หร อกราฟ กต างๆ มาช วยในการสร าง หร อตกแต ง สไลด บา งเพ อให เก ดความโดดเด นหร อเก ดความสวยงาม หร อเน นส วนใดส วนหน งของสไลด ซ งจะม อย ห ลายแบบหลายว ธ ดว ยก น จากห วข อน จะเป นการใช การวาดเส นจาก Drawing Toolbar ซ งเรา สามารถใช ปมต างๆ เหล าน จากท ลบาร Drawing เพ อใช ในการสร างภาพกราฟ กได ป มคำำส ง ความหมาย วาดเส นตรง วาดล กศร วาดส เหล ยม วาดวงกลม ตกแต งภาพกราฟ ก นอกจากเราสร างภาพกราฟ กจาก Drawing Toolbar ได แล วก ยง สามารถใช ปมต างๆ เหล าน จาก ท ลบาร Drawing เพ อใช ในการตกแต งภาพกราฟ กให สวยงามได ย ง ข น และสำาหร บว ธ การใช งานเคร อง ม อในการตกแต งภาพกราฟ กต างๆ จะอย ใ นรายละเอ ยดห วข อต อๆ ไป ป มคำำส ง ความหมาย เปล ยนส พ น เปล ยนส เส นขอบ ปร บความหนาและร ปแบบของขอบ ใส เงา ทำาเป นภาพ 3 ม ต 69 ใส ร ปภาพจาก Clip Art กรณ ท ตอ งการใส ร ปภาพเพ อตกแต งสไลด ก สามารถใส ได จาก Clip Art ซ งต ดมาก บ โปรแกรม Microsoft Office อย แ ล ว โดยว ธ การใช งานม ดง ต อไปน 1. คล กเมน Insert เล อกคำาส ง Picture จากน นเล อกคำาส งย อย Clip Art 2. ปรากฎ Clip Art Window ด านขวาม อ 3. คล กเล อกร ปภาพท ตอ งการ การตกแต ง Background ของสไลด Background เป นส วนท เป นพ นหล งของสไลด นน เอง เพราะฉะน นถ าต องการให งานนำาเสนอ ของเราด ด และม จ ดด งด ดให ผฟ งน นสนใจ ก สามารถตกแต ง Background ให สวยงามข นมาได ดว ยว ธ ต างๆ ด งน ใส ส ให กบ Background เป นเพ ยงการเปล ยนส ธรรมดา จากส ขาวให เป นส ท เราต องการเท าน นเอง 1. คล กเมน Format แล วเล อกคำาส ง Background 2. คล กท DropDown จากน นเล อกส ของ Background ท ตอ งการหร อเล อกจาก More Colors ก ได เช นก น 70 3. คล กป ม Apply to All ถ าต องการเปล ยนท กสไลด หร อคล กป ม Apply ถ าต องการเปล ยน เฉพาะสไลด ท เล อกอย เ ท าน น ใส ลวดลายให กบ Background จะม ขอ พ เศษจากการใส ส ตรงท วา ม ลวดลายเพ มข น เช นการไล เฉดส หร อการใส ลวดลายท เป น ธ ร ร ม ช า ต ต า ง ๆ 1. คล กเมน Format แล วเล อกคำาส ง Background 2. คล กท Drop Down จากน นเล อก Fill Effects เฉดส คล กแถบ Texture เพ อเล อกลายธรรมชาต ทว ไป หร อคล กแถบ Gradient เพ อเล อกร ปแบบการไล 71 3. คล กป ม Apply to All ถ าต องการเปล ยนท กสไลด หร อคล กป ม Apply ถ าต องการเปล ยน เฉพาะสไลด ท เล อกอย เ ท าน น 5. เทคน คในการฉายสไลด ใส ล กเล นการเปล ย นสไลด ด วย Slide Transition ในการฉายสไลด ถา หากสไลด หน งฉายผ านไปเป นสไลด ต อไปแบบน งๆ คงจะไม เป นท น า สนใจหร อน าด งด ดใจซ กเท าไหร จ งควรท จะใส ล กเล นในการเปล ยนสไลด ให ด น าสนใจมากข น ด ง น 1. คล กเมน Slide Show แล วเล อกคำาส ง Slide Transition จะปรากฏ Task Pane ในโหมดของ Slide Transition ทางด านขวาม อ 2. เล อกร ปแบบท ตอ งการในช อง Apply to Selected Slides 72 3. เล อกระด บความเร วในช อง Speed 4. เล อกเส ยงเม อม การฉายสไลด ในช อง Sound 5. กำาหนดว าจะให สไลด เปล ยนไปโดยการคล กเมาส หร อกำาหนดเวลา ท ช อง Advance slide 6. คล กป ม Apply to All Slide ถ าต องการกำาหนดท กๆ Slide 7. ด ร ปแแบบว าจะออกมาเป นอย างไรโดยกดป ม Play หร อ Slide Show ใส ล กเล นให กบ ออปเจ คประเภทข อความ 1. คล กเมน Slide Show Transition จะปรากฏ Task Pane ในโหมดของ Slide Transition ทางด าน ขวาม อ จากน นเล อกคำาส ง Custom Animation 2. Click ออปเจ คท ตอ งการ แล วกดป ม Add Effect เล อกร ปแบบท ตอ งการ 3. เม อเล อกเสร จเร ยบร อยช อออปเจ คท เล อกจะถ กใส ไว ท ส วน Animation order ด านล าง ซ ง สามารถสล บลำาด บการเล นล กเล นได จากส วนน โดยการคล กป มล กศรข นหร อลง(Re-Order ) ได 4. สามารถปร บเปล ยนล กษณะ Effect ท เก ดจากการกระทำาแบบไหน,ท ศทาง,ความเร ว โดยเล อก จาก Start, Direction และ Speed 5. สามารถเล อกล กเล นและเส ยงตามท ตอ งการโดยคล กขวาท ร ปแบบ Effect น นแล วเล อก Effect Option 6. กำาหนดส ท ตอ งการเปล ยนหล งจากล กเล นผ านไปได ในช อง After animation 7. ด ร ปแแบบว าจะออกมาเป นอย างไรโดยกดป ม Play หร อ Slide Show 73 ใช Rehearse timing ในการจ บเวลาการบรรยาย เป นการจ บเวลาในการบรรยายว าจะต องใช ระยะเวลาในการบรรยายแต ละสไลด นานแค ไหน เพ อจะได ควบค มเวลาในการบรรยายได โดยม ข น ตอนด งน 1. คล กเมน Slide Show เล อกคำาส ง Rehearse timing 2. โปรแกรมจะเร มทำาการฉายสไลด พร อมก บจ บเวลาไปด วย 3. ให คล กป ม Next บนท ลบาร Rehearsal เม อพ ดจบสไลด แรก เพ อเล อนไปย งสไลด ต อไป หร อ ำ ก กรณ ท ตอ งการหย ดช ว คราวให คล กป ม Pause และต องการจะจ บเวลาต อก คล กป ม Pause ซ าอ คร ง 4. คล กป ม Repeat ถ าต องการเร มใหม สาำ หร บสไลด น น ๆ 5. เม อจบแล วโปรแกรมจะทำาการสร ปเวลาในการบรรยาย ให คล กป ม Yes กำาหนดเวลาในการเปล ย นสไลด ให เท าก น นอกจากการจ บเวลาด วยว ธ ขา งต นแล ว ก ยง สามารถกำาหนดเวลาได อ กแบบแต จะเป นการต ง เวลาในการเปล ยนสไลด ท เท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks