การลงท นระหว างประเทศของสหราชอาณาจ กร 1.1 การลงท นโดยตรงของสหราชอาณาจ กรใน ต างประเทศ - PDF

Description
การลงท นระหว างประเทศของสหราชอาณาจ กร 1. การลงท นโดยตรงจากต างประเทศ (FDI) 1.1 การลงท นโดยตรงของสหราชอาณาจ กรใน ต างประเทศ - จากสถ ต ของ Office for National Statistics ของส หราชอาณาจ กร พบว า เง นลงท นโดยตรงส

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 4 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การลงท นระหว างประเทศของสหราชอาณาจ กร 1. การลงท นโดยตรงจากต างประเทศ (FDI) 1.1 การลงท นโดยตรงของสหราชอาณาจ กรใน ต างประเทศ - จากสถ ต ของ Office for National Statistics ของส หราชอาณาจ กร พบว า เง นลงท นโดยตรงส ทธ ของสหราชอาณาจ กรใน ต างประเทศ (net direct investment abroad) ในป 2552 ม ม ลค า 21.2 พ นล านปอนด ลดลง 78.1 พ นล านปอนด จากป ท ผ านมา ท งน ในป 2552 สหราชอาณาจ กรออกไปลงท นในญ ป นส งเป นอ นด บ 1 รองลงมา ค อ อ นเด ย อ นโดน เซ ย เกาหล ใต มาเลเซ ย ไทย และจ นตามลาด บ - จากสถ ต ของ Office for National Statistics ของส หราชอาณาจ กร ยอดรวม FDI ในต างประเทศของสหราชอาณาจ กร ณ ส นป 2552 ม ม ลค ารวมท งส น 1,029.7 พ นล านปอนด ลดลงจากป ท ผ าน มา จากม ลค า 1,073.6 พ นล านปอนด ณ ส นป 2551 ท งน ณ ส นป 2552 สหราชอาณาจ กรลงท นในสหร ฐฯส งเป นอ นด บ 1 ตามด วย เนเธอร แลนด และล กเซมเบ ร ก ตามลาด บ การลงท นในเอเช ยม ส วนแบ ง ประมาณร อยละ 8 ของการลงท นโดยตรงส ทธ ของสหราชอาณาจ กรใน ต างประเทศ โดยยอดรวมการลงท นในเอเช ยของสหราชอาณาจ กร ณ ส นป 2552 เป นการลงท นในฮ องกงส งเป นอ นด บ 1 ตามด วยอ นเด ย ส งคโปร จ น ญ ป น เกาหล ใต อ นโดน เซ ย ไทย และมาเลเซ ย ตามลาด บ 1.2 การลงท นโดยตรงจากต างประเทศในสหราช อาณาจ กร - ในส วนของเง นลงท นโดยตรงส ทธ จากต างประเทศในส หราชอาณาจ กร (net direct investment in the UK) ในป 2552 ม ม ลค า 45.7 พ นล านปอนด ลดลง 3.2 พ นล านปอนด จากป ก อนหน า โดย ประเทศท ม การลงท นในสหราชอาณาจ กรส งเป นอ นด บ 1 ในป 2552 ค อ ฝร งเศส รองลงมา ค อ สหร ฐฯ สเปน และเยอรม น ตามลาด บ ท งน จากภ ม ภาคเอเช ย ประเทศท ม การลงท นในสหราชอาณาจ กรส งส ด ในป 2552 ค อ ส งคโปร ตามด วยฮ องกง อ นเด ย และจ น (การลงท นจากญ ป น ต ดลบอย างมาก) - ยอดรวม FDI จากต างประเทศใน สหราชอาณาจ กร ณ ส นป 2552 ม ม ลค ารวมท งส น พ นล านปอนด ลดลงจากม ลค า พ นล านปอนด ณ ส นป 2551 ประเทศท ม การลงท นในสหราช อาณาจ กรส งส ด ณ ส นป 2552 ค อ สหร ฐฯ ตามด วยเนเธอร แลนด และ ฝร งเศส ตามลาด บ การลงท นจากเอเช ยม ส วนแบ งประมาณร อยละ 6 ของการลงท นโดยตรงจากต างประเทศในสหราชอาณาจ กรท งน ยอด รวมการลงท นจากเอเช ยในสหราชอาณาจ กร ณ ส นป 2552 เป นการ ลงท นจากญ ป นส งเป นอ นด บ 1 ตามด วย ส งคโปร อ นเด ย เกาหล ใต และ จ น ตามลาด บ ตาราง 1 : Net investment flows (ม ลค าพ นล านปอนด ) ของสหราช อาณาจ กร ระหว างป โครงสร างพ นฐาน ร ฐบาลสหราชอาณาจ กรได จ ดทาแผน National Infrastructure Plan ระบ ว ส ยท ศน ของร ฐบาลต ออนาคตของโครงสร างพ นฐานด านเศรษฐก จของสหราช อาณาจ กรเป นฉบ บแรกเม อว นท 25 ต ลาคม 2553 แผนด งกล าว เน น การเสร มสร างระบบและเคร อข ายด านพล งงาน การขนส ง การส อสาร ด จ ตอล น าท วม การบร หาร waste และว ทยาศาสตร ซ งเป นโครงสร าง พ นฐานท จาเป นต อเศรษฐก จสหราชอาณาจ กร รายละเอ ยดสามารถด ได จาก website 3 กฎระเบ ยบการลงท น/นโยบายส งเสร มการลงท น 3.1 กฎระเบ ยบการจ ดต งธ รก จในสหราชอาณาจ กร สหราชอาณาจ กรม ระบบท เป ดกว าง โปร งใส และเอ อ ต อการจ ดต งธ รก จใหม ป จจ บ นม บร ษ ทกว า 2.65 ล านรายท จดทะเบ ยน ในสหราชอาณาจ กร และม การจดทะเบ ยนใหม กว า 360,000 รายในแต ละป ในภาพรวมการจ ดต งธ รก จในสหราชอาณาจ กรไม จาเป นต องขอ อน ญาต อย างไรก ด สหราชอาณาจ กรม กฎหมาย/กฎระเบ ยบท กาก บ ด แลการใช ช อธ รก จ และบางสาขาธ รก จอาจจาเป นต องขอใบอน ญาต (license) หร อขออน ญาตจากทางการ (การเง น การป องก นประเทศ และการค นหาน าม น) ในส วนของหน วยงานภาคร ฐ Companies House ซ งเป นหน วยงานในส งก ด BSI (Department for Business, Innovation, and Skills) ร บผ ดชอบการจดทะเบ ยนบร ษ ทในสหราช อาณาจ กร ตาม พ.ร.บ. บร ษ ท ค.ศ (Companies Act 2006) โดยผ ประกอบการสามารถจดทะเบ ยนด วยตนเองทาง on-line ก บ Companies House ได หร อ ว าจ าง solicitors; accountants หร อ company formation agents ดาเน นการแทน การจ ดต งบร ษ ทจดทะเบ ยนในสหราชอาณาจ กร น กลงท นต างชาต ส วนใหญ เล อกท จะจดทะเบ ยนธ รก จ ในสหราชอาณาจ กร โดยสามารถเล อกร ปแบบธ รก จระหว าง 4 ร ปแบบ เพ อจดทะเบ ยน ด งน - บร ษ ทเอกชนจาก ด ประเภท Private company limited by shares ( Ltd ) : บร ษ ทประเภทซ งต งข นด วยการแบ งท นเป น ห น ม ม ลค าเท า ๆ ก น โดยผ ถ อห นต างร บผ ดจาก ดเพ ยงไม เก นจานวน เง นท ตนย งส งใช ไม ครบม ลค าของห นท ตนถ อ - บร ษ ทเอกชนจาก ดประเภท Private company limited by guarantee : สมาช กต างร บผ ดจาก ดเพ ยงจานวนเง นท ตนเองตกลงจะสน บสน นทร พย ส นของบร ษ ท - บร ษ ทเอกชนแบบ Private unlimited company : สมาช กร บผ ดอย างไม จาก ด - บร ษ ทมหาชนจาก ด (Public Company Limited by Shares- plc ) : บร ษ ทประเภทซ งต งข นด วยความประสงค ท จะเสนอ ขายห นต อประชาชนท วไปในตลาดห น และสมาช กร บผ ดจาก ดเพ ยงไม เก นจานวน เง นท ตนย งส งใช ไม ครบม ลค าของห นท ตนถ อ น กธ รก จต างชาต ส วนใหญ เล อกจ ดต งธ รก จแบบบร ษ ท จาก ดประเภท limited liability by shares ไม ว าจะเป นในร ป บร ษ ทเอกชนหร อมหาชน และส วนใหญ จ ดต งบร ษ ทเอกชนจาก ดท เป น บร ษ ทสาขา (subsidiary) ของบร ษ ทในต างประเทศ อน ง หากเป น บร ษ ทเอกชน กฎหมายกาหนดให ต องม director อย างน อย 1 คน และ director อย างน อย 1 คนต องเป นบ คคลคนธรรมดา ท งน บร ษ ทเอกชน ไม จาเป นต องม เลขาน การยกเว นแต ว าจะระบ ไว ใน articles of association ว าม เลขาน การ หน าท ของ directors ของบร ษ ท ค อ จ ดทา และย นเอกสารตามท กาหนดภายใต Companies Act 2006 ซ งรวมถ ง annual accounts และ annual returns ด วย กระบวนการจดทะเบ ยนจ ดต งบร ษ ทในสหราช อาณาจ กรใช กฎระเบ ยบเด ยวก นสาหร บผ ประกอบการคนชาต และ ต างชาต โดยผ ประกอบการสามารถดาเน นการด วยตนเอง หร อว าจ าง a company formation agent; accountant หร อ solicitor ดาเน นการ แทนให ในการจดทะเบ ยนบร ษ ท เอกสารท บร ษ ทต องย นต อ Companies House ค อ - แบบฟอร มขอจดทะเบ ยน(Form IN01) และค า fee - หน งส อบร คณห สนธ (Memorandum of Association) ซ งเป นหน งส อท แสดงว ตถ ประสงค ในการจ ดต งบร ษ ท - ข อบ งค บของบร ษ ท ( Articles of Association) - อน ง ผ ประกอบการอาจไม สามารถจ ดต งบร ษ ทได หากช อของบร ษ ทท จะต งข นมาน นซ าก นก บช อของบร ษ ทอ นท จด ทะเบ ยนอย แล ว ผ ประกอบการจ งควรตรวจสอบช อบร ษ ทอ นท จด ทะเบ ยนอย แล วโดยใช บร การค นหา WebCheck ได ฟร จาก website ของ Companies House ท งน ผ ประกอบการไม สามารถสารอง (reserve) ช อได นอกจากน ควรตรวจสอบว าช อท จะจดทะเบ ยนน นเป น ช อท เป น trade mark ของบร ษ ทอ นหร อไม โดยตรวจสอบได ท Trade Mark Register ของ UK Intellectual Property Office - เม อเล อกช อบร ษ ทท จะจดทะเบ ยนได แล ว ผ ประกอบการสามารถย นเอกสารทาง on-line หร อส งทางไปรษณ ย ไปท Companies House โดยสามารถจดทะเบ ยนในว นเด ยวก นก บท ย น เอกสารได (same-day incorporation) หากย นก อนบ าย 3 โมงเย น ว น จ นทร -ศ กร และเส ยค าใช จ ายเพ มเต ม 50 ปอนด หากเป นการย น เอกสารทางไปรษณ ย และเส ย 30 ปอนด หากย นเอกสารทาง on-line (หากเป นการจดทะเบ ยนธรรดาท ไม ใช same-day service เส ย standard fee 15 ปอนด สาหน บการย นทาง on-line และ 20 ปอนด สาหร บการย นทางไปรษณ ย โดยจะใช เวลาดาเน นการ 5 ว นจากว นท ได ร บเอกสาร) - เม อ Companies House ตรวจสอบแล ว ผล ปรากฏว า เอกสารถ กต องครบถ วน และช อบร ษ ทไม ซ าก บบร ษ ทจด ทะเบ ยนอ น ก จะออกใบร บรอง (certificate of incorporation) ว า บร ษ ทได จดทะเบ ยนอย างถ กต องตามกฎหมายแล ว การจ ดต งธ รก จในร ปแบบอ นสาหร บน กลงท น ต างชาต หากไม จดทะเบ ยนเป น UK registered company น ก ธ รก จต างชาต สามารถเล อกจ ดต งธ รก จในร ปแบบอ นๆ ได แก สาขา (branch); ห างห นส วน (a partnership) ; a place of business; ห าง ห นส วนจาก ด (a limited partnership) ; ห างห นส วนจาก ดความร บผ ด (a limited liability partnership); ก จการร วมค า (a joint venture) ; บร ษ ทมหาชนจาก ดแห งย โรป (a European public limited company- SE) ซ งม ความหมายแตกต างก น ด งน - A branch : สาขา (a branch) เป นส วนหน งของบร ษ ท จาก ดในต างประเทศท ถ กจ ดต งข นมาเพ อดาเน นธ รก จในสหราช อาณาจ กรแทนบร ษ ทแม ท ต งอย ในต างประเทศ ซ งม ข อบ งค บ ค อ เม อ เป ดสาขาใน สหราชอาณาจ กรแล ว จะต องย นเอกสารต อ Companies House ภายในระยะเวลาไม เก น 1 เด อน ได แก ฟอร ม BR1 ท กรอกแล ว ร บรองสาเนาถ กต อง constitutional documents ของบร ษ ท สาเนา บ ญช ล าส ดท ได ร บการตรวจสอบจะต องต พ มพ ในต างประเทศ และชาระ ค าจดทะเบ ยน โดยหากเอกสารเป นภาษาของประเทศ home country language ต องม คาแปลท ได ร บการร บรองประกอบ - A place of business เป นการม สถานท หร อม การระบ ให เห นว าสามารถต ดต อบร ษ ทได จากสถานท น นๆ โดยบร ษ ทต างชาต จะต องจดทะเบ ยนหากใช สถานท ใดสถานท หน งในสหราชอาณาจ กรใน การดาเน นธ รก จเป นประจา แม ว าจะไม ม ป ายระบ ความเก ยวข องระหว าง สถานท ด งกล าวก บบร ษ ทต ดไว ก ตาม ซ งม ข อบ งค บ ค อ เม อเป ดสาขา ในสหราชอาณาจ กรแล ว จะต องย นเอกสารต อ Companies House ภายในระยะเวลาไม เก น 1 เด อน ได แก ฟอร ม 691 ท กรอกแล ว ร บรอง สาเนาถ กต อง constitutional documents ของบร ษ ท และชาระค าจด ทะเบ ยน - Partnerships : บ คคลธรรมดารวมถ งน กลงท นต างชาต สามารถจ ดต งห าง ห นส วนในสหราชอาณาจ กรได โดยห นส วนต องร บผ ดร วมก นในหน ส น ท งหมด ซ งหมายความว า หากห นส วนคนใดคนหน งหร อหลายๆคนไม สามารถชาระหน ในส วนความร บผ ดของตนได ห นส วนท เหล อต องร บ ผ ดแทน - Limited Partnerships หร อห างห นส วน จาก ด ประกอบด วยห นส วน 2 ประเภท ด งน *ห นส วนจานวน 1 คนหร อมากกว า ท เร ยกว า general partners ร บผ ดต อหน ส นท งหมดของบร ษ ท *ห นส วนจานวน 1 คนหร อมากกว า ท เร ยกว า ห นส วน ท จาก ดความร บผ ดชอบ limited partners เป นห นส วนท จาก ดความ ร บผ ดชอบในหน ส นของห างไม เก นจานวนท ลงท นในห างห นส วนน น ท งน การจ ดต งบร ษ ทประเภท limited partnership จะต องจดทะเบ ยนภายใต Limited Partnership Act 1907 โดยห นส วน ท กคนจะต องลงลายม อช อและย นแบบฟอร ม LP5 ต อ Companies House อน ง หากเป น overseas limited partnership โดยปกต ไม สามารถจดทะเบ ยนในสหราชอาณาจ กรได เน องจาก limited partnership จะต องม main place of business ต งอย ในสหราช อาณาจ กร - Limited Liability Partnership (LLP) หร อห นส วนท จาก ดความร บผ ดชอบ : ห นส วนท กคนร บผ ดชอบต อหน ส นอย างจาก ด - Joint ventures : บร ษ ทต างชาต สามารถร วมลงท นก บ บร ษ ทในสหราชอาณาจ กรจ ดต งฐานธ รก จในสหราชอาณาจ กร ข อม ลอ น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks