ลาด บ โครงการ เป าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลการดาเน นงาน 1 โครงการพ ฒนาท กษะทางคอมพ วเตอร ให น กศ กษาท กคณะ คร งท 1 - PDF

Description
1 รายงานผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ รอบ 6 เด อน (1 ต ลาคม ม นาคม 2554) 1 โครงการพ ฒนาท กษะทางคอมพ วเตอร ให น กศ กษาท กคณะ คร งท 1 2 โครงการพ ฒนาท

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 8 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 รายงานผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ รอบ 6 เด อน (1 ต ลาคม ม นาคม 2554) 1 โครงการพ ฒนาท กษะทางคอมพ วเตอร ให น กศ กษาท กคณะ คร งท 1 2 โครงการพ ฒนาท กษะทางคอมพ วเตอร ให น กศ กษาท กคณะ คร งท 2 เช งปร มาณ น กศ กษาได ร บ การอบรม จานวน 60 คน เช งค ณภาพ 1. ม ความพ ง พอใจอย าง 2. ม ความร ความเข าใจอย างน อย ร อยละ ม การนาไปใช อย างน อยร อยละ 75 เช งปร มาณ ม ผ ใช บร การ เพ มข นอย างน อย 500 คน เช งค ณภาพ ผ ใช บร การด าน ICT ม ระด บความพ งพอใจ อย าง 12,000 ม.ค. ม.ค. 54 อบรมแล ว 2 หล กส ตร ค อ 1. การซ อมบาร งเคร องคอมพ วเตอร 2. การสร างสรรค งานกราฟ คด วยโปรแกรม ตกแต งภาพ ผลการดาเน นงาน 1. ม น กศ กษาเข าร วมโครงการท งส น 91 คน 2. น กศ กษาท เข าร วมอบรมม ความพ งพอใจ ต อการจ ดอบรมร อยละ น กศ กษาท เข าร วมอบรมม ความร ความ เข าใจร อยละ น กศ กษาท เข าร วมอบรมม การน าไปใช ร อย ละ ใช งบประมาณ 12,000 บาท เป นไปตาม เป าหมาย ยกเว นด านความร ความเข าใจไม เป นไปตามเป าหมาย 18,000 ก.ค. ก.ย. 54 ย งไม ได ดาเน นการ 2 3 โครงการฝ กอบรมด าน ICT แก ช มชน คร งท 1 เช งปร มาณ น กศ กษาได ร บ การอบรม จานวน 60 คน เช งค ณภาพ 1. ม ความพ ง พอใจอย างน อยร อยละ ม ความร ความเข าใจอย างน อย ร อยละ ม การนาไปใช 40,000 ขณะน อย ระหว างการร บสม ครผ สนใจ 4 โครงการฝ กอบรมด าน ICT แก ช มชน คร งท 2 อย างน อยร อยละ 65 เช งปร มาณ น กศ กษาได ร บ การอบรม จานวน 60 คน เช งค ณภาพ 1. ม ความพ ง พอใจอย างน อยร อยละ ม ความร ความเข าใจอย างน อย ร อยละ ม การนาไปใช อย างน อยร อยละ 65 40,000 ย งไม ได ดาเน นการ 3 5 โครงการบาร งร กษาระบบสารสนเทศเพ อ การบร หาร เช งค ณภาพ น กศ กษา บ คลากรภายใน มหาว ทยาล ยม ความพ งพอใจ ในการใช ระบบฯ อย างน อย เช งปร มาณ ม เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย สาหร บการสารองโปรแกรม และข อม ล จานวน 2 เคร อง เช งเวลา ดาเน นการโครงการ บาร งร กษาระบบสารสนเทศ เพ อการบร หาร ภายใน ระยะเวลา 1 ป เช งต นท น ค าใช จ าย รวมท งส น 600,000 พ.ย.53 ก.ย.54 ขณะน อย ระหว างดาเน นการจ ดหาเคร อง คอมพ วเตอร แม ข าย ราคา 300,000 บาท 600,000 บาท 6 โครงการพ ฒนาศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ เช งปร มาณ ม ว สด อ ปกรณ อย างน อย 15 รายการ เช งค ณภาพ ผ ใช บร การ ศ นย ฯ ม ระด บความพ งพอใจ อย าง 70,000 ต.ค. 53 ก.ย.54 ได ว สด จานวน 32 รายการ ม งบประมาณ คงเหล อ 8, บาท ย งไม ได ประเม น ความพ งพอใจ 4 7 โครงการพ ฒนาระบบบร การด าน ICT เช งปร มาณ ม ผ ใช บร การ เพ มข นอย างน อย 500 คน เช งค ณภาพ ผ ใช บร การด าน ICT ม ระด บความพ งพอใจอย าง 40,000 ต.ค. 53 ก.ย. 54 ม ผ ใช บร การ จานวน 3105 คน ย งไม ได ประเม นความพ งพอใจ 8 โครงการจ ดการความร เร อง การให บร การ ระบบย นย นต วตน 9 โครงการพ ฒนาเว บไซต สาหร บหน วยงาน ภายในมหาว ทยาล ย 10 โครงการพ ฒนาระบบ Electronic File System 11 โครงการพ ฒนาระบบ Electronic service entry เช งค ณภาพ ผ เข าร วมโครงการ ม ความร ความเข าใจอย างน อย เช งปร มาณ หน วยงาน ระด บภาคว ชา กอง ศ นย ฯ ม เว บไซต เป นของหน วยงานอย าง 15 หน วยงาน เช งค ณภาพ ผ ใช โปรแกรม ม ระด บความพ งพอใจ อย าง เช งปร มาณ ม ระบบ Electronic File Systems 1 ระบบ เช งค ณภาพ ผ ใช โปรแกรมม ความพ งพอใจอย าง เช งปร มาณ ม ระบบ Electronic service entry 1 ระบบ เช งค ณภาพ ผ ใช โปรแกรมม ความพ งพอใจอย าง - ม.ค. ม.ย. 54 อย ระหว างดาเน นการ - ต.ค. 53 ก.ย.54 หน วยงานท พ ฒนา ได แก หน วยงานสถาน ว ทย เพ อการศ กษา, หน วยงานบร หารงานท วไป, หน วยงานท ปร บปร ง คณะ เทคโนโลย การเกษตร, กองกลาง สาน กงาน อธ การบด, ศ นย ว จ ยเพ อท องถ นภาคตะว นออก, กองนโยบายและแผน, หน วยงานตรวจสอบ ภายใน คณะอ ญมณ ศาสตร, น เทศศาสตร - ม.ค ม.ย.54 อย ระหว างดาเน นการ - ม.ค ม.ย.54 อย ระหว างดาเน นการ 5 12 โครงการจองห องประช มออนไลน เช งปร มาณ ม ระบบ จอง - ม.ค ม.ย.54 อย ระหว างดาเน นการ ห องประช มออนไลน 1 ระบบ เช งค ณภาพ ผ ใช โปรแกรมม ความพ งพอใจอย างน อยร อยละ โครงการสารวจความพ งพอใจการใช งาน เช งค ณภาพ ผ ใช ระบบม - ม.ค. ม.ค. 54 ดาเน นการแล ว ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร (MIS) ระด บความพ งพอใจอย างน อย ร อยละ โครงการสารวจความพ งพอใจการใช งาน ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส 15 โครงการสารวจความพ งพอใจการใช งาน ระบบบร การการศ กษา เช งค ณภาพ ผ ใช ระบบม ระด บความพ งพอใจอย างน อย เช งค ณภาพ ผ ใช ระบบม ระด บความพ งพอใจอย างน อย 16 โครงการบร การงานพ มพ เอกสาร (Print) เช งปร มาณ ให บร การงานพ มพ เอกสารให น กศ กษาได อย าง น อย 60,000 แผ น เช ง ค ณภาพ ผ ใช งานม ระด บ ความพ งพอใจอย างน อยร อยละ โครงการให บร การห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร เช งปร มาณ ม เคร องให บร การ อย างน อย 200 เคร อง เช งค ณภาพ ผ ใช บร การม ระด บความพ งพอใจอย างน อย - ม.ค. ม.ค. 54 ดาเน นการแล ว ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ ร อยละ ม.ค. ม.ค. 54 ดาเน นการแล ว ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ ร อยละ ต.ค.53 ก.ย.54 ให บร การน กศ กษาเป นจานวนประมาณ 38,352 แผ น แต ย งไม ได ประเม นความพ งพอใจ - ต.ค.53 ก.ย.54 ม หน วยงานท มาขอใช บร การจ านวน 9 หน วยงาน ย งไม ได ประเม นความพ งพอใจ 6 7 18 โครงการสารวจความพ งพอใจการ เช งค ณภาพ ผ ใช บร การ - พ.ค.54 ในป การศ กษา 2553 ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ ให บร การห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร ม ระด บความพ งพอใจอย าง โดยภาพรวม ร อยละ โครงการขยายและปร บปร ง เคร อข ายคอมพ วเตอร ของ มหาว ทยาล ย เช งค ณภาพ หน วยงาน ระด บภาคว ชา กอง ศ นย ฯ สาน ก คณะ ม การเช อมต อ เคร อข าย ของ จานวนหน วยงานภาคว ชา กอง ศ นย ฯ สาน ก คณะ ท งหมด - ต.ค.53 ก.ย.54 - ต ดต งระบบเคร อข ายไร สายอาคารหอพ กหญ ง (งบกอง พ ฒนา นศ.) - เด นแลนภายในหล กส ตรเทคโนโลย การอาหาร (คล น ค เทคโนโลย ) - ต ดต งอ ปกรณ ท อาคารเกษตรเก าเช อมต อไปย งอาคาร คณะเทคโนโลย การเกษตร - เด นสายแลนท คณะว ทยาศาสตร - ต ดต งจ ดกระจายเคร อข ายไร สายท อาคาร คณะว ทยาศาสตร - ต ดต ง ตรวจสอบระบบเคร อข ายภายใน คณะอ ญมณ ศาสตร ฯ - เด นสายแลนสาน กงานคณะพยาบาลฯ - เด นสายแลนสาน กงานคณะว ทยาการคอมพ วเตอร - ตรวจสอบระบบแลนภายในท สาน กว ทยบร การฯ - เด นสายแลนท สาน กงานอธ การบด (ห องรองฯ บร หาร) - ตรวจสอบระบบแลนภายในท ห องสม ด คณะน ต ศาสตร - สารวจการต ดต งระบบแลนท คณะมน ษย ฯ - สารวจและออกแบบการต ดต งระบบเคร อข ายไร สายท อาคารท พน กงาน, ร มกร น, สนามก ฬา, ศ นย ช มชน, สโมสร กอล ฟ - ตรวจสอบเคร อข ายภายในอาคาร 2 8 20 โครงการให บร การซ อมบาร ง คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร 21 โครงการสารวจความพ งพอใจด าน ระบบเคร อข ายของมหาว ทยาล ย เช งปร มาณ ประหย ด งบประมาณให มหาว ทยาล ย จานวนไม น อยกว า 150,000 บาท เช งค ณภาพ ผ ร บบร การม ความพ งพอใจ ไม น อยกว า เช งค ณภาพ ผ ใช บร การ ม ระด บความพ งพอใจอย าง 22 โครงการก จกรรม 5 ส เช งปร มาณ ม การจ ดให ม ว นทาความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day) ป ละ 2 คร ง 23 โครงการพ ฒนาผ บร หารและ บ คลากรของศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 24 โครงการจ ดทาจดหมายข าวเผยแพร ความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ เช งปร มาณ ผ บร หารและ บ คลากรได ร บการพ ฒนา อย างน อย 10 คน เช งปร มาณ ม จดหมายข าว เผยแพร ความร ด าน เทคโนโลย สารสนเทศ จานวนป ละ 4 ฉบ บ - ต.ค.53 ก.ย.54 ให บร การซ อมบาร งให หน วยงานต าง ๆ ภายในมหาว ทยาล ย จานวน 74 รายการ ประหย ดงบมหาว ทยาล ยได 203,500 บาท ย งไม ได ประเม นความพ งพอใจ - ต.ค.53 ก.ย.54 ผ ใช บร การม ความพ งพอใจด านระบบเคร อข ายฯ ร อยละ ต.ค.53 ก.ย.54 ย งไม ได ดาเน นการ - ต.ค.53 ก.ย.54 ผ บร หารและบ คลากรเข าร วมประช ม ส มมนา อบรม ศ กษา ด งาน จานวน 13 คน โดยใช งบประมาณไปแล ว 45,748 บาท - ต.ค.53 ก.ย.54 2 ฉบ บ ผ รายงาน... (นางสาวร งร ตน เช อแก ว) ห วหน างานบร หารจ ดการ 1 เมษายน 2554
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks