สร ปโครงการ โครงการ 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา - PDF

Description
สร ปโครงการ โครงการ 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา ชมรมอน ร กษ ส งแวดล อม ว ทยาล ยอาช วศ กษาโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ประจ าป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ บ นท กข

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 8 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปโครงการ โครงการ 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา ชมรมอน ร กษ ส งแวดล อม ว ทยาล ยอาช วศ กษาโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ประจ าป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ บ นท กข อความ หน วยงาน ส าน กพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา ท พน.(1) 63/2555 ว นท 12 ส งหาคม พ.ศ เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน... เร ยน อธ การบด ด วย ส าน กพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ชมรม อน ร กษ ส งแวดล อมได จ ดก จกรรม/โครงการ 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา ประจ าภาคเร ยนท 1/2555 ในว นท 12 ส งหาคม 2555 เวลา น. ณ ว ดบ านโพธ ตาก ต าบลพ บ ลม งสาหาร อ าเภอ พ บ ลม งสาหาร จ งหว ดอ บลราชธาน เพ อปล กจ ตส าน กและสร างความด เน องในว นแม แห งชาต บ ดน ส าน กพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา ได ด าเน นโครงการได เสร จส นแล ว รายละเอ ยดตามเอกสารท แนบมาพร อมน จ งรายงานผลการปฏ บ ต ก จกรรมมาเพ อทราบ ลงช อ. ลงช อ. (นางส มาล บ ญล อม) (นางสาวมาล แสวงวงศ ) ประธานกล ม รองประธานกล ม ลงช อ ลงช อ (นางกาญจนา อ ปสาร) (นางศศ ว มล อน นต ส ชาต ก ล) ห วหน าฝ ายพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา รอง อธ การบด ฝ ายพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา ความค ดเห นอธ การบด. (ดร. จ นต ยา จ นาร ตน ) ความค ดเห นประธานกรรมการบร หาร.... (ผศ.ดร. ว ระศ กด จ นาร ตน ) ค าน า โครงการ/ก จกรรม 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา ม จ ดม งหมาย เพ อรณรงค การปล กจ ตส าน ก เม อถ งฤด แล งก แล งจ ด เม อถ งฤด ฝนก น าท วม ขาดความสมด ลของธรรมชาต จ งได น อมน าพระราชเสาวน ย สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ ท ให ประชาชนตระหน กและช วยก นด แลร กษาฟ นฟ ทร พยากรป าไม และส งแวดล อม และสร างความตระหน กให ก บประชาชนร จ กค ณประโยชน และโทษของการต ดไม ท าลายป า เพ อให น กศ กษา และประชาชนได ม ส วนร วมฟ นฟ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ให อย ร วมก น ก บโลกด วยความสมด ล และย งย นส บไปเพ อให น กศ กษาและประชาชนม ส วนร วมในการปล กต นไม น อมเกล า ฯ ถวายเน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนพรรษา 80 พรรษา เอกสารสร ปโครงการ/ก จกรรม เล มน ได รวบรวมผลการด าเน นงาน การจ ดท าโครงการ ป ญหา อ ปสรรค ข อสร ปและข อเสนอแนะต างๆ ท พบในการปฏ บ ต ก จกรรม/โครงการ ซ งจะเป นประโยชน ต อการ ด าเน นก จกรรมต อไป ฝ ายพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา ป การศ กษา 2555 เอกสารประกอบ 1. โครงการ 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา 2. ผลการด าเน นโครงการ 3. สร ปผลการประเม นโครงการ 4. ภาคผนวก - ประมวลภาพก จกรรม - รายช อน กศ กษาเข าร วมโครงการ ว ทยาล ยอาช วศ กษาโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 1.ช อโครงการ : 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา 2. สถานภาพโครงการ : (/) โครงการใหม ( ) โครงการปกต ( ) โครงการต อเน อง 3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ : 1.นางส มาล บ ญล อม 2.นางสาวมาล แสวงวงศ 4.การบ รณาการโครงการก บ ( ) การจ ดการเร ยนการสอน ระบ ( ) การปร บปร งรายว ชา...หล กส ตร... ( ) การเป ดรายว ชาใหม...หล กส ตร... ( ) การต อยอดส หน งส อต ารา...หล กส ตร... ( ) อ นๆ การเช อมสายส มพ นธ ระหว างร นพ ละร นน อง ( ) การว จ ย ระบ โครงการว จ ย ( /) การปฏ บ ต งาน (กรณ ท ไม ได ร บผ ดชอบสอน/ ว จ ย) ( ) อ นๆ ระบ 5.หล กการและเหต ผล ในอด ตประเทศไทยถ อเป นอ กหน งประเทศท ม ความอ ดมสมบ รณ ในเร องของป าไม และแหล งต นน ามาก ท ส ดอ กประเทศหน งแต ในป จจ บ นน ป าไม เร มร อยหรอลงท กว น เน องจากการต ดไม ท าลายป า การเผาป า การ บ กร กผ นป า เพ อประโยชน ส วนตน ซ งเป นสาเหต ของการเก ดภ ยพ บ ต ธรรมชาต เก ดภาวะโลกร อน ฝนไม ตก ตามฤด กาล เม อถ งฤด แล งก แล งจ ด เม อถ งฤด ฝนก น าท วม ขาดความสมด ลของธรรมชาต จ งได น อมน าพระ ราชเสาวน ย สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ ท ให ประชาชนตระหน กและช วยก นด แลร กษาฟ นฟ ทร พยากรป าไม และส งแวดล อม จ งได จ ดท าโครงการ 1 ม อ 1ช มชน 80 ต น 80 พรรษา เพ อแสดงความ จงร กภ กด และส าน กในพระมหากร ณาธ ค ณ และเพ อให ตระหน กเห นถ งความส าค ญของป าไม และแหล งน า เป นการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ทร พยากรน า เพ อป องก นม ให เก ดเหต การณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ท ร นแรง และเป นส วนหน งของการหย ดภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต โดยการปล กต นไม ณ ว ดบ านโพธ ตาก ต าบล พ บ ลม งสาหาร อ าเภอพ บ ลม งสาหาร จ งหว ดอ บลราชธาน ด งน น เพ อลดป ญหาภาวะโลกร อน และป องก นป ญหาอ ทกภ ย การพ งทลายของด น เพ อเพ มพ นท ป า เพ มพ นท ส เข ยว เพ มความช มช นให ก บผ วด น และการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ทร พยากรน า ป องก นม ให เก ดเหต การณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ท ร นแรงเพ มข นท กป และเพ อให ประชาชนร จ กค ณประโยชน และโทษของ การต ดไม ท าลายป า จ งได จ ดท าโครงการ 1 ม อ 1ช มชน 80 ต น 80 พรรษา ข น 6.ว ตถ ประสงค 1. เพ อรณรงค การปล กจ ตส าน ก และสร างความตระหน กให ก บประชาชนร จ กค ณประโยชน และโทษ ของการต ดไม ท าลายป า 2. เพ อให น กศ กษา และประชาชนได ม ส วนร วมฟ นฟ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ให อย ร วมก นก บโลกด วยความสมด ล และย งย นส บไป 3. เพ อให น กศ กษาและประชาชนม ส วนร วมในการปล กต นไม น อมเกล าฯ ถวายเน องในโอกาสมหา มงคลเฉล มพระชนพรรษา 80 พรรษา 7.ต วบ งช ความส าเร จของโครงการ 7.1 ด านปร มาณ : ประชาชน ชาวบ านโพธ ตาก ต าบลพ บ ลม งสาหาร อ าเภอพ บ ลม งสาหาร จ งหว ดอ บลราชธาน 30 คนน กศ กษาในกล ม 15 คน 7.2 ด านค ณภาพ : 1. เพ อปล กจ ตส าน กในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 2. เพ อให ม ส วนร วมในการปล กต นไม ความรวมใจรวมม อก นในการปล กต นไม ระด บด 8.กล มเป าหมายของโครงการ 1. ประชาชน ชาวบ านโพธ ตาก จ านวน 45 คน 2. น กศ กษาชมรมอน ร กษ ส งแวดล อม จ านวน 13 คน 9.ระยะเวลาการด าเน นโครงการและสถานท ว นอาท ตย ท 12 ส งหาคม 2555 เวลา น. - เวลา น. จ ดน ดพบท ว ดบ านโพธ ตาก - เวลา น. จ ดเตร ยมต นไม และอ ปกรณ - เวลา น. ช วยก นปล กต นไม ร กษาทร พยากรธรรมชาต - เวลา น. ป ดโครงการ ว ดบ านโพธ ตาก ต าบลพ บ ลม งสาหาร อ าเภอพ บ ลม งสาหาร จ งหว ดอ บลราชธาน 10. ข นตอนและระยะเวลา ข นตอน รายการก จกรรม 1. เตร ยมการ 1.ประช ม วางแผน 2. ด าเน นการ 1.เข ยนโครงการ 2.เสนอโครงการ 3.ประสานสถานท ด าเน นโครงการ/กล มเป าหมาย 4.ประสานว ทยากร 5.ด าเน นโครงการ 3.สร ป-รายงานผล 1.ประเม น สร ปผลการด าเน นโครงการ น าเสนอ โครงการ ระยะเวลาด าเน นการ ส งหาคม 55 ก นยายน55 ต ลาคม 55 11.งบประมาณโครงการ รายการ จ านวนเง น(บาท) 1.ค าจ ดท าป ายไวน ล 1,000 2.ค าต นไม ค าใช จ ายในการด าเน นงาน 2,000 4.สร ปรายงาน 1,000 รวมค าใช จ ายท งส น (ห าพ นห าร อยบาทถ วน) 5, ผลท คาดว าจะได ร บ 1. น กศ กษาสามารถรณรงค การปล กจ ตส าน ก และสร างความตระหน กให ก บประชาชนร จ ก ค ณประโยชน และโทษของ การต ดไม ท าลายป า 2. น กศ กษา และประชาชนได ม ส วนร วมฟ นฟ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ให ร วมก นก บโลกด วยความสมด ล และย งย นส บไป 3. น กศ กษาและประชาชนม ส วนร วมในการปล กต นไม น อมเกล าฯ ถวายเน องในโอกาสมหามงคล เฉล มพระชนพรรษา 80 พรรษา 13.การประเม นผลโครงการ สมาช กในกล มท เข ารวมโครงการ โดยใช เคร องม อท ใช ในการประเม นผล ค อ แบบสอบถา ผ เสนอโครงการ ผ เสนอโครงการ ลงช อ. ลงช อ. (นางส มาล บ ญล อม) (นางสาวมาล แสวงวงศ ) ประธานกล ม รองประธานกล ม ความค ดเห นของห วหน าฝ ายพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา. (นางกาญจนา อ ปสาร) ห วหน าฝ ายพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา ความค ดเห นของรองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา... (นางศศ ว มล อน นต ส ชาต ก ล) รอง อธ การบด ฝ ายพ ฒนาศ กยภาพน กศ ก 1. ความร วมม อของหน วยงานราชการ - รายงานผลการด าเน นงานก จกรรม/โครงการ 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา ว นท 12 ส งหาคม การบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ - น กศ กษารณรงค การปล กจ ตส าน ก และสร างความตระหน กให ก บประชาชนร จ กค ณประโยชน และ โทษของการต ดไม ท าลายป า 3.การบรรล เป าหมายของโครงการ - ม น กศ กษาเข าร วมโครงการท งส น 50 คน 4.ผลท คาดว าจะได ร บ 1. น กศ กษาสามารถรณรงค การปล กจ ตส าน ก และสร างความตระหน กให ก บประชาชนร จ ก ค ณประโยชน และโทษของ การต ดไม ท าลายป า 2. น กศ กษา และประชาชนได ม ส วนร วมฟ นฟ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ให ร วมก นก บโลกด วยความสมด ล และย งย นส บไป 3. น กศ กษาและประชาชนม ส วนร วมในการปล กต นไม น อมเกล าฯ ถวายเน องในโอกาสมหามงคล เฉล มพระชนพรรษา 80 พรรษา 5.ป ญหาและอ ปสรรคและแนวทางแก ไขม ต อการปฏ บ ต ด งน 5.1 ป ญหา/อ ปสรรค 1. น กศ กษามาไม ครบท าให การด าเน นงานขาดความพร อม 2. แผนท วางไว ไม ตรงตามเป าหมาย 3. น กศ กษาม เวลาว างไม ตรงก น 5.2 ข อเสนอแนะและแนวทางแก ไขป ญหา 1. ให น กศ กษาเห นความส าค ญของการจ ดท าโครงการ/ก จกรรม สร ปผลการประเม น โครงการ 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา ว นท 12 ส งหาคม 2555 ว ดบ านโพธ ตาก ต าบลพ บ ลม งสาหาร อ าเภอพ บ ลม งสาหาร จ งหว ดอ บลราชธาน คณะผ ด าเน นโครงการได ประเม นผลการด าเน นโครงการ โดยสร ปเป น 3 ส วน ด งน 1. ข อม ลท วไป 2. ความค ดเห น 3. ข อเสนอแนะ ส วนท 1 ข อม ลท วไป ตารางท 1 จ านวนผ ตอบแบบประเม นจ าแนกตามเพศ เพศ จ านวน(คน) ร อยละ ชาย 15 คน หญ ง 30 คน รวม 45 คน จ านวนผ ตอบแบบประเม นจ าแนกตามเพศ ชาย หญ ง จากตารางท 1 พบว า จากข อม ลต วอย างผ ตอบแบบประเม นในคร งน ส วนใหญ เป นเพศหญ ง มากท ส ด จ านวน 30คน ค ดเป นร อยละ % ผ ท เข ารวมก จกรรม ส วนท 2 ความค ดเห น ตารางท 2 ความค ดเห นของผ ประเม น ระด บความค ดเห น รายงานการประเม น ค าเฉล ย มากท ส ด ปลานกลาง น อย 1. ท านค ดว าโครงการน เป นอย างไร ท านม ความพ งพอใจในการด าเน นโครงการมากน อยเพ ยงใด การเป ดโอกาสให ประชาชนม ส วนร วมในโครงการ การประชาส มพ นธ ให ประชาชนร บร ข อม ลของโครงการ ท านค ดว าการด าเน นโครงการน ม ความเหมาะสมมากน อย เพ ยงใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks