Ordin MAI 45 din 19.02.2010 (1).pdf

Description
Ministerul Министерство Afacerilor Interne внутренних дел al Republicii Moldova Республики Молдова ORDIN ПРИКАЗ “_19_”_02_ 2010 Nr. __45__ mun. Chişinău Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii de supraveghere a traficului rutier şi Instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor tehnice.

Please download to get full document.

View again

of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 65 | Pages: 96

Extension: PDF | Download: 3

Share
Transcript
  Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova   Министерство   внутренних    дел   Республики   Молдова   O R D I N ПРИКАЗ   “_19_”_02_ 2010 Nr. __45__ mun. Chi ş in ă u Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea ş i desf ăş urarea activit ăţ ii de supraveghere a traficului rutier ş i Instruc ţ iunilor de utilizare a mijloacelor tehnice. În scopul organiz ă rii eficiente a activit ăţ ii serviciului patrulare rutier ă  al Ministerului Afacerilor Interne asupra ordinii de drept ş i siguran ţ ei traficului rutier, ridic ă rii disciplinei ş i legalit ăţ ii în activitatea acestuia, asigurarea ap ă r ă rii drepturilor ş i intereselor cet ăţ enilor, O R D O N: 1. A aproba Regulamentul cu privire la organizarea ş i desf ăş urarea activit ăţ ii de supraveghere a traficului rutier   (anexa nr.1). 2. A aproba Instruc ţ iunile de utilizare a mijloacelor tehnice speciale ( anexa nr.2). 3. A antrena în activitatea de supraveghere a traficului rutier lucr ă torii poli ţ iei rutiere, ş efii de post, inspectorii operativi de sector ş i poli ţ i ş ti ai serviciului patrul ă   ş i santinel ă . Colaboratorii de poli ţ ie ai altor servicii pot s ă  efectueze controlul asupra unit ăţ ilor de transport prin punerea în ac ţ iune a unor planuri speciale sau prin decizia conduc ă torului organului de interne în colaborare cu lucr ă torii poli ţ iei rutiere.   2 4. Ş efii de direc ţ ii ş i servicii subordonate Departamentului poli ţ ie ş i MAI, comisarii de poli ţ ie ş i seful UTA G ă g ă uzia: - vor organiza activitatea subunit ăţ ilor de front în conformitate cu cerin ţ ele prezentului Regulament ş i Instruc ţ iunilor. - vor organiza primirea de la efectivul de trup ă   ş i corpul comand ă  al subunit ăţ ilor din subordine a colocviilor privind cunoa ş terea cerin ţ elor prezentului Regulament ş i Instruc ţ iunilor de utilizare a mijloacelor tehnice, în termen de o lun ă  din data emiterii. - vor întreprinde m ă suri pentru confec ţ ionarea blanchetelor prev ă zute de Regulament ş i Instruc ţ iuni ş i înzestrarea cu ele a subunit ăţ ilor poli ţ iei rutiere ş i a altor servicii ale organelor afacerilor interne. 5. Direc ţ ia poli ţ ie rutier ă  a Departamentului poli ţ ie ş i Direc ţ ia general ă  poli ţ ie ordine public ă  va organiza ş i desf ăş ura seminare metodice cu ş efii subdiviziunilor teritoriale ale poli ţ iei rutiere ş i ordinii publice, comandan ţ ii subunit ăţ ilor de front ai serviciului patrulare rutier ă  pentru  însu ş irea prezentului ordin. 6. Direc ţ ia general resurse umane ş i Direc ţ ia poli ţ ie rutier ă  vor modifica programa de instruire profesional ă   ş i reciclare a lucr ă torilor organelor afacerilor interne, ţ inând cont de cerin ţ ele prezentului ordin. 7. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune  în sarcin ă  viceministrului, ş ef al Departamentului poli ţ ie, colonel de poli ţ ie Iurie Chept ă naru. 8. Ordinul MAI nr. 45 din 19.02.2002 , se abrog ă . Ministru, general-maior de poli  ţ ie Victor CATAN   3  Anexa nr.1 La ordinul MAI nr.45 Din 19.02.2010 REGULAMENTUL SERVICIULUI PATRULARE RUTIER Ă  Organizarea activit ăţ ii de supraveghere a circula  ţ iei rutiere Prezentul Regulament este elaborat în scopul sporirii responsabilit ăţ ilor agen ţ ilor de circula ţ ie la respectarea ş i executarea cu stricte ţ e a legilor ş i ordinii de drept, întru stabilirea normelor ş i atribu ţ iilor serviciului patrulare rutier ă , drepturile ş i obliga ţ iunile în activitatea de supraveghere ş i control a respect ă rii normelor de circula ţ ie pe drumurile publice, precum ş i modul de ac ţ iune al agentului de circula ţ ie  în vederea sporirii nivelului de randament cât ş i pentru apropierea ş i ridicarea imaginii poli ţ iei fa ţă  de societate. Baza legal ă  a activit ăţ ii de supraveghere a traficului rutier o constituie Constitu ţ ia Republicii Moldova, Codul contraven ţ ional, Codul penal, Codul de procedur ă  penal ă , Legea cu privire la poli ţ ie, Legea privind siguran ţ a traficului rutier, Regulamentul circula ţ iei rutiere, alte acte legislative ş i normative ş i prezentul Regulament.  CAPITOLUL I I. Principiile de supraveghere a circula  ţ iei rutiere Organizarea activit ăţ ii de supraveghere a traficului rutier prevede conlucrarea cu diferite servicii în timp ş i în spa ţ iu a for ţ elor subdiviziunilor poli ţ iei rutiere pentru solu ţ ionarea cu succes a sarcinilor trasate. 1) Activitatea de supraveghere a traficului rutier include m ă suri de profilaxie, investiga ţ ii, control, supraveghere ş i   4 autorizare în domeniul siguran ţ ei circula ţ iei rutiere, totodat ă  asigur ă  ordinea public ă   ş i contribuie la combaterea criminalit ăţ ii. 2) Unul din principiile de baz ă  a activitatea de supraveghere a traficului rutier este respectarea strict ă  a legalit ăţ ii, dreptului omului, publicit ăţ ii ş i umanismului, prioritatea vie ţ ii ş i integrit ăţ ii corporale a participan ţ ilor la trafic, respectarea intereselor persoanei, societ ăţ ii ş i ale statului  în activitatea de garantare a siguran ţ ei traficului rutier. 3) Efectivul antrenat în activitatea de supraveghere a traficului rutier este organizat în unit ăţ i de front (inclusiv specializate): batalioane, deta ş amente, companii, plutoane ş i grupuri. Pentru asigurarea escort ă rii, patrul ă rii cu elicopterul, precum ş i pentru acordarea ajutorului practic organelor afacerilor interne, împreun ă  cu Direc ţ ia poli ţ ie rutier ă  sau în componen ţ a uneia din subunit ăţ ile de front ale acesteia pot fi formate deta ş amente (plutoane, grupuri) speciale. Modul de formare a subunit ăţ ilor de front din cadrul Direc ţ iei poli ţ ie rutier ă  a Departamentului poli ţ ie este stabilit de Ministerul Afacerilor Interne. 4) Sec ţ ia securitate ş i control al serviciului poli ţ iei rutiere (SSCSPR) al Direc ţ iei poli ţ ie rutier ă  organizeaz ă  activitatea subunit ăţ ilor poli ţ iei rutiere ş i le acord ă  ajutor practic ş i metodic în domeniul siguran ţ ei traficului rutier, efectueaz ă  controale ale activit ăţ ii efectivului, inclusiv ş i camuflate, cu automobile obi ş nuite, f ă r ă  inscrip ţ ii ş i semne distinctive. II. Activitatea de eviden  ţă   ş i analiz ă   5) Eviden ţ a ş i analiza informa ţ iei, este necesar ă  pentru aprecierea obiectiv ă   ş i sub toate aspectele a activit ăţ ii de supraveghere a traficului rutier.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks